Helhedsplaner og udviklingsplaner

Godsbanearealerne bliver et mangfoldigt knudepunkt i Aarhus, hvor nye boliger og erhvervsvirksomheder vil ligge  side om side med butikker og uddannelses- og kulturinstitutioner – og hvor kreativiteten og det skabende byliv fortsat vil blomstre.

Læs udviklingsplanen for Godsbanearealerne

Læs Kvalitetskatalog for Godsbanearealerne

Gå til Godsbanearealernes hjemmeside

Aarhus Kommunes Byråd har den 22. august 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Lisbjerg med tilhørende Etapeplan for etape 1 samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

Fremtidens Lisbjerg er en levende by, der kombinerer det bedste fra landsbyens fællesskaber med det bedste fra storbyen. En by fyldt med byliv og intime byrum, tætte boligbebyggelser, detailhandel og spændende specialbutikker, en levende bymidte, attraktive erhvervsområder, kultur- og fritidsaktiviteter og ikke mindst aktive og engagerede borgere. Lisbjerg skal udvikles etapevis over de næste 65 år, og udviklingen er allerede i gang med de første byområder under etablering.

Aarhus Ø skal være en bydel, som resten af Aarhus besøger, og der skal være liv døgnet rundt, hele året rundt. Lejligheder, butikker, indkøbsfaciliteter og bylivsaktiviteter skal derfor ligge side om side ved vandetog skabe en livlig bydel for både beboerne og resten af aarhusianerne. Når bydelen er færdigudviklet, vil den være hjemsted for 10-12.000 beboere og ca. 10.000 arbejdspladser, og det placerer den blandt Europas største havnefrontsprojekter.

Læs Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Forslag til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø samt tilhørende miljøvurdering er fremlagt i offentlig høring fra den 14. november 2018 til den 23. januar 2019.

Aarhus Kommune er i gang med planlægningen af næste etape af Aarhus Ø – Indre Aarhus Ø. Der er nu udarbejdet forslag til udviklingsplan samt en miljøvurdering af udviklingsplanen.

Forslaget til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er en viderebearbejdning og gentænkning af Helhedsplan for De Bynære Havnearealer vedtaget 2003.

 Høringsmaterialet består af

Materialet er vedhæftet nærværende skrivelse og kan ligeledes ses på www.aarhus.dk/aarhusø  

Mindretalsudtalelse

Forslaget til Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø er fremlagt i offentlig høring med følgende mindretalsudtalelser:

Dansk Folkeparti ønsker ikke etablering af erhvervsbyggeri på området ved ”hængslet”, da vi støtter fællesrådets ønske om et grønt område på pladsen. Vi mener ikke, støjen er et større problem end det, man oplever ved f.eks. Rådhusparken, der netop opleves som et beroligende åndehul i en larmende byzone. Vi ønsker ”hængslet” omdannet til netop et åndehul, uanset om der bliver støj eller ej.”

Enhedslisten ønsker, at udviklingsplanen for Aarhus Ø også sikrer, at der skabes plads til et åbent areal (grønt åndehul) i starten af området. Ligeledes ønsker vi at bevare oprindelige bygninger, eller som minimum en, der evt. kan huse Havnens Perle og Søfartsmuseet

Radikale Venstres og Alternativets byrådsgrupper tilsluttede sig mindretalsudtalelsen fra Enhedslisten.

Offentligt møde

I forbindelse med offentliggørelsen af forslaget til udviklingsplanen og den tilhørende miljøvurdering afholdes borgermøde om udviklingsplanen.

Tirsdag den 11. december kl. 17.00 – 19.00 i Turbinehallerne

Tilmeld dig mødet her 

Vi hører gerne din mening

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger til Bolig og Projektudvikling, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, eller på e-mail: boligogprojektudvikling@aarhus.dk senest den 23. januar 2019. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planerne. Skriv venligst ’Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø’ samt afsendernavn og adresse på brev eller mail.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at udviklingsplanen er omfattet af krav om miljøvurdering, idet planen antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er udarbejdet som en selvstændig rapport, der i henhold til § 32 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er fremlagt offentligt i samme periode som forslag til udviklingsplan.

Aarhus Kommunes Byråd har den 13. september 2018 endeligt godkendt Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og Kvalitetskatalog samt Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering.

Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende etape i den mangeårige omdannelse af de bynære havnearealer. Det er visionen for området at skabe en tæt og mangfoldig bydel med en variation af store virksomheder og små iværksættere, hvor bylivet er førsteprioriteten, og alle byrum udformes, så de kan tiltrække besøgende hele døgnet rundt gennem kunst, oplevelsesmuligheder og urbane bevægelsesformer.

Læs udviklingsplanerne  for Sydhavnskvarteret her

Udviklingsplanen indebærer en fysisk omdannelse af Bispehaven og de omkringliggende områder, og er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjysk Bolig. Læs udviklingsplanen nedenfor.

For yderligere informationer kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk 

Udvikling af infrastrukturen er en central del af Helhedsplanen for Gellerup, hvor Gellerup vil blive udviklet til en attraktiv, international bydel, der åbner sig mod resten af Aarhus.

Læs mere om Helhedsplanen for Gellerup på www.helhedsplangellerup.dk

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk

Helhedsplanen for Viby Syd arbejder med en bred og styrket indsats i området. Det indebærer blandt andet en social helhedsplan støttet af Landsbyggefonden, nye udlejningsregler og en række fysiske forandringer.

For yderligere information kontakt kontoret for Integration og bydelsudvikling på e-mail: bydelsudvikling@ba.aarhus.dk