Referat Teknisk Udvalg 03-09-2018

Vælg

Referat Teknisk Udvalg 03-09-2018

  Udvidelse af Aarhus Havn – planlægning for Yderhavnen


  Beslutning Ango Winther, Louise Lindskrog og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at debatoplægget forelægges byrådet inden offentliggørelsen.

  Heidi Bank, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 3. september 2018.
  Opstart af plan- og miljøvurderingsproces for en havneudvidelse – kaldet Yderhavnen – i sydøstlig retning i forlængelse af den eksisterende Østhavn.

  Resumé COWI har på vegne af Aarhus Havn anmodet om et kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Aarhus Havn.

  Da det ønskede arealudlæg har en tidshorisont ud over 12 år, skal det godkendes af Erhvervsministeriet.

  Udvidelse af havnen er omfattet af krav om miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM). Aarhus Kommune er efter miljøvurderingsloven myndighed for landdelen, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er efter havneloven myndighed for anlæg på havet. Desuden kan der være krav om miljø-vurdering af eksempelvis råstofindvinding, hvor Miljøstyrelsen er myndighed på havet og regionen på land.

  Processen kan altså omfatte flere statslige – og evt. regionale – myndigheder foruden kommunen selv.

  Planlægningen bør koordineres med planlægningen for Tangkrogen, så begge processer opererer med en mulig placering af et rensningsanlæg uden for den nuværende mole. De to processer anbefales dog gennemført hver for sig, så det enkelte projekt kan realiseres, uanset om planen for det andet projekt vedtages.

  Indstilling At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til at igangsætte plan-og miljøvurderingsprocessen for en udvidelse af Aarhus Havn, herunder til at koordinere processen med de statslige og eventuelle regionale myndigheder.

  At 2) planlægningen for havneudvidelsen koordineres med planlægningen for Tangkrogsområdet, herunder lokalisering af nyt renseanlæg, dog sådan at de to planprocesser tidsmæssig kan gennemføres hver for sig.

  Sagens forløb 13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. juni 2018.

  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  15-08-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  20-08-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at debatoplægget forelægges byrådet inden offentliggørelsen.

  Heidi Bank, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 3. september 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret- Endelig


  Beslutning Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Sydhavns­kvarteret med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog samt miljørapport.

  Resumé Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret (bilag 1) med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog (bilag 2) samt miljørapport (bilag 3) har været offentligt fremlagt i perioden 6. april til 18. maj 2018, og der er 14. maj 2018 afholdt borgermøde med ca. 60 deltagere.  

  Der er modtaget i alt 14 høringssvar i perioden – heraf to til miljørapporten.  

  Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes en mindre ændring i miljørapporten. Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at der ikke ændres i udviklingsplanen eller i værdi- og kvalitetskataloget på baggrund af høringen. En del af bemærkningerne vil indgå i det efterfølgende arbejde med realisering af udviklings­planens strategier.  

  Efter den endelige vedtagelse af Udviklingsplanen med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog udbydes køberetter i den nordlige del af Sydhavnskvarteret, og der gennemføres et Open Call, hvor brugere/virksomheder mv. kan byde ind med en interesse i en placering i Sydhavnskvarteret. Endvidere nedsættes bydelsforening for Sydhavnskvarteret.

  Indstilling At 1) Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog samt forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingens punkt 5.3 samt vedlagte bilag 6.  

  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som angivet i vedlagte bilag 6.

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret

  Bilag 2: Værdi- og kvalitetskatalog for Sydhavnskvarteret

  Bilag 3: Kommissorium for Bydelsforening for Sydhavnskvarteret

  Bilag 4: Miljørapport Sydhavnskvarteret

  Bilag 5: Kommentarer og bemærkninger indkommet i forbindelse med den offentlige høring

  Bilag 6: Forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger

  Bilag 7: Tidligere beslutninger

  Bilag 8: Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 28.08.2018

  Bilag 1 til notat: Notat fra møde i Teknisk Udvalg 31. januar 2018

  Bilag 2 til notat: Bemærkninger indkommet i forbindelse med den offentlige høring

  Bilag 3 til notat: Forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger

  Bilag 4 til notat: Placeringsmuligheder for gadefodboldsbane

  Bilag 5 til notat: Vinderprojekt for Kulkransporet

  Bilag 6 til notat: Oversigtsplan, Den rekreative forbindelse

  Lokalplan 1086, Boligområde ved Tranekærvej og Vikærsvej i Vejlby - Forslag


  Beslutning Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1086, Boliger ved Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby, samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017

  Resumé Lokalplanen er udarbejdet efter henvendelse fra de private grundejere om udvikling af lokalplanområdet, som ligger i Vejlby i byzone, og som er cirka 31.800 m2 stort og privat ejet.

  Lokalplanens formål er at muliggøre udvikling af bolig- og erhvervsområdet til boligområde, via nedrivning og/eller ombygning af eksisterende erhvervsbyggeri og etablering af ny boligbebyggelse og tilhørende parkeringskælder.

  Der planlægges for i alt 500 – 560 boliger. Hele delområde I og 15-20 % af delområde II og III (samlet set) er forbeholdt almene boliger.

  Lokalplanen opfylder kommuneplanens krav om opholdsarealer.

  Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen forholder sig arkitektonisk til landsbybebyggelsen og Vejlby Kirke nord for lokal-planområdet, og at der etableres rekreative stiforbindelser gennem området. Lokalplanen sikrer placering og kvalitet af de fælles opholdsarealer, nedtrapning af bygningshøjderne mod nord og det fortsatte indkig til kirken.

  Lokalplanforslaget ledsages af et tillæg til kommuneplanen, da anvendelse, bygningshøjder og bebyggelsesprocent foreslås øget.

  I den forudgående offentlige høring indkaldte Aarhus Kommune ideer og forslag, se bilag 4, til et oplæg om at ændre rammerne til fem etager, 19 meters højde og en bebyggelsesprocent på 110. På baggrund af dialog med borgerne er forslaget efterfølgende justeret, se afsnit 5.2.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1086 godkendes til offentlig fremlæggelse

  At 2) forslag til Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse

  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af afsnit 5.6

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Status på kontraktforlængelse


  Beslutning Udvalgte blev orienteret.

  Sagens forløb 03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalgte blev orienteret.

  Bilag

  Teknisk Udvalgs studietur i oktober


  Beslutning Der var opbakning til, at forvaltningen arbejder videre med en studietur til Hamborg.

  Sagens forløb 03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Der var opbakning til, at forvaltningen arbejder videre med en studietur til Hamborg.

  Bilag

  Sager på vej


  Beslutning Oversigten lægges på dagsordenen efter mødet.

  Sagens forløb 03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Oversigten lægges på dagsordenen efter mødet.

  Bilag

  Eventuelt


  Beslutning Udvalget fik en status på asfaltering af cykelsti mellem Solbjerg og Malling.

  Sagens forløb 03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget fik en status på asfaltering af cykelsti mellem Solbjerg og Malling.