Den evige bro

Tilgængelighedspuljen

Der kan gives midler til projekter, som forbedrer den fysiske, psykiske eller kommunikative tilgængelighed for personer med handicap.
Tildeling af midler vurderes og besluttes i Styregruppen for tilgængelighedsfunktionen.

Styregruppen har følgende kriterier for prioritering af ansøgninger: 

  1. Projekter med løsninger, som er nyskabende, skaber robuste helhedsløsninger og som kan vise det gode eksempel prioriteres.
  2. Projekter med løsninger, som ligger ud over kravene i bygningsreglementet prioriteres.
  3. Ved tildeling ses på om forskellige grupper tilgodeses ligeligt på sigt.
  4. Universel design tilstræbes således at tilgængelighed i konkrete projekter må ikke opdele brugergruppen i en ”A” og ”B” gruppe – altså nogen der kan bruge alle faciliteter og nogen der kun kan benytte udvalgte dele.
  5. Der kan søges til såvel midlertidige som permanente installationer.
  6. Ved ombygning kan der søges midler fra puljen.
  7. Som udgangspunkt gives der ikke støtte til projekter, der burde have indarbejdet hensynet fra starten.
  8. Styregruppen anbefaler brug af tilgængelighedsrevisor ved alle projekter. Ved mindre projekter lægges 5% oveni de bevilgede midler – disse bruges til tilgængelighedsrevisor.

 Styregruppen lægger vægt på, at ansøgningerne er nytænkende og nyt udover Bygningsreglementet. 

Der kan søges to gange årligt med ansøgningsfrist i starten af marts og igen i september. Svar på ansøgning kan forventes en måned efter fristen. I særlige tilfælde kan der dispenseres for ovennævnte kriterier. Denne beslutning træffes af styregruppen for tilgængelighed.

Det indledende ansøgningsskema skal anvendes, når tilgængelighedspuljen søges. Hvis styregruppen beder om en uddybelse, udfyldes det uddybende skema og fremsendes.

 

 

Tilgængelighedsfunktionen samler ansøgningerne og forelægger dem for Styregruppen for tilgængelighed, som træffer afgørelse om bevilling af midler.

Tilgængelighedsfunktionen modtager budget og regnskab over projektet.
Tilskudsmodtageren er ansvarlig for, at oplysninger om eventuelle væsentlige ændringer i projektets indhold, forløb og tidsfrister i forhold til den indgåede aftale hurtigst muligt forelægges Tilgængelighedsfunktionen.  Såfremt det skønnes, at projektet er væsentligt ændret og således ikke længere opfylder tildelingskriterierne kan Styregruppen for tilgængelighedsfunktionen efterfølgende trække tilsagnet om tilskud tilbage.

Tilskudsmodtageren kan ikke overføre støtten til anden institution eller foretagende uden Tilgængelighedsfunktionens tilladelse, medmindre en sådan overførselsret fremgår af tilskudsskrivelsen.

Tilskuddet udbetales først, når projektet er færdiggjort, medmindre særlige forhold gør sig gældende og er godkendt af Tilgængelighedsfunktionen. Her skal tilskudsmodtageren indsende et revisorpåtegnet regnskab, hvoraf det fremgår, hvilke udgifter der er afholdt.

For at modtage tilskuddet skal ansøgning om udbetaling være tilgængelighedsfunktionen i hænde senest et halvt år efter projektets afslutning. Det færdige projekt kontrolleres af en repræsentant fra Tilgængelighedsfunktionen.
Ovenstående betingelser skal være opfyldt ellers bortfalder retten til at modtage det endnu ikke udbetalte tilskud medmindre andet aftales.