Referat Aarhus Byråd 22-08-2018

Vælg

Referat Aarhus Byråd 22-08-2018

  Psykiatriens Hus i Aarhus - forslag til anlægsbevilling


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  Resumé Byrådet tiltrådte 1. november 2017 en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune, som omfatter etablering af et fælles Psykiatriens Hus. Der er siden arbejdet med at fastlægge de fysiske rammer.  

  Det indstilles, at Psykiatriens Hus etableres i bygning 12 og 13 ved MarselisborgCentret efter en ombygning af lokalerne. Den samlede udgift ved etablering af Psykiatriens Hus er 16,45 mio. kr. Staten yder et tilskud på 6,725 mio. kr. og MarselisborgCentret bidrager med 1 mio. kr. Den resterende anlægsudgift deles – ifølge aftalen – mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune med 4,362 mio. kr. til hver.  

  Byrådet har ved budgetforlig 2018 bevilliget 5 mio. kr. årligt til drift af Psykiatriens Hus. Beløbet er ikke tilstrækkelig til at dække Aarhus Kommunes andel af de kommende driftsudgifter, der anslås at være ca. 12 mio. kr. årligt. Der er pt. ikke anvist midler til at dække denne manko. Ansvaret for at dække mankoen vil i sidste instans påhvile MSB ved intern omprioritering.

  Indstilling At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 4,362 mio. kr. til etablering af Psykiatriens Hus på Marselisborg Centret og at der afsættes et rådighedsbeløb på 4,362 mio. kr. i 2018  

  At 2) rådighedsbeløbet tilvejebringes via træk af de 5 mio. kr., som i budgetforlig for 2018 blev afsat som reserve på konto 0.20 til Psykiatriens Hus, jf. tabel 2

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  Bilag

  Psykiatriens Hus i Aarhus - godkendelse af samarbejdsaftale og økonomioplæg


  Beslutning Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.

  Resumé Byrådet tiltrådte på møde den 1. november 2017 punkt 9 indgåelse af en samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Et af elementerne i aftalen var at etablere Psykiatriens Hus i Aarhus. Siden efteråret 2017 er der arbejdet med udvikling af en vision, udformning af samarbejdsaftale og økonomioplæg samt tilvejebringelse af de fysiske rammer. Det samlede materiale fremsendes parallelt til behandling i byråd og regionsråd med henblik at sikre politisk godkendelse og dermed grundlag for etablering af Psykiatriens Hus i Aarhus.

  Aarhus Byråd har ved budgetforlig 2018 bevilliget 5 mio. kr. årligt til fremtidig drift af Psykiatriens Hus. Dette beløb er ikke tilstrækkelig til at dække Aarhus Kommunes andel af de kommende driftsudgifter ved et Psykiatriens hus i Aarhus. Det anslås, at de årlige udgifter for Aarhus Kommune vil udgøre knap 12 mio. kr. årligt. Der er pt ikke anvist midler til at dække denne manko. Ansvaret vil i sidste instans påhvile MSB ved intern omprioritering.

  Indstilling At 1) samarbejdsaftalen om Psykiatriens Hus i Aarhus tiltrædes

  At 2) økonomioplæg vedrørende Psykiatriens Hus i Aarhus tiltrædes

  At 3) endelig afklaring af restfinansiering af driften afventer budgetlægningen for 2019

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 1.
  29-08-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Sagen sendes tilbage til Aarhus Byråd efter at have været behandlet på udvalgsmødet den 29. august 2018.

  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Steen Bording Andersen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  På baggrund af et spørgsmål fra udvalget beregner forvaltningen estimerede omkostninger pr. sengeplads i det fremlagte forslag og orienterer udvalget.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 29. august 2018.

  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Bilag

  Udviklingsplan, plan for etape 1, Lisbjerg – endelig


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. august 2018.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplanen for Lisbjerg med tilhørende etapeplan for etape 1 samt miljørapport.

  Resumé Byrådet godkendte på møde 7. februar 2018 forslaget til udviklingsplan med tilhørende etapeplan for etape 1. Udviklingsplanen (bilag 1) med tilhørende etapeplan for etape 1 (bilag 2) samt miljørapport (bilag 3) har været offentligt fremlagt i perioden 9. februar til 23. marts 2018, og der er 7. marts 2018 afholdt borgermøde i Lisbjerg med ca. 80 deltagere.

  Parallelt med nærværende høring har der i forbindelse med en forhøring af forslag til ændring af kommuneplanen været indhentet forslag og ideer i perioden d. 2. marts – 23. marts 2018. Der indkom fem høringssvar, som har relevans for udviklingsplanen for Lisbjerg.

  Der foreslås en række ændringer af udviklingsplanen og den tilhørende etapeplan for etape 1 på baggrund af høringen.

  Efter den endelige vedtagelse af udviklingsplanen med tilhørende etapeplanen for etape 1 og miljørapport udarbejdes forslag til kommuneplantillæg for etape 1, og der udbydes byggefelter i etape 1 løbende i henhold til efterspørgsel i markedet.

  Indstilling At 1) Udviklingsplanen med tilhørende etapeplan for etape 1 samt forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingens punkt 5.3 samt vedlagte bilag 5.

  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget og forhøringen vedr. forslag til ændring af kommuneplanen besvares som angivet i vedlagte bilag 5.

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. august 2018.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  Bilag

  Lokalplan 1101, Boligområde i Lisbjerg – forslag


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. august 2018.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 3.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1101, Boliger syd for Lisbjerg Bygade og øst for Ib Spang Olsens Gade, Lisbjerg, samt Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanområdet ligger ved Ib Spang Olsens Gade, syd for Lisbjerg Bygade og letbanens standsningssted ved Lisbjerg Skole. Området er 6.740 m2 stort, ligger i byzone, er ubebygget og kommunalt ejet.  

  Boligselskabet Lejerbo har anmodet om en lokalplan med henblik på opførelse af en bebyggelse i 2 – 5 etager på ca. 5.400 m2 til 60 almene familieboliger. Bebyggelsen kan opføres som punkthuse, rækkehuse og etageboliger.  

  Lokalplanområdet er en del af etapeplanen for Etape 1 i Lisbjerg Udviklingsplan og i fuld overensstemmelse med etapen og udviklingsprincipperne for Lisbjerg. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende Kommuneplan 2017. Derfor følges lokalplan af et kommuneplantillæg for lokalplanområdet.  

  Der har i perioden fra den 2. marts til den 23. marts 2018 været en forudgående offentlig høring om ændringer af kommuneplanens rammer for det område, der omfatter udviklingsplanens etape 1. Der indkom 5 høringssvar, der relaterede sig til den overordnede udviklingsplan og etape 1. De er besvaret og indarbejdet i forbindelse med disse planers sagsbehandling og byrådsvedtagelse.  

  Der udarbejdes senere et samlet kommuneplantillæg for området, der dækker etapeplanen for Etape 1, Lisbjerg. 

  Lokalplanen fremlægges som en kategori B plan, hvilket betyder, at såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser, vil planen blive endeligt vedtaget uden politisk behandling.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1101, Boliger syd for Lisbjerg Bygade og øst for Ib Spang Olsens Gade, Lisbjerg godkendes til offentlig fremlæggelse, og  

  At 2) forslag til Tillæg nr. 41 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 20. august 2018.

  Liberal Alliances byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 3.

  Bilag

  Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret- Endelig


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Sydhavns­kvarteret med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog samt miljørapport.

  Resumé Udviklingsplan for Sydhavnskvarteret (bilag 1) med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog (bilag 2) samt miljørapport (bilag 3) har været offentligt fremlagt i perioden 6. april til 18. maj 2018, og der er 14. maj 2018 afholdt borgermøde med ca. 60 deltagere.  

  Der er modtaget i alt 14 høringssvar i perioden – heraf to til miljørapporten.  

  Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes en mindre ændring i miljørapporten. Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at der ikke ændres i udviklingsplanen eller i værdi- og kvalitetskataloget på baggrund af høringen. En del af bemærkningerne vil indgå i det efterfølgende arbejde med realisering af udviklings­planens strategier.  

  Efter den endelige vedtagelse af Udviklingsplanen med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog udbydes køberetter i den nordlige del af Sydhavnskvarteret, og der gennemføres et Open Call, hvor brugere/virksomheder mv. kan byde ind med en interesse i en placering i Sydhavnskvarteret. Endvidere nedsættes bydelsforening for Sydhavnskvarteret.

  Indstilling At 1) Udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret med tilhørende Værdi- og kvalitetskatalog samt forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingens punkt 5.3 samt vedlagte bilag 6.  

  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som angivet i vedlagte bilag 6.

  Sagens forløb 16-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.

  Bilag

  Helhedsplan for Tangkrogområdet


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 15. august 2018.
  Opsamling på forudgående høring og forslag til det videre arbejde med planlægning og miljøvurdering vedr. Helhedsplanen for Tangkrogområdet.

  Resumé Under overskriften Helhedsplan for Tangkrogområdet, besluttede byrådet den 8. juni 2017 at igangsætte en forudgående høring om:

  Nyt Marselisborg Renseanlæg.
  Udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn.
  Udvidelse af Tangkrogens rekreative område og eventområde.
  Forbedring af adgangs- og parkeringsforholdene i området.

  Den forudgående høring, som har til formål at indkalde idéer og forslag til planlægningen og indholdet i miljøvurderingen, blev gennemført sammen med Kystdirektoratet i perioden 5. juli – 13. september 2017.

  Der indkom 64 høringssvar, herunder syv alternative for-slag til helhedsplan samt 3 underskriftsindsamlinger. Resultatet af høringen medtages i den videre planlægning og miljøvurdering.

  Indstilling At 1) Høringssvarene medtages i den videre planlægning og miljøvurdering som nærmere beskrevet i afsnit 5.

  At 2) Der gennemføres en supplerende forudgående høring med afsæt i de høringssvar, der foreslår Tangkrogen bibeholdt som i dag og renseanlægget placeret enten på Aarhus Havns arealer eller på søterritoriet udenfor stenkastningen ved Østhavnen, med henblik på at disse alternativer kan indgå i den videre planlægning og miljø-vurdering, dvs.:

  At 3) der arbejdes videre med et hovedforslag som er ændret i forhold til det oprindelige samt 2 alternative forslag.

  Sagens forløb 13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. juni 2018.

  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  15-08-2018 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen med følgende bemærkninger: I forbindelse med alternativ 1 undersøges, hvordan yderligere tre hektar til renseanlægget kan placeres på eller i forbindelse med Aarhus Havn. Desuden ser disse medlemmer gerne, at den primære del af Marselisborg Renseanlæg (Aarhus ReWater) placeres på Aarhus Havns nuværende arealer, ligeledes ønsker man, at kystlinjen langs med Strandvejen og Tangkrogen forbliver uændret, jf. indstillingens alternativ 1.

  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 15. august 2018.

  Bilag

  Udvidelse af Aarhus Havn – planlægning for Yderhavnen


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Opstart af plan- og miljøvurderingsproces for en havneudvidelse – kaldet Yderhavnen – i sydøstlig retning i forlængelse af den eksisterende Østhavn.

  Resumé COWI har på vegne af Aarhus Havn anmodet om et kommuneplantillæg, der muliggør en udvidelse af Aarhus Havn.

  Da det ønskede arealudlæg har en tidshorisont ud over 12 år, skal det godkendes af Erhvervsministeriet.

  Udvidelse af havnen er omfattet af krav om miljøvurdering af det konkrete projekt (VVM). Aarhus Kommune er efter miljøvurderingsloven myndighed for landdelen, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er efter havneloven myndighed for anlæg på havet. Desuden kan der være krav om miljø-vurdering af eksempelvis råstofindvinding, hvor Miljøstyrelsen er myndighed på havet og regionen på land.

  Processen kan altså omfatte flere statslige – og evt. regionale – myndigheder foruden kommunen selv.

  Planlægningen bør koordineres med planlægningen for Tangkrogen, så begge processer opererer med en mulig placering af et rensningsanlæg uden for den nuværende mole. De to processer anbefales dog gennemført hver for sig, så det enkelte projekt kan realiseres, uanset om planen for det andet projekt vedtages.

  Indstilling At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til at igangsætte plan-og miljøvurderingsprocessen for en udvidelse af Aarhus Havn, herunder til at koordinere processen med de statslige og eventuelle regionale myndigheder.

  At 2) planlægningen for havneudvidelsen koordineres med planlægningen for Tangkrogsområdet, herunder lokalisering af nyt renseanlæg, dog sådan at de to planprocesser tidsmæssig kan gennemføres hver for sig.

  Sagens forløb 13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. juni 2018.

  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  15-08-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  20-08-2018 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det anbefales, at debatoplægget forelægges byrådet inden offentliggørelsen.

  Heidi Bank, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 3. september 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes, Alternativets og Liberal Alliances byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Venstres byrådsgruppe tog forbehold og ønskede følgende ført til protokol: “Venstre tager forbehold blandt andet med henvisning til, at Aarhus Havn ikke i tilstrækkelig grad har fremsendt materiale, besvaret skriftlige spørgsmål, leveret visualiseringer og i foretræde belyst behovet for, en havneudvidelse der overstiger det areal på 34 ha. der i kommuneplanen allerede er udlagt til fremtidige havnerelateret formål.”

  Bilag

  Forslag fra SF om virksomhedsmodellen ROYE ikke længere anvendes i Aarhus Kommune


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   Byrådsforslag fra SF-Aarhus

  Virksomhedsmodellen har haft sin tid

  Beslutning: Virksomhedsmodellen ROYE anvendes ikke længere i Aarhus Kommune.

  New Public Management (NPM) har i årtier været den mest udbredte ledelses- og styringstilgang i den offentlige sektor. Via strategisk ledelse samt fokus på mål og rammestyring skulle NPM skabe en bedre og billigere offentlig sektor. Men NPM er stødt på udfordringer. Et væld af kritikere påpeget, at målet om en bedre offentlig sektor ikke er blevet indfriet. Tværtimod. Engelske undersøgelser har fx vist at borgerne har fået mindre for mere med NPM.   

  Tiden er løbet fra NPM og det ensidige fokus på synlige og målbare resultater. Det kalder på forandringer i måden vi driver kommune på.

  Siden 2007 har Aarhus anvendt virksomhedsmodellen ROYE (Ressourcer, Organisering, Ydelser og Effekt) som styringsredskab. ROYE er kraftigt inspireret af NPM, og modellen har derfor et for skrapt fokus på synlige og målbare effekter. Det skal vi gentænke. Kommunens kerneopgave er meget mere end målbare effekter. Vi skal skabe velfærd for aarhusianerne.

  Vores kerneopgave er at støtte, hjælpe og fremme at århusianerne lever et godt liv. Og det liv skabes i fællesskab. Velfærd handler om mennesker og deres liv. Ikke om hvor mange ydelser kommunen har leveret af den ene eller anden salgs til en række brugere. Om borgerne har et godt liv kan og skal ikke måles og vejes.

  Derfor skal vi have en helt anden styringstænkning. Hvor der er fokus på offentlig innovation, og hvor vi mobiliserer medarbejdernes og borgernes ressourcer i langt større omfang.

  Direktørgruppen har forsøgt at gentænke ROYE og øge fokus på effekten, men nogle gange er det bedre med en ny start. En afskaffelse af ROYE sender et tydeligt signal om at meget af det der ikke kan tælles tæller og og efterlader rum til andre styringstilgange.

  En partileder på Christiansborg sagde for nyligt “Mere ledelse. Mindre styring. Samarbejde med medarbejderne. Mindre proces. Bedre resultater. Større frihed og tillid til, at de ansatte selv kan indfri dem.” En afskaffelse af ROYE bør ikke føre til nu store og tidskrævende processer om hvad der kan sættes i stedet for, men i stedet til overvejelser og beslutninger om hvor der kan skæres ned på målinger, målsætninger, detailstyring og overdreven styring af medarbejdernes tid.

  Stillet af Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Thomas Medom (Ordfører på sagen)  

  Sagens forløb 06-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 6. juni 2018.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om udvidet gratis psykologhjælp


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  1. Resume
  Siden marts 2016 har det i Aarhus kommune været muligt for unge bosat i Aarhus kommune mellem 15 og 27 år at få bevilliget op til fem gratis psykologsamtaler. Tilbuddet skal forebygge, at psykiske udfordringer ikke udvikler sig til alvorlige sindslidelser, misbrug eller selvmordstanker. Et tilbud, der på landsplan, gang på gang bliver fremhævet og brugt som foregangseksempel i andre kommuner.

  På trods af at det er landets mest udbyggede tilbud, så er vi forsat ikke i mål. Flere og flere unge har ondt i livet og det ses bl.a. på det stigende antal af unge, der får konstateret en diagnose. Alene i Aarhus benyttede knap 1000 unge mennesker sig af tilbuddet om gratis psykologtimer det første år. Det tyder på, at der er behov for at vi opprioriterer, udvider og informerer om de behandlingsmuligheder, som Aarhus kan tilbyde i forhold til gratis psykologhjælp. Børne- og ungebyrådet mener, at en solidarisk sundhedspolitik, der sikrer effektiv forebyggelse og behandling af sygdomme, kræver at vi udvider tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge, således at alle får lige adgang til behandling - upåagtet af om man har brækket armen eller knækket psyken.

  2. Beslutningspunkter
  Det foreslås: 
  1. At man fjerner den nedre aldersgrænse for hvornår man kan modtage gratis psykologhjælp, således at tilbuddet gælder unge mellem 0-27 årige
  2. At tilbuddet om psykologsamtaler gøres mere fleksibelt, således at man i tilfælde af tilbagefald eller ved behov kan få bevilliget yderligere gratis psykologtimer
  3. At man indfører en prøveordning med gruppeterapi
  4. At sikre ordentligt informationsniveau på ungdomsuddannelserne med formålet om at nedbryde tabuerne omkring psykiske problemer blandt målgruppen


  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om en grønnere fremtid


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Tre initiativer der på sigt skal gøre Aarhus til en grønnere og mere miljø- og klimavenlig by.

  1. Resume
  Vi har pligt til at passe på vores klode. I Aarhus skal vi turde gå forrest, bryde gamle handlemøstre og tænkte nyskabende og anderledes i kampen om at passe bedre på miljøet. Vi er allerede dygtige til vedvarende energi i Danmark. Det betyder dog ikke, at vi skal stoppe med at være ambitiøse på klima­ og miljøområdet.

  Derfor fremsender Børne- og Ungebyrådet i Aarhus nu forslaget 'For en grønnere fremtid', der skal imødekomme nogle af de udfordringer og problematikker, vi står over for i forhold til klima og miljø, sundhed, dyrevelfærd og globale ressourcer- med målet om at skabe et endnu grønnere Aarhus. For der kommer et tidspunkt i enhver generation, hvor vi er nødt til at handle. Den tid er nu.

  2. Beslutningspunkter
  Det forslås:
  1. At Aarhus kommune fremadrettet skal investere i at købe elbiler frem for konventionelle biler, når de nuværende kommunale biler skal udskiftes
  2. Kødfrie dage, som en fast del af madordningen i dagpleje, vuggestuer, børnehaver og på sigt skoler og gymnasierne
  3. Større fokus på anvendelse af kommunens skraldespande


  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra SF om bekæmpelse af skattely


  Beslutning Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Flere og flere af danskernes skattekroner ender paradoksalt nok i skattely, når forskellige offentlige myndigheder køber ydelser hos selskaber, som bruger skattely. Den slags bør Aarhus Kommune være med til at bekæmpe, så århusianernes skattekroner ikke ender i et skuffeselskab, men i stedet bruges ansvarligt på virksomheder, der giver tilbage til fællesskabet.

  Der er mange forskellige problemer forbundet med brug af skattely. Fx konkurrerer virksomheder i skattely på ulige vilkår med de virksomheder, som betaler deres fair skat, mens de offentlige budgetter bliver udhulet, når pengene forsvinder ud af systemet. Desuden øges den globale ulighed, når store formuer unddrages beskatning. Som kommune kan vi i Aarhus være med til at begrænse denne skatteundgåelse, når vi samarbejder med private virksomheder. Det er vigtigt at vi tager ansvar og sender et stærkt signal til virksomhederne om, at Aarhus Kommune ikke accepterer brug af skattely.

  Oxfam Ibis har netop udarbejdet et charter for skattelyfri kommune, som vi mener Aarhus Kommune bør underskrive. En underskrift forpligter kommunen til at være aktiv i arbejdet imod skattely og arbejde for at blive en skattelyfri kommune. Det indebærer, at vi gennem indkøbs- og investeringspolitik vil tilstræbe at handle med virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

  Næstved har som den første kommune d. 29. maj tilsluttet sig dette charter. Allerede for to å siden besluttede Albertslund Kommune, at kommunens udbud fremover skulle indeholde krav om, at leverandøer ikke anvender skattely og/eller medvirker til systematisk, ulovlig skatteunddragelse. Dette kan lade sig gøre fordi Danske Standard er ved at udarbejde en mærkningsordning, der viser, om virksomheder har ordentlige skatteforhold. Flere andre kommune har ligeledes ytret ønske om også at benytte ordningen, nå den er klar.

  Derfor foreslå SF at Aarhus Kommune
  - underskriver Oxfam Ibis’charter om bekæpelse af skattely
  - udvikler en skattelypolitik, der sigter mod at undgå at handle med virksomheder, der misbruger skattely og laver aggressiv skatteplanlægning
  - benytter mærkningsordningen udarbejdet af Danske Standard, nå denne er tilgængelig, til fremover at undgå samarbejde med virksomheder, der benytter skattely

  Stillet af Jan Ravn Christensen, Mette Bjerre og Thomas Medom

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra EL om gratis husleje for leje af Det gamle Gasværk


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutning:
  Der indrømmes gratis husleje for leje af Det gamle Gasværk, Byleddet 2, Brabrand. Til foreningen Forsamlingshusets venner.
  Subsidiært; forærer kommunen huset til foreningen.

  Baggrund:
  Der er stor forskel på hvordan kommune behandler de foreninger der på frivillig baggrund, driver kultur og aktivitets huse rundt i kommunen.
  I Brabrand drives ”et sådan hus” på et meget højt niveau, med en meget stor diversitet af kulturelle aktiviteter, men det kan blive endnu bedre og en husleje fritagelse kan kædes sammen med et højere aktivitets niveau og/eller at huset kan være et aktiv i bidrag til en beskæftigelses indsats, for nogle af dem der er længst fra arbejdsmarkedet.
  I Enhedslisten kan vi forestille os at der bliver ansat personer på skånejob, eller mini fleksjob og eller personer der er i fare for at falde for 225 timers reglen.
  Men først og fremmest står huset overfor nogle vedligeholdelsesudgifter, som kan gøre huset dyrt for fremtidens brugere.
  Se vedlagte bilag.

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra RV om vand i plastikflasker


  Beslutning Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Baggrund:
  Byrådet har med nedsættelsen af Bæredygtighedsudvalget tydeligt markeret, at man i Aarhus ønsker at gå forrest i forhold til den grønne omstilling. Når et udvalg af denne karakter nedsættes følger en forventning om handling på dette vigtige område. Et område som borgerne forventer, at vi politikere tager dybt alvorligt. Da udvalget skal give anbefalinger på en række store områder, kan det virke nærliggende at afholde sig fra at stille forslag på disse områder, for at give plads til de store strategiske helhedsløsninger. Det vil være en fejl, da konsekvensen kan blive stilstand på disse områder i perioden indtil udvalget når området. De facto kan udvalget på den måde risikere at fungere som en syltekrukke for nogle af de tiltag vi kan igangsætte allerede i dag.

  Som medlem af bæredygtighedsudvalget bliver man naturligt løbende klogere på en lang række områder og også opmærksom på lavthængende frugter og tiltag der kan realiseres med det samme uden nævneværdige omkostninger eller sågar med besparelser eller indtægter til følge.

  CO2-udledningen fra produktion af en liter postevand er ca. 750 gange lavere end fra en liter flaskevand. Samtidig stilles der angiveligt skrappere krav til postevand i Danmark end der gør til vand på flaske. Ofte er vand fra vandhanen således renere end vand på flaske, og samtidig er omkostningen for en liter flaskevand mange hundrede gange højere både miljømæssigt og i kroner og ører. Et af problemerne med plastik er, at det ikke bliver nedbrudt i naturen, og at mere end 70 pct. af den producerede plastik bliver til affald. Desuden bliver kun omkring 9 pct. plastikaffald genbrugt, og det meste bliver kun genbrugt en enkelt gang. Endeligt er udviklingen i produktion af plastik stigende, og det anslås, at der smides 50 bilioner plastikflasker ud hvert år.

  Det foreslås derfor at Byrådet beslutter følgende straks-tiltag for grøn omstilling:

  1.    Salg og servering af vand på plastikflaske under Aarhus kommunes ressortområde, herunder på Rådhuset, stoppes med øjeblikkelig virkning.

  2.    Det henstilles til at salg og servering af brusvand i plastikflasker erstattes af mere bæredygtige alternativer.

  3.    Der stilles krav i overensstemmelse med ovenstående i forbindelse med aftaler om forpagtning af kantiner mv i kommunale bygninger.

  4.    I stedet for salg af vand i plastikflaske, opfordres til salg af genanvendelige drikkedunke.          

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. august 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om ny belysningsstrategi


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budgetforslag

  Bedre belysning skal sikre trafiksikkerheden og øge trygheden i byens rum

  Byrådet har med ”Tryg i Aarhus-strategien” sat fokus på væsentlige tryghedsudfordringer i Aarhus. Venstre foreslår, at tryghedsindsatsen styrkes – via en ny belysningsstrategi og et højere serviceniveau på belysningsområdet.  

  Formålet med en ny belysningsstrategi skal overordnet være at sikre trafiksikkerheden og øge trygheden i byens rum.

  Strategien skal imødekomme de vilkår og behov, der er for belysning i en stor kommune som Aarhus. Det gælder både den traditionelle belysning på stier og veje og den stemningsskabende belysning, der understøtter livet i byens rum.

  Strategien forudsættes at omfatte hele kommunen – fra City til forstæderne og landsbyerne.

  Som supplement til strategien ønsker Venstre at få beskrevet 2-3 alternative serviceniveauer – med henblik på at fastlægge serviceniveauet i de kommende budgetforhandlinger.

  Stillet af Heidi Bank på vegne af Venstre i Aarhus Kommune  

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om genopretning af serviceniveauet i vintertjenesten


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budgetforslag

  Genopretning af serviceniveauet i vintertjenesten

  I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der tilført 2 mio. kr. årligt til vintertjenesten for at mindske behovet for at nedjustere serviceniveauet. Tilførslen betød, at det var nødvendigt at nedjustere serviceniveauet svarende til en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt.

  Der blev på denne baggrund udarbejdet et nyt vinterregulativ, der indebærer, at 240 km klasse 3-cykelstier (ud af 425 km) fremover skal vinterbekæmpes som klasse 4-cykelstier. I praksis betyder det, at der kun vil blive sneryddet ved kraftigt snefald, og at der ikke glatførebekæmpes. Dette har naturligvis konsekvenser for fremkommeligheden på stinettet, og samtidig forringes trafiksikkerheden.

  I Venstre vil vi ikke bare se til imens at vintertjenesten nedprioriteres. Nedjusteringen af serviceniveauet resulterer i ringere fremkommelighed og større utryghed for byens cyklister, da det bliver farligere at færdes i Aarhus, når der spares på snerydningen og glatførebekæmpelsen. Derfor foreslår vi i Venstre, at serviceniveauet genoprettes via en tilførsel af 1,4 mio. kr. årligt.

  Stillet af Heidi Bank og Theresa Blegvad på vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om overgangene mellem regionen og kommunen


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Det er et vigtigt fokuspunkt for Venstre at sikre Borgerperspektivet / Borgervinklen når vi taler om hele sundhedsområdet. “Borgeren/patienten i centrum”., “Det nære sundhedsvæsen” er blot nogle af de begreber der fokuseres på i debatten. I Aarhus Kommune skal vi hele tiden have fokus på at den enkelte borger er i centrum. Derfor er det trist og utilstedeligt når borgere bliver kastebold mellem Regionen og Kommunen (eksempelvis intravenøs behandling med antibiotika).

  Venstre ser gerne at Aarhus Kommune tager førertrøjen i kampen for at gøre op med økonomisk kassetænkning.

  Vi beder derfor MSO om at komme med aktuelle bud på hvad der nu skal til for at sikre at der skabes de bedste løsninger for den enkelte borger/patient, men også bud på hvad  vi som Kommune og Region skal gøre for sikre den bedste service i “det nære sundhedsvæsen”. Borgervinklen er det vigtigste men det handler også om rettidig omhu i forhold til at sikre bedst mulig anvendelse af de offentlige midler.

  Såfremt dette har økonomiske konsekvenser for Aarhus Kommune ønskes dette nærmere belyst.

  Stillet af Hans Skou (V) og Peter Sporleder (V)
  På vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om kunstgræsbaner


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Aarhus Kommune har stor mangel på idrætsfaciliteter og herunder fodboldbaner. Venstre i Aarhus Byråd ønsker med dette forslag at prioritere midler til yderligere 3 kunstgræsbaner, for at rette op på mangelen på brugbare fodboldbaner.Kunstgræsbaner medvirker i høj grad til at øge kapaciteten og til at sikre brugbare baner når eksempelvis regn gør mange af kommunens græsbaner ubrugelige.

  Banerne ønskes placeret hvor behovet er størst og i den henseende bør dette afgøres i et samarbejde mellem forvaltningen, Idrætssamvirket i Aarhus og Århus Fodbold Forum. Driftsøkonomi og miljøforhold er blandt de ting der skal fokuseres når der indkaldes ansøgninger fra klubberne.

  Stillet af Hans Skou (V) og Gert Bjerregaard (V)
  På vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 20-06-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Forslag fra NB om styrkelse af vintertjenesten


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. juni 2018.
  Nye Borgerlige er ikke med i dette års budgetforlig. Vi mener grundlæggende midlerne prioriteres forkert. Det er for os grotesk at man som byråd vælger at forringe service niveauet på en helt grundlæggende opgave som snerydning.

  Byrådet valgte ikke at prioriterer dette indenfor det råderum man valgte at have. Dette anerkender Nye Borgerlige, og derfor fremsender vi vores forslag med medfølgende finansiering.

  Forslag:
  Byrådet mener det er vigtigt at sikre det nuværende serviceniveau på vintertjeneste, og ønsker derfor at omlokalisere midler fra følgende områder til vintertjenesten.

  Ad 1)    Byrådet beslutter at stoppe med forplejning til afholdte møder for byrådmedlemmer.
  Ad 2)    Byrådet beslutter at stoppe for uddeling af gaver til receptioner man deltager i.
  Ad 3)    Byrådet beslutter at stoppe med forplejning til officielle kommunale receptioner.

  Der afholdes en lang række møder for byrådsmedlemmer om eftermiddagen. Politik handler om prioriteringer. I Nye Borgerlige prioriterer vi sikre skoleveje over kage. Derfor foreslår at flytte midler fra dette område til snerydning og saltning.

  Vi ser frem til drøftelsen i byrådet.

  Sagens forløb 11-10-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. oktober 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  30-05-2018 Borgmesterens Afdeling
  Konklusion

  Nye Borgerlige har fremsendt forslag til en styrkelse af vintertjenesten (snerydning og saltning) ved at omprioritere midler fra
  ·        forplejning til møder for byrådsmedlemmer
  ·        uddeling af gaver til receptioner
  ·        forplejning til officielle kommunale receptioner.  

  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at forslaget afvises.
  18-06-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 30. maj 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. juni 2018.

  Bilag

  Forslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 20.
  Byrådsforslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme


  Siden skolereformen er der kommet for meget kontrol i folkeskolen. Målstyringen har taget over og fokus er i nogle tilfælde blevet flyttet fra læring og udvikling til evaluering af læring og styring af udvikling. Et eksempel på dette er implementeringen af læringsplatforme; et redskab hvis hensigt er at samle læringsforløb, elevplaner, mål og et portfolio over elevens udvikling på ét sted. Desværre bliver grisen dog ikke tungere af, at man vejer den – heller ikke selvom man vejer den med et smart nyt IT-system.

  I forlængelse af Socialdemokraternes lokale folkeskoleudspil under overskriften ”Mindre kontrol - mere tillid, trivsel og tid”, hvor der lægges op til at al unødvendig kontrol afskaffes, ønsker SF derfor at sætte skolerne fri af de læringsplatforme, der mest af alt er blevet endnu et element af styring i folkeskolen, der tager tid fra læring og dannelse. Det handler desuden om, at have tillid til, at vores fagpersonale ved bedst, og at den enkelte skole selv kan vurdere om læringsplatforme er det rette værktøj for dem.

  Lærernes arbejdstid er presset nok uden læringsplatformene, og den tid og de ressourcer, der bliver brugt på at udfylde skemaer og planer i et IT-program, bør skolen selv være herre over, som Socialdemokraterne også lagde op til i deres udspil. Vi bør have tillid til, at lærerne laver undervisning af høj kvalitet, der udvikler alle elever, uden et omfattende evalueringsredskab hvis funktioner ikke er tilpasset den enkelte skole og klasse.

  Læringsplatformene må ikke være en klods om benet på lærerne, men skal være et redskab, lærerne har adgang til, hvis de føler, det hjælper med deres tilrettelægning af undervisningen. Det afgørende er, at det skal være læreren, der styrer platformen, og ikke platformen der styrer lærerens praksis. SF ønsker, at lærerne skal have større frihed til at tilrettelægge undervisningen og evalueringen, som de finder det bedst – om det så er med eller uden læringsplatforme.

  Derfor foreslår SF:

  • At skolerne sættes fri af læringsplatforme, som fremover skal være et frivilligt tilvalg
  • At lærerne får mere frihed til at tilrettelægge undervisningen, som de finder det bedst
  • At den store mængde kontrol af folkeskolen erstattes af tillid til fagpersonalet
  • At der sættes fokus på trivsel og tid til den enkelte frem for målstyring og evalueringsskemaer
  Stillet af Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, byrådsmedlemmer for SF


  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  18-06-2018 Børn og Unge
  Konklusion

  Byrådet behandlede den 13. december 2017 et forslag fra SF om at sætte skolerne fri af læringsplatforme. Forslaget blev henvist til magistratsbehandling og sendt til Børn og Unge til udtalelse. Forslaget tilbagesendes hermed til byrådet med denne udtalelse.  

  Forslaget tager sigte på, at skolerne sættes fri af læringsplatforme, som fremover skal være et frivilligt tilvalg for skolerne. Det fremgår således af forslaget, at der skal være tillid til, at fagpersonalet og den enkelte skole selv kan vurdere om læringsplatforme er det rette værktøj for dem.  

  I tråd med forslaget sendte rådmanden for Børn og Unge i februar 2018 en ansøgning til Undervisningsministeriet om dispensation til at give skolerne frihed til at vælge, om de vil bruge en læringsplatformen eller ej. I ministerens svar præciseres det, at det er op til de enkelte kommuner at beslutte, hvilken læringsplatform man vil anskaffe, og hvordan læringsplatformene skal bruges i praksis på den enkelte skole.
   
  Som konsekvens heraf arbejdes der nu i Børn og Unge med et større lokalt råderum på den enkelte skole i forhold til den konkrete brug af læringsplatformen. Det anbefales således, at Børn og Unges udtalelse tiltrædes, idet forslaget fra SF imødekommes som beskrevet i udtalelsen.
  04-07-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018.
  13-08-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 20.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018

  03-10-2018 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra NB om folkeskoleområdet


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 19.
  Den 4. december 2017

  Set i lyset af Socialdemokratiet og SF’s konkrete udmeldinger og forslag på folkeskoleområdet i valgkampen, vil vi i Nye Borgerlige gerne anerkende at disse partier nu endelig efter 4 års ørkenvandring er vågnet op. Dette gør vi bedst ved at fremsætte deres konkret ønsker som forslag, så vi straks kan gå i gang. Der tegner sig jo både i det nuværende og det kommende byråd jo et flertal for netop disse konkrete punkter. Derfor ønskes følgende forslag til behandling i byrådet.

  1)    Folkeskolerne i Aarhus frisættes for alle kommunalbestemte krav om dokumentation.
  2)    Aarhus kommune søger staten om frikommune status, så hver enkelt skole får størst mulig indflydelse på hvilke test og rapporter de ønsker at udfærdige.
  3)    Det gøres frivilligt for den enkelte skole om man ønsker at implementere digitale læringsplatforme.
  4)    Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte ferieplan i overensstemmelse med tankerne bag det socialdemokratiske frihedsbrev.
  5)     Folkeskolerne sættes fri til selv at beslutte antal lektioner i hvert fag, så længe de lever op til folkeskoleloven.
  6)    Rådmanden for Børn og Unge fremlægger i samarbejde med skolerne en skrivelse, som viser samtlige konkrete områder, hvor skolerne reelt set ville kunne bestemme selv, hvis der ikke var nogen kommunal bestemt styring.

  Nye Borgerlige ser frem til debatten.

  Lars Boje Mathiesen Nye Borgerligere

  Sagens forløb 13-12-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. december 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  18-06-2018 Børn og Unge
  Konklusion

  Byrådet behandlede den 13. december 2017 et forslag fra Nye Borgerlige om folkeskoleområdet. Forslaget blev henvist til magistratsbehandling og sendt til Børn og Unge til udtalelse. Forslaget tilbagesendes hermed til byrådet med denne udtalelse.  

  Forslagsstiller foreslår, at folkeskolerne frisættes fra kommunalbestemte krav om dokumentation, at der søges frikommunestatus på skoleområdet, at læringsplatformen gøres frivillig for skolerne, at skolerne sættes fri til selv at beslutte ferieplan samt antal lektioner i hvert fag, og at der laves et overblik over områder, hvor skolerne kunne bestemme selv, hvis der ikke var nogen kommunal styring.   Børn og Unge vurderer i udtalelsen:

  · At den aktuelt igangsatte politiske proces i Børn og Unge-udvalget omkring drøftelse af kvalitetsopfølgning og tilsyn, herunder omfanget af dokumentation, afventes med henblik på eventuelle ændringer på dette område.

  · At der ikke søges om frikommunestatus, idet fristen herfor er udløbet, men at der i stedet gøres brug af den almindelige adgang til at søge om dispensationer på Børn og Unges område.

  · At ministeriets tilbagemelding på Børn og Unges dispensationsansøgning vedr. fritagelse fra læringsplatform har medført et større lokalt råderum på den enkelte skole i forhold til den konkrete brug af læringsplatformen

  · At det anbefales at fastholde, at skolernes plan for ferie-/fridage fortsat er fælles for alle skoler – jf. byrådets beslutning herom i 2015.

  · At skolerne allerede nu har visse muligheder for at beslutte antal lektioner i hvert fag, så længe de lever op til folkeskolelovens rammer herom.

  · At rådmanden for Børn og Unge har faste møder med organisationerne og foreningerne samt med skolebestyrelserne, hvor der er mulighed for at drøfte rammerne for skolernes virke.  


  Det anbefales, at Børn og Unges udtalelse tiltrædes.
  04-07-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018.
  13-08-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 18. juni 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 19.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Heidi Bank og Peter Sporleder tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  03-10-2018 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag fra RV om Ligestillingsforslag


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. juni 2018.

  Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstilling.
  Radikale Venstre foreslår, at Aarhus Kommune fremover benytter betegnelsen ”Forperson” i stedet for betegnelsen ”Formand”.

  Samtidig foreslås det, at betegnelserne ”Forkvinde” og ”Formand” benyttes, når kønnet på forpersonen er kendt. Ønsker forpersonen at benytte betegnelsen forperson om sig selv, skal det være muligt.

  Forslaget omfatter rådmandsbetegnelsen, hvor betegnelsen ligeledes skal afhænge af køn, medmindre andet ønskes.

  Fremover skal kvinder dermed ikke tvinges til at bære betegnelsen formand eller rådmand. Transkønnede skal ligeledes have mulighed for at vælge den ønskede betegnelse.

  Baggrund:
  Ifølge Gry Sand, pædsoc, kan køn på et sociologisk grundlag forstås som et fænomen, der skabes og formes gennem social interaktion Det betyder, at de sociale relationer i kultur, religion, miljø, ægteskab og familie kan have betydning for, hvordan køn forstås.

  Ved at anskue køn fra et sociologisk perspektiv, kan det naturlige og selvfølgelige ved køn blive underlagt et kritisk blik, og dette kan skabe mulighed for at undersøge hvordan køn som social konstruktion kan være med til at definere rammer og begrænsninger for individers udfoldelsesmuligheder. Køn betragtes her således som et socialt fænomen, der er med til at organisere samfundet på samme måde som de klassiske kategorier som klasse og etnicitet.

  I denne betragtning kan det være af stor betydning, hvordan vi politisk er med til at påvirke børns kønsforståelse. Ved at benytte betegnelsen ”formand” for alle uanset køn begrænser vi børn på flere parametre. Børn kan således opleve, at de er ekskluderede fra bestemte udfoldelsesmuligheder og mister derved autoriteten til at definere sig selv på et frit grundlag (eksempelvis ved kun at definere sig selv ud fra en kønskategori med tilhørende normer).  

  Det er naturligt, at børn tidligt opfatter og påvirkes af hvilke ord vi benytter. Når vi benytter betegnelsen ”formand” for alle forpersoner uanset køn, så påvirker vi samtidig børn, unge som voksne. Idet dette sker som et led i socialiserings-, sprog- og udviklingsprocessen kan det også være svært at få øje på. Det skyldes, at vi opfatter sproget som noget naturligt og derved ikke i samme grad stiller spørgsmålstegn ved hvad det gør ved os som individer. Det er imidlertid veldokumenteret, at sproget har betydning i forhold til kategorisering og oplevede handlemuligheder. Derved opnår vi med betegnelsen en grundlæggende forståelse om at hankønnet knyttes til den ledende rolle i et udvalg, en magistratsafdeling eller en bestyrelse.

  Når vi ønsker at opnå ligestilling i bestyrelses- og udvalgsarbejdet er vi derfor nødt til at holde os dette for øje. For Radikale Venstre er det følgelig grundlæggende, at vi ændrer betegnelsen således, at også piger og kvinder i højere grad vil se sig selv som potentielle i forhold til at indtage ledende roller i bestyrelser og udvalg.

  Stillet af Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad     

  Sagens forløb 07-02-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 7. februar 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  29-05-2018 Borgmesterens Afdeling
  Den 7. februar 2018 stillede Radikale Venstre (herefter: RV) forslag om, at Aarhus Kommune skal anvende betegnelsen ”Forperson” i stedet for betegnelsen ”Formand”, og at Aarhus Kommune skal anvende betegnelserne ”Forkvinde” og ”Formand”, når kønnet på forpersonen er kendt, samt at det skal være muligt at anvende betegnelsen ”Forperson” om sig selv, når den relevante person ønsker dette.  

  Forslaget omfatter rådsmandsbetegnelsen, og giver bl.a. kvinder og transkønnede mulighed for selv at vælge betegnelse.  

  Behandlingen af forslaget blev ved byrådets møde den 7. februar 2018 fremsendt til Borgmesterens Afdeling til udtalelse.   

  Konklusion:  
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at forslaget imødekommes på følgende måde:  

  Betegnelsen ”Forperson”, ”Forkvinde” mv. anvendes internt i kommunen, dvs. i forbindelse med fx byrådsdagsordener og skrivelser fra rådmænd til byrådet.  

  Betegnelsen ”Formand” er en lovbeskyttet titel, der ikke gør det muligt at bruge andre betegnelser officielt eksternt.  
  18-06-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Borgmesterens Afdelings udtalelse af 29. maj 2018 som
  Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. juni 2018.

  Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstilling.

  Bilag

  Forslag fra SF om at bilerne skal ud af universitetsparken


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  Bilerne ud af Universitetsparken

  Vejene i Aarhus Universitetspark er alt for små og ufremkommelige til, at det er forsvarligt fortsat at tillade bilkørsel på dem. Derfor foreslår SF, at Aarhus Kommune gør Universitetsparken bilfri.

  Den 6. marts 2015 mistede en 20-årige kvindelig studerende livet, da hun blev ramt af en bil i krydset mellem Carl Holst-Knudsens Vej og Bartholins Allé. Siden da har det været et klart ønske fra mange af Universitetsparkens brugere, at der skulle tages yderligere hensyn til sikkerheden for de mange cyklister, der benytter parkens veje. Dette gælder ikke mindst blandt de studerende, der udgør det store flertal blandt de trafikanter, der færdes i parken, og som for rigtigt manges vedkommende færdes der på cykel.

  Aarhus Kommune har allerede besluttet at omdanne Universitetsparkens vejnet til cykelgader, hvor cyklister gives fortrinsret og fartgrænsen for biler sænkes til 30 km/t. I SF mener vi, at dette ikke er vidtgående nok. Vejene i Universitetsparken er simpelthen for farlige for cyklister, så længe de skal dele vejene med biler. Det skyldes både vejenes bredde, som levner meget lidt plads til biler, cyklister og fodgængere, og i særdeleshed at vejene snor sig og har så mange blinde vinkler, at risikoen for at bilister overser cyklister er stor.

  På langt sigt er det SF's håb, at de, der har deres daglige gang i Universitetsparken vil benytte sig af cykel eller offentlig transport, når de skal transportere sig til og fra arbejde eller studie. Kombinationen af Parker & Rejs-anlæg, parkeringshuse (Navitas, Bruuns Galleri og Dokk1) og Letbanen gør det muligt at parkere længere væk, og stadig nemt kunne komme til Universitetet. Herudover fastholdes parkeringsmuligheder i parkens udkant.

  For SF står det klart, at den trafikale sikkerhed i Universitetsparken er for ringe, hvilket understreges af den tragiske ulykke i 2015. Trafiktallene viser, at trafikken er beskeden, så der er relativt få, som har glæde af at køre der, men mange, som bliver generede. Fjernelse af biltrafikken vil give mulighed for at indrette parken, så der skabes bedre forhold for cyklister og fodgængere, ligesom det bliver muligt at udnytte nogle af de nuværende parkeringsarealer til arbejds- og opholdsområder for de studerende. Samtidig vil det med tiden også nedbringe påvirkningen af luftforurening og dermed forbedre miljø- og naturforholdene i parken.

  På den baggrund foreslår SF følgende

  1)      At der indføres et forbud mod bilkørsel på de indre veje i Aarhus Universitetspark fra 2020
  2)      At der i sammenhæng hermed ses på adgangen til parkeringsmulighederne i udkanten af parken


  Stillet af SF’s byrådsgruppe Mette Bjerre (ordfører på sagen), Thomas Medom og Jan Ravn Christensen
  Den 1. marts 2018

  Sagens forløb 14-03-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 14. marts 2018.
  04-04-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 4. april 2018.
  18-04-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 18. april 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  31-05-2018 Teknik og Miljø
  I samarbejde med Aarhus Universitet er der netop igangsat et projekt, hvor der indføres cykelgader i Universitetsparken, og hastigheden reduceres til 30 km/t.

  Det er derfor Teknik og Miljøs vurdering, at gevinsten i form af bedre trafiksikkerhed for de lette trafikanter vil være meget beskeden ved at gøre Universitetsparken bilfri. Det står ikke mål med de gener, det vil give de ansatte ved, at det ikke længere vil være muligt at anvende parkeringen i Universitetsparken, samt generne i naboområderne ved det øgede pres på parkeringen, som løsningen vil skabe.
  13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø`s udtalelse af 31. maj 2018.
  18-06-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 31. maj 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholder sig SF's oprindelige forslag.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  10-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 31. maj 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Jan Ravn Christensen, Keld Hvalsø Nedergaard og Liv Gro Jensen kunne henholde sig til SF’s oprindelige forslag.
  26-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. september 2018.

  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe henholder sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Forslag fra KF om forberedende tilbud til misbrugsafvænning for socialt udsatte borgere


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Konklusion:
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at der etableres et strakstilbud til alkohol- og/eller stofmisbrugere, der ønsker at påbegynde et forløb i et etablerede afvænningssystem.

  Sagsfremstilling:
  Aarhus oplever i øjeblikket, at antallet af udsatte borgere desværre er stigende. Ifølge den seneste rapport fra VIVE om ’Hjemløshed i Danmark’ er antallet af hjemløse i vores kommune steget fra 466 personer i 2009 til 767 personer i 2017. Især opleves en stigning i antallet af hjemløse i aldersgruppen 18-24 år, hvor tallet i samme periode er steget fra 52 til 205. Dette finder Det Konservative Folkeparti stærkt bekymrende.

  Bekymringen forstærkes af, at der blandt hjemløse er en høj grad af alkohol- og/eller stofmisbrug. Ifølge Kirkens Korshær er 61% procent af de aarhusianske hjemløse misbrugere i større eller mindre grad, et tal som organisationen oplever som værende stigende. Dette er en problemstilling vi ikke kan ignorere.

  Det er afgørende for en misbruger, at han eller hun kan indgå i et tilrettelagt forløb fra det øjeblik, hvor vedkommende føler sig parat til at påbegynde et egentligt afvænningsforløb. I øjeblikket er behandlingsgarantien 14 dage, reelt 3-4 dage, og denne periode kan for misbrugeren føles uendelig lang, og potentielt føre til at vedkommende mister motivationen til at komme ud af sit misbrug.

  For at imødekommende denne problemstilling foreslår Det Konservative Folkeparti, at der oprettes et strakstilbud til de misbrugere, der udtrykker et ønske om at indgå i et behandlingsforløb. Konkret skal dette strakstilbud forberede misbrugeren på at indgå i det etablerede afvænningssystem med det resultat, at den enkelte misbruger fastholdes i sin motivation for at komme ud af sit misbrug, og at flere derved gennemfører et succesfuldt afvænningsforløb.

  Det Konservative Folkeparti har været i kontakt med Kirkens Korshær, der er positiv over for forslaget.

  Den konservative byrådsgruppe foreslår derfor:
  1)    Det Konservative Folkeparti forslår lokalerne ved Kirkens Korshær der tidligere har været anvendt som stofindtagelsesrum, omdannes til et tilbud hvor støtte og fortsat motivation kan gives, indtil tilbuddet gennem Center for Misbrugsbehandling/Center for Alkoholbehandling har et forløb klar. Målet er, at fra en misbruger har et ønske om at komme ud af sit misbrug, skal vedkommende ikke gå vejen alene. I stedet skal der skal være en klar og tydelig vej ud af misbruget, med støtte fra dette tilbud.

  2)    Tilbuddet bemandes med personale fra Center for Misbrugsbehandling/Center for Alkoholbehandling, samt medarbejdere fra den organisation eller det værested, hvor misbrugeren har sin hverdag.  


  Det Konservative Folkeparti
                                                          /
                                                                       Mette Skautrup

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 6. juni 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  06-07-2018 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Det Konservative Folkeparti foreslår, at der etableres et strakstilbud til alkohol- og/eller stofmisbrugere, der ønsker at påbegynde et forløb i et etablerede afvænningssystem.

  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse vil gerne kvittere til forslagsstillere for, at de med forslaget her sætter fokus på rusmiddelbehandling for Socialt Udsatte og hjemløse.

  Brug af rusmidler er et stort problem blandt socialt udsatte og hjemløse og der er fortsat flere og flere hjemløse i Aarhus. Misbrug er en af risikofaktorerne i forhold til at udvikle kronisk hjemløshed.

  MSB er som udgangspunkt positiv over for forslaget. Indsatsen vil dog kræve tilførsel af midler da MSB ikke har mulighed for at etablere et nyt tilbud, som foreslået, inden for den nuværende ramme.
  09-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Det Konservative Folkeparti har efterfølgende fremsendt beslutningsforslaget som et budgetforslag til Budget 2019. Borgmesterens Afdeling anbefaler derfor, at forslaget behandles i Byrådet den 22. august 2018 på lige fod med de øvrige budgetforslag, som partierne har haft mulighed for at fremsende, jf. den vedtagne budgetprocedure.

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018.
  13-08-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse af 6. juli 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Forslag fra DF om salg af tobak til festivaler i Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  Stop for salg af tobak til festivaler i Aarhus

  Den Danske Sundhedsprofil, som netop er udkommet med tal for danskernes sundhed, viser en bekymrende udvikling i unges rygevaner. Undersøgelsen viser, at flere unge i aldersgruppen 16-24 er begyndt at ryge i Danmark. Rygning er med til at skabe ulighed i sundhed, øget sygelighed og for tidlig død. Derfor har vi – som samfund – et fælles ansvar for at sætte ind overfor de unges rygevaner.

  Musik- og kulturfestivaller er et stort samlingssted for mange unge og her kædes musik og fest ofte sammen med rygning. For nogle kan det være til en musikfestival, at man prøver at ryge en cigaret for første gang, eller det kan være der, hvor man begynder at ryge igen efter at være stoppet.

  Arrangører af festivaler har et medansvar og fra Aarhus Kommunes side kan vi være med til at forpligtige dem til, at de tager det ansvar, ved at forbyde salg af tobak til deres arrangementer. En særlig indsats til festivaler kan hjælpe til at forebygge rygestart blandt unge.

  Derfor indstilles det, at Byrådet beslutter: 
  • At det indføres som en fast del af alle aftaler, som Aarhus Kommune indgår med arrangører af musik- og kulturfestivaler, at der ikke må sælges tobak til arrangementerne. 


  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 6. juni 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-06-2018 Kultur og Borgerservice
  Konklusion  

  Da der reelt kun er tre festivaler, hvor et forbud mod salg af tobak vil være aktuelt, forventes et sådan ikke at have en reel sundhedsfremmende effekt. Dertil er Kultur og Borgerservice betænkelige ved at pålægge byens festivaler, der i forvejen yder et stort bidrag til at gøre Aarhus til en attraktiv by at bo i, yderligere krav. 

  På den baggrund anbefaler Kultur og Borgerservice at forslaget ikke tiltrædes.  
  04-07-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices udtalelse af 28. juni 2018.

  13-08-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices udtalelse af 28. juni 2018, som Magistraten kan henholde sig til.
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Jette Skive henholder sig til Dansk Folkepartis oprindelige forslag.
  En nærmere dialog med festivalarrangørerne kan være relevant i forbindelse med udvalgsbehandlingen.

  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget udsatte den endelige behandling af forslaget til kommende møde. Hertil belyser forvaltningen mulighederne for at udbrede tiltaget til kulturarrangementer i bredere forstand. Forvaltningen deltager desuden i møde hos brancheorganisationen Dansk Live med henblik på at hæve eventuelt tiltag op til nationalt niveau, så der ikke er konkurrenceforvridning til ugunst for lokale aktører.

  Bilag

  Personaleredegørelse 2017


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.

  Resumé Personaleredegørelse 2017 belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune ved hjælp af en række data om personalets antal, fordeling, alder, mangfoldighed, lønudvikling og sygefravær mv.

  Personaleredegørelsen giver en status på personaleområdet i Aarhus Kommune ved udgangen af 2017, og er et vigtigt redskab til den løbende dialog om, hvordan det går med arbejdspladsen Aarhus Kommune og dermed Aarhus Kommunes medarbejdere.  Samtidig præsenterer personaleredegørelsen et billede af kommunens medarbejdere i en dynamisk samfundsmæssig ramme, hvor velfærdsudviklingen og de hastige forandringer kræver noget nyt af kommunens ledere og medarbejdere, når vi sammen med borgerne, virksomhederne og andre samarbejdspartnere ønsker at skabe ”En god by for alle”.  Personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser er en hjørnesten i at sikre, at Aarhus Kommune til enhver tid kan tiltrække og fastholde velkvalificerede og engagerede medarbejdere og ledere, der har lyst til og evner at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i at gentænke, udvikle og modernisere vores velfærd – arbejde smartere, inddrage og samskabe med borgerne.

  Personaleredegørelsen består fortsat af to dele. I del 1 præsenteres en status på personalestrategiske indsatsområder, herunder Fælles MED Udvalgets strategiske fokus- og indsatsområder. I del 2 præsenteres en status på personaleområdet belyst ved en række statistikker.  

  Indstilling At 1) Byrådet med udgangspunkt i Personaleredegørelse 2017 drøfter Aarhus Kommune som arbejdsplads, herunder om fokus og retninger er de rigtige i forhold til at løfte fremtidens velfærdsopgaver og personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser.

  At 2) Personaleredegørelse 2017 tages til efterretning.

  Sagens forløb 18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. juni 2018.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  24-10-2018 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ingen udsatte boligområder i Aarhus


  Beslutning Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Resumé Regeringen har sammen med brede flertal i Folketinget peget på, at der er behov for at sætte massivt ind for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og at foretage gennemgribende fysiske forandringer af udsatte boligområder. Bærende for folketingspartiernes aftaler er en klar, fælles målsætning om ”…at sikre, at der ingen ghettoer er i Danmark i 2030.”  

  En række partier i Aarhus Byråd har på den baggrund 19. juni 2018 indgået en aftale om de udsatte boligområder i Aarhus. Aftalen sætter bl.a. rammen for den fysiske udvikling af Gellerup/Toveshøj og Bispehaven og udviklingen i en række øvrige områder. Herudover iværksættes en række konkrete initiativer i forhold til genhusning, børnene og de unge, beskæftigelse, tryghed, medborgerskab m.v.  

  Med indstillingen vedtager Aarhus Byråd den politiske aftale om udsatte boligområder.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) byrådet vedtager den politiske aftale om udsatte boligområder i Aarhus af 19. juni 2018, herunder at de initiativer, Aarhus Kommune selv kan igangsætte, implementeres, og at der herudover igangsættes et forberedende og forebyggende arbejde indtil ny lovgivning træder i kraft  

  At 2) de økonomiske konsekvenser håndteres som beskrevet i afsnit 7. Ressourcer

  Sagens forløb 25-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. juni 2018.

  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde indstillingen.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.


  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 29. august 2018 med 29 stemmer for (Socialdemokraternes, Venstres, Socialistisk Folkepartis, det Radikale Venstres, Dansk Folkepartis, Alternativets, det Konservative Folkepartis og Liberal Alliances byrådsgrupper) og 2 imod (Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe).

  Bilag

  Indstilling om behandling af Revisionsberetningerne og Endelig godkendelse af regnskab 2017


  Beslutning Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.

  Resumé Borgmesterens Afdeling har modtaget beretningerne om resultatet af revisionen af regnskabet for regnskabsåret 2017.

  Beretningerne indeholder ingen revisionsbemærkning, som Byrådet skal besvare over for Tilsynsrådet.

  I revisionens beskrivelse af det udførte revisionsarbejde og afrapporteringen af de udførte revisionsanalyser er der forslag og kommentarer, som har karakter af anbe­faling om ændringer af den fremtidige praksis på enkelte områder.

  Revisionsberetningerne har været forelagt magistratsafdelingerne til udtalelse. Magistratsafdelingerne har ikke haft bemærkninger til revisionsberetningerne.

  Borgmesterens Afdeling forventer på den baggrund, at de kommenterede forhold enten er afklarede, eller at der arbejdes på en afklaring heraf snarest muligt.

  På den baggrund indstilles, at regnskabet for 2017 godkendes endeligt.

  Indstilling På baggrund af revisionens beretninger nr. 2 og 3 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2017 indstiller Borgmesterens Afdeling:

  At 1)    Regnskabet for 2017 godkendes endeligt.

  Sagens forløb 13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 7. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.

  Bilag

  Gentænkning af integrationsprisen


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Erhverv Aarhus deltager i behandlingen af punktet

  Resumé Integrationsprisen blev indstiftet af Byrådet i 2003, og prisen er sidenhen blevet uddelt én gang årligt. Bedømmelsesudvalget for integrationsprisen har primo 2017 kort evalueret uddelingen af prisen.  

  På baggrund heraf er prisen blevet gentænkt, så den fremadrettet uddeles i et tæt samarbejde med erhvervslivet og samtidig understøtter flere væsentlige dagsordener i Aarhus Kommune.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Aarhus Kommune i samarbejde med Erhverv Aarhus gentænker integrationsprisen med afsæt i byens allerede etablerede internationale aktører.  

  At 2) Det nye koncept, som beskrevet i denne indstilling, afprøves og videreudvikles i 2018 og 2020.  

  At 3) Der efter 2020 arbejdes videre med udvikling og gennemførelse af et endeligt koncept, som godkendes af Magistraten

  Sagens forløb 28-05-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. maj 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. maj 2018.

  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  Magistraten anbefaler, at der i forbindelse med en kommende udvalgsbehandling tages en nærmere dialog med Erhverv Aarhus om "toningen".

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. juni 2018.
  27-06-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen.

  Theresa Blegvad og Mette Bjerre var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. juni 2018.

  Socialistisk Folkepartis, det Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Aarhusfortælling og Aarhusmål 2018-2021


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.

  Resumé Byrådet har drøftet en revision af Aarhusfortællingen, byrådets vision, samt Aarhusmålene. Sidstnævnte er mål for, om udviklingen bevæger sig i den rigtige retning i forhold til byrådets vision for udviklingen af Aarhus.  

  Den reviderede Aarhusfortælling og Aarhusmålene for 2018-2021 er retningsgivende for arbejdet i indeværende byrådsperiode. Fortælling og mål revideres ved starten af en ny byrådsperiode.  

  Udviklingen i alle indikatorer for Aarhusmålene vil løbende kunne følges i Targit, hvor der gennem mere detaljerede data også er mulighed for at finde nuanceringer og forklaringer.

  Indstilling Det indstilles:  

  At 1) den reviderede ”Fortælling om Aarhus” og vision tiltrædes.  

  At 2) Aarhusmålene for 2018-2021 med tilhørende indikatorer tiltrædes.   

  At 3) De fælles innovationsmidlerne for 2019–2022 målrettes implementering af Aarhus-fortællingen og Aarhusmålene med konkrete projekter, der bidrager til ’Nye veje til velfærd og vækst’.

  Sagens forløb 11-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. maj 2018.

  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at punkt 1 og 3.

  Direktørgruppen kigger på indikatorer med henblik på, om det ikke er mere hensigtsmæssigt, at udsatte grupper sammenlignes med hele populationen.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  27-06-2018 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen.

  Theresa Blegvad og Mette Bjerre var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 27. juni 2018.

  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde "At 3" vedrørende målretningen af de fælles innovationsmidler for 2019-2022.

  Socialistisk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen "At 1" vedrørende den reviderede Aarhusfortælling og vision samt "At 3" vedrørende målretningen af de fælles innovationsmidler for 2019-2022 .

  Bilag

  Renovering og udvidelse af Marselisborghallen


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.
  Anlægsbevilling til renovering og udvidelse af Marselisborghallen samt bemyndigelse til at indgå 30-årig lejekontrakt med Aarhus 1900 Atletik/Motion.

  Resumé Aarhus 1900 Atletik og Motion (herefter "Aarhus 1900 A/M") overtog i 2011 driftsansvaret for Marselisborghallen med henblik på at udviklet stedet til et center for atletikken i Aarhus.

  Marselisborghallen fremstår slidt og utidssvarende. Aarhus 1900 A/M og Sport & Fritid har indhentet tilbud på at modernisere og udvide Marselisborghallen med blandt andet nye omklædnings- og opholdslokaler.

  Der er allerede afsat ca. 21 mio. kr. til projektet. Dette rækker til en basisrenovering. Aarhus 1900 A/M og Sport & Fritid ønsker at udnytte en option i de indkomne tilbud, så at der desuden opføres blandt andet en multisal.

  For at realisere det fulde projekt mangles ca. 4,5 mio. kr. Aarhus 1900 A/M vil finansiere dette beløb, eventuelt i form af et kommunegaranteret lån. Bidraget fra Aarhus 1900 A/M overføres til Sport & Fritid, som bliver bygherre på projektet.

  I 2011 blev der indgået en 20-årig lejeaftale mellem Sport & Fritid og Aarhus 1900 A/M om drift af marselisborghallen. Denne aftale ønskes forlænget til en 30-årig aftale.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til at give kommunegaranti til et lån på op til 4,5 mio. kr. til gennemførelse af moderniseringen og udvidelsen af Marselisborghallen.

  At 2) der gives en tillægsbevilling til modernisering og udvidelse af Marselisborghallen på 3,7 mio. kr.

  At 3) der gives en indtægtsbevilling på 3,7 mio. kr. til modernisering og udvidelse af Marselisborghallen, som er nettofinansieringen fra Aarhus 1900 A/M efter fradrag på 17,5% til momsudligningsordningen af bruttofinansieringen på 4,5 mio. kr.

  At 4) Rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til at indgå en 30-årig lejeaftale med Aarhus 1900 A/M om drift af Marselisborghallen på de vilkår, der fremgår af indstillingen.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.

  Bilag

  Administrative retningslinjer for FO-klubber


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 27. juni 2018.
  Administrative retningslinjer for FO-klubbernes organisering, økonomi og administration.

  Resumé De folkeoplysende ungdomsklubber (FO-klubber) blev pr. 1. januar 2015 overført fra Børn og Unge til Kultur og Borgerservice. Efter Sport & Fritids overtagelse af administrationen har en række klubber efterspurgt mere klare og entydige regler. Ligeledes ser forvaltningen et behov for at få et samlet skriftligt administrationsgrundlag for FO-klubberne.  

  Nogle af de væsentligste punkter i administrationsgrundlaget er bl.a. en beskrivelse af klubbens organisering samt bestyrelses opgaver og ansvar; principperne for tildeling af time- og driftsbudget til FO-klubberne samt regler for, hvad det kommunale driftstilskud kan anvendes til. Administrationsgrundlaget skal træde i kraft 1. januar 2019.  

  Kommunens revision, EY, har udarbejdet anbefalinger til FO-klubbernes økonomistyring. Disse anbefalinger er indarbejdet i retningslinjerne.  

  Hensigten med et samlet sæt administrative retningslinjer er få et ensartet og entydigt grundlag for den daglige administration i klubberne og i forvaltningen samt at give bestyrelserne et samlet overblik over deres opgaver og ansvar.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) de administrative retningslinjer for FO-klubberne tiltrædes, så de træder i kraft 1. januar 2019.  

  At 2) Rådmanden for Kultur og Borgerservice bemyndiges til at foretage ændring af reglerne efter forudgående høring af folkeoplysningsudvalget. Mere gennemgribende ændringer forelægges byrådet.

  Sagens forløb 31-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.

  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  04-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 22. maj 2018.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  27-06-2018 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 27. juni 2018.

  Bilag

  Kontrolindsats mod socialt snyd 2017


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.

  Resumé Kontrolindsatsen mod socialt snyd varetages af enheder i Kultur og Borgerservice (MKB) og i Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB). I forbindelse med regnskabet afrapporteres der på resultatet af indsatsen.

  Kontrolindsatsen i MKB opnåede et nettoprovenu på kr. 6,3 mio. Det er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til resultatet for 2016. Der har også været en stigning i antallet af oprettede og afsluttede sager.

  Kontrolenheden i Beskæftigelsesforvaltningen opnåede et nettoprovenu på kr. 9,0 mio. Det er en stigning på kr. 3.1 mio. i forhold til resultatet for 2016.

  Ud over den ordinære kontrol, er der bevilget kr. 0,5 mio. til gennemførsel af en ekstraordinær indsats. De fem temakontroller. Midlerne er fordelt med kr. 250.000 til hvert af de to magistratsafdelinger.

  Endelig foreslår Magistratsafdelingerne for henholdsvis Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice at de nuværende to kontrolgrupper samles under MKB med virkning fra september 2018. Dette i et fælles ønske om at styrke kontrolarbejdet i Aarhus Kommune.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    Orienteringen tages til efterretning.

  At 2)    Den foreslåede sammenlægning af Aarhus Kommunes to kontrolgrupper samles under MKB med virkning fra september 2018.

  Sagens forløb 21-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 13. juni 2018.

  Rådmand Thomas Medom tager forbehold i forhold til at punkt 2.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  19-09-2018 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet
  04-10-2018 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Implementering af ny dagtilbudslov


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 34.
  Kombinationstilbud samt justering af drifts- og bygningstilskud.

  Resumé Der blev vedtaget en ny dagtilbudslov den 24. maj 2018. Denne indstilling omhandler følgende elementer i den nye dagtilbudslov: 1) Kombinationspasning, 2) Justering af driftstilskud og 3) Justering af bygningstilskud.

  Ovenstående trådte i kraft pr. 1. juli 2018.

  Kombinationspasning er målrettet forældre med et pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationspasning er et tilbud bestående af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med et tilskud til privat pasning.

  Det er i den nye dagtilbudslov et krav, at kommunerne tilbyder forældre mulighed for kombinationspasning. Med det afsæt er der i afsnittet under ressourcer beskrevet en model, hvor forældre kan få tilskud til privatpasning uden for dagtilbuddenes åbningstid, hvis de har et dokumenteret behov herfor.

  En anden del af dagtilbudsloven omhandler mulighed for at give private institutioner et højere drifts- og bygningstilskud end i dag. Det foreslås, at drifts- og bygningstilskuddet fastholdes på det nuværende niveau. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet om ressourcer.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    kombinationspasning indføres som tilbud i Aarhus Kommune efter de kriterier, der er beskrevet under afsnittet ressourcer, herunder takster for forældrebetaling og størrelsen på tilskuddet.

  At 2)    der løbende følges op på økonomien i kombinationspasningen. Såfremt der er mange brugere, tilføres Børn og Unge budget til de merudgifter ordningen medfører.

  At 3)    drifts- og bygningstilskuddet til private institutioner fastholdes på det nuværende niveau.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 34.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Mette Bjerre, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Heidi Bank og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lone Norlander Smith tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. august 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.

  Bilag

  Styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser


  Beslutning Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 33.
    Implementering af ny dagtilbudslov.

  Resumé I dagtilbudsloven, som trådte i kraft den 1. juli 2018, er et gensidigt og forpligtende samarbejde mellem forældre og pædagogiske medarbejdere centralt, hvorfor dagtilbudsbestyrelsernes kompetencer udvides.

  Erfaringer fra samarbejdet peger endvidere på et ønske om at styrke indflydelsen i dagtilbudsbestyrelserne. På den baggrund foreslås ændringer, som vedrører godkendelse af budget og regnskab, medarbejderrepræsentation, bestyrelsesårets placering samt krav om et øget antal møder.

  Styrelsesvedtægterne har været sendt i høring. Børn og Unge har modtaget 35 høringssvar ud af cirka 180 mulige. Af høringssvarene fremgår overordnet tilfredshed med og opbakning til styrelsesvedtægterne. Dog fremhæver en stor del bekymring for både forslaget om øget krav til antallet af møder og flytning af bestyrelsesåret.

  Børn og Unge foreslår at imødekomme høringssvarene, så bestyrelsesåret fremover strækker sig fra september-august samt at nedjustere kravet til antallet af møder til 5.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    byrådet godkender styrelsesvedtægter for dagtilbudsbestyrelser.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. juli 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Sagen blev behandlet sammen med sag 33.
  29-08-2018 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 29. august 2018.

  Bilag

  Forslag fra DF om et røgfrit Aarhus


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Den nationale sundhedsprofil for 2017 viser, at antallet af rygere ikke længere falder. Den viser også en bekymrende udvikling i forhold til de unges rygevaner. Flere unge i alderen 16-24 er begyndt at ryge i Danmark.

  I Aarhus klarer vi det godt. 13 % af aarhusianerne ryger dagligt sammenlignet med 16 % for Region Midtjylland. Det kan vi være stolte af.

  Men rygning er stadig én af de faktorer, der har størst betydning for folkesundheden. Og når vi gør en aktiv indsats for at nedbringe antallet af rygere, vil det også være med til at gøre op med uligheden i sundhed.

  Derfor skal Aarhus også gå forrest ved at blive en del af Røgfri Fremtid, som er et partnerskab med blandt andet Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse. Som en del af Røgfri Fremtid arbejder man aktivt på at reducere antallet af rygere og skabe en røgfri fremtid for vores børn og unge.

  Men vi skal turde at gå endnu videre. Hele byen har et ansvar, når det kommer til at få færre til at ryge og forebygge rygestart hos de unge. Derfor bør vi i Aarhus Kommune sammen med centrale aktører som eksempelvis ungdomsuddannelser, foreningsliv og erhvervsliv forpligtige hinanden på at stå sammen om at forebygge rygestart hos de unge – et Røgfrit Aarhus. Der er allerede flere gode eksempler på, at byen tager ansvaret for de unges sundhed og trivsel, fx Viby Gymnasium som det første røgfri gymnasium i Aarhus og Åbykollegiet, som det første røgfrie kollegium.

  Det indstilles, at byrådet beslutter:
  • At Aarhus Kommune bliver en del af Røgfri Fremtid
  • At arbejdet med Røgfri Fremtid løftes ind i Sundheds- og Omsorgsudvalget, så vi kan lave en konkret Aarhusplan for, hvordan vi blandt andet gennem lokale partnerskaber kan lave et Røgfrit Aarhus.  


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. september 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra DF om ændring af styrelsesvedtægt vedr. suppleanter


  Beslutning Sagens behandling blev trukket på byrådets møde den 22. august 2018.
  Ændring af styrelses vedtægt i forhold til brug af suppleanter i Aarhus Kommune

  Baggrund

  I styrelsesvedtægten for Aarhus Byråd, kapitel lll fastsættes bl.a. udpegning og brug af stedfortræder for de enkelte rådmænd. I stk. 5 fremgår, at ”Stedfortræderen for en rådmand overtager dennes hverv, såfremt den pågældende rådmand får forfald, der strækker sig over længere tid end 2 måneder. Derimod tiltræder han ikke under rådmandens kortere forfald, medmindre byrådet skønner det nødvendigt”.

  Denne bestemmelse vanskeliggør arbejdet som rådmand og byrådsmedlem, hvis man også skal varetage Aarhus Kommunes interesser i andre sammenhænge, herunder i KL eller i andre offentlige hverv.

  Det er et problem for de mindre byrådsgrupper. I DF’s gruppe er der som bekendt to  byrådsmedlemmer. Ved fravær er der således kun en til at dække alle byrådssagerne.

  Ændring:

  Det foreslås derfor, at styrelsesvedtægten for Aarhus Byråd ændres, således at det generelt bliver muligt at indkalde en suppleant også til et enkelt byrådsmøde, såfremt rådmanden eller et byrådsmedlem har forfald.

  I Roskilde Kommune er der f.eks. mulighed for at bruge suppleant også ved kortere fravær. De nævnte grunde er bl.a. ”varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende”.

  I Frederikshavn Kommune fremgår det af styrelsesvedtægten ”Stedfortræderen for et medlem skal indkaldes ved ethvert lovligt forfald uanset den forventede varighed. Lovligt forfald forstås i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov”.

  Derfor indstilles det, at Aarhus Byråd beslutter:

  at styrelsesvedtægten for Aarhus Byråd ændres således:

  Stedfortræderen for en rådmand eller byrådsmedlem kan indkaldes ved rådmandens eller byrådsmedlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens §15 stk. 2, uanset varigheden af hindringen.

  At det er uden vederlag, hvis det drejer sig om enkelte byrådsmøder.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket på byrådets møde den 22. august 2018.

  Bilag

  Forslag fra SF om udbredelse af kulturlivet og bibliotekerne


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Byrådsforslag fra SF-Aarhus

  Nye samarbejder skal skabe nye og flere brugere af biblioteker og kulturlivet

  Mange aarhusianere bruger hverken biblioteker eller det aarhusianske kulturliv. Alle i Aarhus bør have gode muligheder for at opleve relevante og vedkommende kulturtilbud. Vi foreslår derfor at Kultur og Borgerservice sætter sig i spidsen for en møderække og en række nye samarbejder og aftaler der skal udbrede brugen af kulturlivet og bibliotekerne til flere aarhusianere.

  Det kunne eksempelvis være med en lille mobil afdeling af Dokk1 i Ikea. Forestillinger med børneteater fra Filuren i Leos Legeland eller billedkunst fra ARoS på væggene hos McDonalds. Når kulturen når ud til flere er det med til at understøtte fællesskaber på tværs af alder, sociale, kulturelle og etniske skel. Kulturel mangfoldighed bidrager til øget demokrati og social bevidsthed. Der findes allerede mange forskellige initiativer og tiltag der handler om at få kulturen ud til flere og nye grupper og borgere. Kultur og Borgerservice skal præsentere byrådets for en status på dette arbejde. Samtidig skal der laves et oplæg på hvilke yderligere initiativer der kan igangsættes.

  Herunder medtages følgende:
  - Samarbejde med kommercielle aktører
  - Udnyttelse af den teknologiske udvikling til at nå nye grupper
  - Brug af byrummet

  I det seneste kulturforlig var forligspartierne optagede af at kulturinstitutionerne i årene frem mod 2017 arbejdede målrettet med publikumsudvikling for at få fat på nye publikumsgrupper og for at nå særligt udsatte grupper, ældre borgere, medborgere med funktionsnedsættelser og handicaps. Dette arbejde bør stadigvæk have topprioritet.

  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom  

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. september 2018 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Ankestyrelsens praksisundersøgelse juni 2018.

  Resumé Ankestyrelsen har i foråret 2018 gennemført en undersøgelse af ti udvalgte kommuners praksis vedrørende dækning af merudgifter til børn og unge med funktionsnedsættelse eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 41. Undersøgelsen er udarbejdet efter anmodning fra Børne- og Socialministeriet og forelægges hermed Byrådet til efterretning.

  Praksisundersøgelsen er udarbejdet med læring for øje og indeholder ingen kommunespecifikke konklusioner, men fokuserer bredt på kommunernes praksis. På baggrund af undersøgelsen fremsættes tre overordnede anbefalinger.

  Det anbefales, at der sættes fokus på begrundelsen for afgørelsen. Det anbefales ydermere at sætte fokus på oplysningsgrundlaget. Endelig anbefales fokus på at inddrage relevante kriterier, herunder om udgiften kan dækkes efter andre bestemmelser eller af andre sektorer.

  Aarhus Kommune har til brug for undersøgelsen indsendt fem sager. På baggrund af sagsgennemgangen har Ankestyrelsen vurderet, at afgørelserne ville blive stadfæstet i Ankestyrelsen.  

  Indstilling Det indstilles

  at)    Byrådet tager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ”Dækning af merudgifter efter servicelovens § 41” til efterretning.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 5. juli 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.

  Bilag

  Danskuddannelse for voksne udlændinge


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 27. juni 2018.

  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2" vedrørende aftale med én hovedleverandør gældende for en 4-årig kontraktperiode.
  Analyse og indstilling om opgaven fremadrettet

  Resumé Opgaven med at tilbyde voksne udlændinge danskuddannelse har siden 2006 været sendt i udbud. Området har i de senere år løbende været præget af ændringer, herunder udvikling i målgruppen og et mere jobrettet fokus under uddannelsen. Sammenholdt med, at den nuværende kontrakt med Lærdansk udløber ved udgangen af 2018, har forvaltningen vurderet, at en analyse af området og behovet fremadrettet var relevant.  

  Analysen der her forelægges byrådet (bilag 1), rummer en gennemgang af lovgivningen, kursistgrupperne, økonomien og forventningerne/anbefalingerne til danskuddannelsen i Aarhus Kommune. Analysen redegør for et område, hvor der ofte er store ændringer og hvor de seneste ændringer bl.a. betyder et fald i antallet af kursister, effektiviseringer og ændret afregning for danskuddannelsen. Analysen ser i lyset heraf på de to scenarier:  

  1. Danskundervisningen sendes i udbud. Anbefalingen i analysen er et samlet udbud med én hovedleverandør, med mulighed for mindre aftaler. Krav om virksomhedsoverdragelse indskrives ikke i udbudsmaterialet. De erfaringer og anbefalinger analysen har givet inddrages.  
   
  2. Opgaven hjemtages. Det vil kræve en byrådsbeslutning, at tage opgaven hjem. Der skal opbygges ny kapacitet i kommunen og det forudsættes, at kommunen skal overtage medarbejderne fra den nuværende leverandør. Vurderingen i analysen er, efter inddragelse af Børn & Unge, at det ikke er praktisk muligt at få en kommunal sprogskole på plads til årsskiftet 2018/2019.  

  På baggrund af analysen er anbefalingen, at danskuddannelse for voksne udlændinge fortsat varetages af anden aktør. Og at opgaven dermed ikke hjemtages.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Forvaltningen genudbyder opgaven vedr. danskuddannelse til voksne udlændinge.

  At 2) Der indgås en aftale med én hovedleverandør gældende for en 4-årig kontraktperiode. At 3) anvendelsen af virksomhedsoverdragelsesloven afhænger af, hvordan tilbudsgiver indretter sig, og at vurderingen derfor overlades til aktørerne.  

  Sagens forløb 07-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 16. maj 2018.

  Rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tager forbehold.

  Keld Hvalsø ønsker ikke udbud og ønsker, at lov om virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse, hvis der sker udbud.

  Rådmand Thomas Medom tager forbehold for at punkt 3.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.
  20-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 20. juni 2018.
  27-06-2018 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen (S), Lone Hindø (S), Steen Bording Andersen (S) og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø (EL) og Liv Gro Jensen (ALT) tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen med kommentar om, at en virksomhedsoverdragelse er anbefalelsesværdig.

  Knud Mathiesen (DF) kunne ikke tiltræde indstillingen med kommentar om, at hjemtagelse til Aarhus Kommune havde været en bedre løsning.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 27. juni 2018.

  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Alternativets byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2" vedrørende aftale med én hovedleverandør gældende for en 4-årig kontraktperiode.

  Bilag

  Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S' årsrapport 2017


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.
  Orientering om årsrapport for Biomassefyret Kraftvarme-værk A/S.

  Resumé Indstillingen er en orientering til byrådet om Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S’ årsrapport 2017, der blev godkendt på den ordinære generalforsamling i maj 2018.

  Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S er i fuld drift og leverer varme til fjernvarmenettet i Aarhus Kommune.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1) Aarhus Byråd tager årsrapport 2017 for Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S til efterretning.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juli 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.

  Bilag

  Udvikling af Banegraven ved Aarhus H


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  DSB har inviteret Aarhus Kommune til dialog om dels de planmæssige rammer for en eventuel overdækning af Banegraven, dels om afdækning af mulighederne for et samarbejde om fælles udvikling og salg af byggeretter på arealet.

  Resumé I forbindelse med BaneDanmarks vurdering af elektrificeringsløsningen for Aarhus H har DSB sammen med MT Højgaard set på muligheden for at overdække og bebygge Banegraven mellem Aarhus H og Frederiks Bro.

  Deres vurdering (jf. bilag 1) er, at den kommende elektrificering giver mulighed for at realisere en overdækning af Banegraven.

  Muligheden for at overdække Banegraven har en tidshorisont, som udløber med den kommende elektrificering.

  Derfor har DSB inviteret Aarhus Kommune til en dialog dels om de planmæssige rammer for en eventuel overdækning, dels om afdækning af mulighederne for et samarbejde om fælles udvikling og salg af DSB’s og Aarhus Kommunes byggeretter på arealet, eventuelt via et fælles arealudviklingsselskab.

  En overdækning af Banegraven vil give mulighed for at bygge en bydel, der kan være med til at binde midtbyen omkring Aarhus H bedre sammen, til gavn for såvel nabokvarterene som beboere og brugere i nærområdet.

  Indstilling At 1)    der igangsættes undersøgelser for at kvalificere konsekvens og realiserbarhed af en overdækning og bebyggelse af Banegraven, herunder i relation til planmæssige og øvrige myndighedsmæssige forhold.

  At 2)    Aarhus Kommune indgår i drøftelser og forhandlinger vedrørende et projektsamarbejde med DSB, MT Højgaard og andre interessenter om udvikling, etablering af overbygning og fælles salg af byggeretter over Banegraven.

  At 3)    Aarhus Kommune undersøger de juridiske muligheder for at indgå som deltager i et arealudviklingsselskab samt økonomiske og andre relevante forhold i forbindelse hermed.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2018.
  24-09-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.
  10-10-2018 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Påbygning af 2 etager på hotel, Aarhus C


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  Ansøgning om at påbygge 2 etager på ejendommen Kriegersvej 27/ Banegårdsgade 6-8, Aarhus C.

  Resumé Der er søgt om tilladelse til at udvide ejendommen på Kriegersvej 27 fra 3 etager til 5 etager. Ejendommen anvendes til hotel og ligger på adresserne Kriegersvej 27 og Banegårdsgade 6-8.

  En partshøring har resulteret i en række indsigelser. I indsigelserne peges især på værdiforringelse, indbliksgener og skyggegener.

  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser om anvendelse og etageantal, men fraviger bestemmelsen om maksimal bebyggelsesprocent.

  Teknik og Miljø vurderer, at projektets indvirkning på omgivelserne ikke går ud over, hvad der må forventes i området.

  Indstilling At Byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de fornødne tilladelser.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. juni 2018.

  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Heidi Bank, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold med henblik på en nærmere drøftelse i byrådsgruppen.

  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 29. august 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Genopretning og vedligehold af Kommunens bygninger 2018


  Beslutning Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.
  Bemyndigelse til Teknik og Miljø samt Sundhed og Omsorg til at øge bemanding til styring af et øget antal vedligeholds- og genopretningsprojekter.

  Resumé Evaluering af samling af visse bygningsfunktioner blev behandlet i Byrådet d. 26. april 2017. I forlængelse heraf - og i arbejdet med organisering og udvikling af bygningsområdet i Aarhus Kommune - er det konstateret, at der med de forøgede midler til vedligehold og genopretning ikke er tilstrækkelige personaleressourcer til at forestå planlægning og gennemførelse af et øget antal vedligeholds- og genopretningsprojekter.

  Efter drøftelser i den tværmagistratslige bygningskoordineringsgruppe og i direktørgruppen forslås det at finansiere tilpasning af bemandingen til intern styring af det øgede antal projekter, inden for rammen til genopretning af kommunens bygninger.

  Det er vurderingen, at der med de foreslåede og iværksatte tiltag vil kunne skabes en fornuftig balance mellem bemanding og opgaver, og at der derved sikres en fortsat bevarelse og udvikling af kommunens bygninger.

  Indstilling Det indstilles:

  At 1)    Teknik og Miljø samt Sundhed og Omsorg bemyndiges til at øge bemandingen til intern styring af vedligeholds- og genopretningsprojekter på tværs af bygningsejende magistratsafdelinger. Finansiering sker inden for rammen af de afsatte tværgående genopretningsmidler.

  At 2)    der indføres en reguleringsmodel, således at Teknik og Miljøs samt Sundhed og Omsorgs (inkl. arealer under Sociale Forhold og Beskæftigelse) ressourcer på bygningsområdet reguleres i takt med budgetter til vedligeholds- og genopretningsprojekter.

  At 3)    reguleringen foretages med virkning fra d. 1. januar 2018 på baggrund af udviklingen i budgetmidlerne til vedligehold og genopretning fra 2013 til 2018.

  At 4)    reguleringen foretages fremover med op til 7 % af tilvæksten i vedligeholds- og genopretningsmidler, som anført i bilag 1. Det afholdes på tværs af bygningsporteføljen hvert andet år i forbindelse med fremlæggelse af bygningsrapporten.

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. august 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. august 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1086, Boligområde ved Tranekær-vej og Vikærsvej i Vejlby - Forslag


  Beslutning Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1086, Boliger ved Tranekærvej og Vikærsvej, Vejlby, samt tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017

  Resumé Lokalplanen er udarbejdet efter henvendelse fra de private grundejere om udvikling af lokalplanområdet, som ligger i Vejlby i byzone, og som er cirka 31.800 m2 stort og privat ejet.

  Lokalplanens formål er at muliggøre udvikling af bolig- og erhvervsområdet til boligområde, via nedrivning og/eller ombygning af eksisterende erhvervsbyggeri og etablering af ny boligbebyggelse og tilhørende parkeringskælder.

  Der planlægges for i alt 500 – 560 boliger. Hele delområde I og 15-20 % af delområde II og III (samlet set) er forbeholdt almene boliger.

  Lokalplanen opfylder kommuneplanens krav om opholdsarealer.

  Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen forholder sig arkitektonisk til landsbybebyggelsen og Vejlby Kirke nord for lokal-planområdet, og at der etableres rekreative stiforbindelser gennem området. Lokalplanen sikrer placering og kvalitet af de fælles opholdsarealer, nedtrapning af bygningshøjderne mod nord og det fortsatte indkig til kirken.

  Lokalplanforslaget ledsages af et tillæg til kommuneplanen, da anvendelse, bygningshøjder og bebyggelsesprocent foreslås øget.

  I den forudgående offentlige høring indkaldte Aarhus Kommune ideer og forslag, se bilag 4, til et oplæg om at ændre rammerne til fem etager, 19 meters højde og en bebyggelsesprocent på 110. På baggrund af dialog med borgerne er forslaget efterfølgende justeret, se afsnit 5.2.

  Indstilling At 1) forslag til Lokalplan nr. 1086 godkendes til offentlig fremlæggelse

  At 2) forslag til Tillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse

  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af afsnit 5.6

  Sagens forløb 08-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. juni 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  03-09-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Keld Hvalsø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. september 2018.

  Bilag

  Lokalplan 1087, Godsbanekollegiet - Forslag


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1087, Kollegie og ungdomsboligbebyggelse på Godsbanearealerne, Aarhus Midtby samt Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017.

  Resumé Lokalplanen gælder for et område på Godsbanearealerne. Her har Aarhus Kommune solgt en grund til Kollegiekontoret og Arbejdernes Andelsboligforening, der sammen vil opføre kollegieboliger og almene ungdomsboliger.

  Området er stort set ubebygget og omfatter et areal på 5.000 m2. Her er det muligt at opføre en etageboligbebyggelse i tegl som en karréstruktur på 15.500 m2 i op til 13 etager mod Søren Frichs Vej, hvorefter bebyggelsen terrasserer ned til 1-6 etager. Opholdsarealer er i det indre gårdrum og på bygningens tage.

  Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Udviklingsplan for Godsbanearealerne. Udviklingsplanen er indrettet med centrale parkeringshuse, hvor også lokalplanområdets parkeringspladser bliver placeret. Cykelparkering er fortrinsvis i kælder og en mindre del på terræn.

  Sammen med lokalplanforslaget fremlægges et tillæg til kommuneplanen, der muliggør lokalplanens byggeri med et højhus.

  Indstilling At 1) forslag til lokalplan nr. 1087 godkendes til offentlig fremlæggelse,

  At 2) forslag til Tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,

  Sagens forløb 13-06-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-06-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. juni 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 31. maj 2018.

  Rådmand Kristian Würtz var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 18. juni 2018.

  Bilag

  Forslag fra S, SF og KF om hastighedsdæmpende foranstaltninger på Holme Ringvej


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Forslag til byrådsbeslutning fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om;

  Etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger samt nedsættelse af hastighedsgrænse på Holme Ringvej

  På baggrund af borgerhenvendelser samt borgermøde arrangeret af Viby Fællesråd fremsætter forslagsstillerne forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger på det nedre stykke af Holme Ringvej.

  Der opstår løbende alvorlige trafikale situationer på vejstrækningen. Det er forbundet med stor risiko for skolebørn på vej til Viby Skole samt øvrige bløde trafikanter. Forslagsstillerne ønsker med dette forslag at igangsætte arbejdet med at trafiksikre dette område. Det bør være med en kombination af hastighedsnedsættelser til 40 km. og etablering af trafikchikaner. Sidstnævnte under hensyn til Århus Sporveje.

  Beslutningspunkter:
  •  At hastigheden på Holme Ringvej nedsættes til 40 km på strækningen fra Sønderhøj til Skanderborgvej
  • At der etableres trafikchikaner på ovenstående strækning  
   

  Socialdemokraterne    /    Camilla Fabricius

  Socialistisk Folkeparti    /    Jan Ravn Christensen

  Det Konservative Folkeparti    /    Marc Perera Christensen

  Sagens forløb 15-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 15. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  04-04-2018 Teknik og Miljø
  S, SF og C har den 6 november stillet forslag om, at:

      1.    hastigheden på Holme Ringvej nedsættes til 40 km/t på strækningen fra Sønderhøj til Skanderborgvej
      2.    der etableres trafikchikaner på ovenstående strækning.

  Forslaget var på byrådets mødet den 16. november 2017, pkt. 25 og blev herefter sendt til behandling i magistraten.

  Der har gennem længere tid været fokus på Holme Ringvej i forhold til trafikafvikling og især trafiksikkerhed. Strækningen benyttes af skolebørn til Viby skole og lette trafikanter i det hele taget med færden til blandt andet Viby Torv.

  Holme Ringvej er en trafikvej, der benyttes af gennemkørende bilister uden ærinde eller tilknytning til lokalområdet. Dette betyder, at hastigheden ofte er høj, og adfærden i trafikken kan være uhensigtsmæssig. Hastighedsgrænsen på Holme Ringvej er i dag 50 km/t, men der er lige inden Sønderhøj registreret en gennemsnitshastighed på 60 km/t, og 57% af bilisterne kører med for høj hastighed.

  Der er mange forhold på vejen, der skal tages i betragtning, hvis den skal ombygges til en hastighedsdæmpet vej. Der er ud over biler, gående og cyklende også mange busser på denne strækning. En mulighed kunne derfor være, at der udarbejdes et skitseprojekt for strækningen, hvor der er fokus på hastighed og trafiksikkerhed for de lette trafikanter.
  25-04-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø's udtalelse af 4. april 2018.
  30-04-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udtalelse af 4. april 2018, som Magistraten kan henholde sig til.


  23-05-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. maj 2018.
  18-06-2018 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt henholde sig til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udtalelse af 4. april 2018 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. juni 2018.

  Bilag

  Forslag fra ALT og EL om genetablering af stoppested for Grenå-Odder letbanen


  Beslutning Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  Der genetableres stoppested for Grenå-Odder letbanen ved
  DEN PERMANENTE BADEANSTALT I RISSKOV

  Århus Kommune planlægger et stort ”tilgængelighedsprojekt”, i form af ”den blå rambla” fra lystbådehavnen til Den Permanente Badeanstalt. Herunder særligt adgang for handicappede med bl. a. anlæg af ramper.

  Hvis stoppestedet genåbnes, forbedres tilgængeligheden mærkbart for alle. Tilmed kan folk fra den indre by, fra sydlige og nordlige forstæder og omliggende kommuner bruge Den Permanente, stranden og skoven uden at bidrage til gennemkørende biltrafik gennem midtbyen og til parkeringskaos på Salonvejen.

  For 139 år siden, i 1878, startede sommer-kørsel med ”Skovtog” fra Østbanegården til kroen med broen – Sjette Frederiks kro, som dengang hed Salonen.

  I 1933 åbnede kommunen Den Permanente Badeanstalt – en folkelig succes.

  I 1990'erne etablerede DSB nærbane-stoppested ved Den Permanente Badeanstalt. Det blev så stor en succes, at man lukkede stoppestedet igen. Med den begrundelse, at toget tog lang tid om at standse og accelererer og at det skulle holde for længe, når de mange passagerer skulle af og på! Hurtighed mellem Århus Midtby og de nordøstlige forstæder og kommuner blev vægtet højere end tilgængeligheden til rekreativt område.

  Med de nye el-drevne letbanetog får man så stor accelleration, at forsinkelsen ved standsning ikke kan være til gene for fremkommeligheden. Perronen er etableret, med trappe og med rampe for handicaptransport. Der mangler blot signal- og billetteringsanlæg og lidt buskrydning.

  Sagens forløb 23-05-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 23. maj 2018.
  06-06-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 6. juni 2018.
  18-06-2018 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Heidi Bank og Almaz Mengesha kunne henholde sig til notat af 13. juni 2018 med bilag fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, idet man ønsker et bedre beslutningsgrundlag.

  Keld Hvalsø kunne henholde sig til det oprindelige beslutningsforslag.

  Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 22. august 2018.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 18. juni 2018.

  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til deres oprindelige forslag.

  Bilag

  Værdighedspolitik 2018-2022


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Resumé Værdighedspolitikken 2018-2022 beskriver de overordnede værdier og pejlemærker for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., der ydes til personer af alle aldre efter lov om social service. 
  Byrådet vedtog en værdighedspolitik i 2016, som skal revideres i det første år af hver byrådsperiode. Den nye værdighedspolitik har øget fokus på pårørende, forventningsafstemning og kommunes forpligtelse.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1) vedtage Værdighedspolitik 2018-2022

  Sagens forløb 04-07-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. juni 2018.

  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med hensyn til processen.

  I forbindelse med udvalgsbehandlingen vil der være behov for at sætte særlig fokus på udsatte og på etniske minoriteter.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den bemærkning, at begrebet mangfoldighed indarbejdes i politikken.
  Ango Winther og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 13. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 29. august 2018.

  Bilag

  Diabeteshandleplan – Sammen om diabetes


  Beslutning Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.

  Resumé Diabetes er en folkesygdom, der udvikler sig i den forkerte retning med en fordobling af antal diabetikere i Danmark gennem de sidste 10 år. Diabetes er dermed en af de kroniske sygdomme, der rammer flest danskere. Menneskeligt og samfundsøkonomisk har sygdommen store konsekvenser (Diabetesforeningen, 2018). Med afsæt i bl.a. Sundheds- og Ældreministeriets Nationale Diabeteshandlingsplan er der udarbejdet et forslag til en lokal Diabeteshandleplan for Aarhus Kommune.

  Aarhus Kommunes Diabeteshandleplan anlægger et 0-100 års perspektiv, med særlig fokus på den sociale ulighed i sundhed. Planen engagerer alle relevante aktører i kampen mod diabetes på tværs af fagområder og sektorer. Arbejdet med at omsætte Aarhus Kommunes Diabeteshandleplan til konkrete handlinger sker med udgangspunkt i familien, netværket og fællesskabet om den enkelte borger.

  Således danner Diabeteshandleplan rammen for den kommende diabetesindsats. Ressourcer til finansiering af evt. nye tiltag på diabetesområdet kan komme fra de midler Sundhedsstyrelsen har afsat på nationalt plan, fra forslag til investeringsmodel på diabetesområdet og evt. andre puljeansøgninger på sundhedsområdet.

  Indstilling Det indstilles:
  At 1)    Aarhus Kommunes Diabeteshandleplan godkendes
  At 2)    Sundhed og Omsorg bemyndiges til at søge puljemidler til diabetesindsatsen indenfor rammerne af de fire fokusområder

  Sagens forløb 09-08-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-08-2018 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. august 2018 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 1. august 2018.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. august 2018.
  29-08-2018 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Ango Winther og Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  12-09-2018 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. september 2018 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 29. august 2018.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om behandling af ældre med handicap


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  I takt med, at behandling og støtte til handicappede er blevet bedre, er gennemsnitslevealderen for denne befolkningsgruppe også steget. Denne gode udvikling medfører desværre også en væsentlig stigning i udgifterne til ældre med handicap. Denne stigning i udgifterne tager de nuværende budgetrammer ikke højde for.

  Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at budgetrammerne udvides således, at budgetmodellernes enhedsbeløb vedr. ældre handicappede forhøjes. Hvis ikke dette sker, vil det være nødvendigt med besparelser på driften i Sundhed og Omsorg, hvilket vil betyde, at den brede gruppe af ældre modtagere vil komme til at mærke konsekvenserne af det manglende budget til ældre med handicap.

  Effekten af forslaget vil således dels være at undgå yderligere driftsbesparelser i Sundhed og Omsorg og dels at sikre, at andelen af borgere der alt i alt er tilfredse med henholdsvis hjemmeplejen og plejehjemmet ikke falder.

  Ydelse:
  Enhedsbeløb vedr. ældre handicappede forhøjes.

  Ressource:
  Der vil være tale om en varig driftsudgift, som vil være stigende over årene.

  Kontaktperson: Jette Skive

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om flere oplevelsesmedarbejdere


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Århus Kommunes oplevelsesmedarbejdere har siden 2015 skabt gode stunder og unikke oplevelser for beboerne på plejehjemmene i Århus Kommune. Dette har været med til at øge beboernes livskvalitet. Oplevelsesmedarbejderne har fået plejehjemmene til at emme af liv og sjæl, og har skabt glæde og aktivitet på plejehjemmene. Oplevelsesmedarbejderne har endvidere været en stor succes i den periode, de har haft deres gang på plejehjemmene, hvor beboerne har fået mange gode oplevelser. Den gode indsats som oplevelsesmedarbejderne har ydet ønsker Dansk Folkeparti at styrke yderligere, så beboere på plejehjem i Århus Kommune kan få endnu flere gode oplevelser leveret af en oplevelsesmedarbejdere.

  Effekten af forslaget vil således være at øge beboernes livskvalitet yderligere og dermed også øge andelen af borgere, der alt i alt er tilfredse med at bo på plejehjem i Århus Kommune.

  Ydelse:
  Der ansættes flere oplevelsesmedarbejdere til at skabe glæde og aktivitet på plejehjemmene i Århus Kommune.

  Ressource:
  Der vil være tale om varige driftsudgifter. I 2017 oplyste MSO, at det i gennemsnit koster knap 475.000 kr. at ansætte én ekstra oplevelsesmedarbejder.

  Kontaktperson: Jette Skive

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om kendt hjemmehjælper


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Hjemmeplejen i Århus Kommune er et af de områder, der i den grad trænger til et løft. Det er Dansk Folkepartis vurdering, at en forudsætning for, at Århus Kommune leverer en god hjemmepleje er, at borgere der modtager hjælp, er trygge ved de personer der kommer i deres hjem. Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at borgere i hjemmeplejen i højere grad kan få hjælp af den samme hjælper. Med forslaget vil Århus Kommune opnå en betydelig større tryghed og tilfredshed med hjemmeplejen, hvis borgerne møder hjælpere, som kender borgerens behov og hjemmets indretning.

  Effekten af forslaget vil således være en større tilfredshed med hjemmeplejen i Århus Kommune.

  Ydelse:
  Der afsættes midler til at planlægningen af besøg i hjemmeplejen i fremtiden ikke nødvendigvis kun tager udgangspunkt i den mest rationelle køreplan, men også udgangspunkt i, at den enkelte hjælper i højere grad tager ud til den samme gruppe af borgere. Konkret kunne det eksempelvis komme til udtryk ved, at der sker en kompetenceudvikling af ressourcekoordinatorerne, som fremover vil have større fokus på, at medarbejderne tilknyttes de samme borgere frem for at optimere ruteplanerne så meget som muligt.

  Ressource:
  Der vil være tale om varige driftsudgifter.

  Kontaktperson: Jette Skive

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om bedre natbemanding


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi ønsker en udvidelse af personale ansat på plejehjemmene.
  Effekten.
  Flere fast ansatte om natten på plejehjemmene vil forbedre beboernes og de ansattes livs og arbejdsvilkår væsentligt.
  Det vil kunne mindske antallet af beboere der bliver pseudo demente.
  De ældre der ofte er meget dårlige , vil få en øget tryghed ved at der var flere til at være omkring dem I urolige og plejekrævende stunder om natten.

  Ydelse.
  Vi foreslår en opnormering på 2 ½ fast ansat mere på hvert plejehjem om natten.

  Ressource.
  Der ønskes et beløb svarende til 2 ½  på hvert plejehjem til natte vagt. Beløbet  ønskes som en varig drift udvidelse.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om bedre vilkår i hjemmeplejen og flere korttidspladser


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Beslutningspunkter
  1. Der afsættes 40 mio. kr. til ældreområdet jf. SF’s forslag "Undgå besparelser og styrk velfærden".
  2. De 40 mio. kr fordeles med 14,1 mio. kr. til kendt hjemmehjælper i ældreplejen, 13,8 mio. kr. til drift af korttidspladser og 12 mio. kr. til et generelt budgetmæssigt løft på ældreområdet for at imødegå fremtidige økonomiske udfordringer
  Begrundelse/uddybning
  SF har fremsendt et budgetforslag der indeholder en budgetforøgelse til ældreområdet på 40 mio. kr. årligt. Det er SF’s forslag, at de 40 mio. kr. primært prioriteres på følgende indsatser.

  Kendt hjemmehjælper i hjemmeplejen
  Hjemmeplejen har gennem en lang årrække gennemgået effektiviseringer. Det har blandt andet betydet, at man har nedprioriteret kontinuitet i hjemmeplejen for at optimere kørselsplanlægningen.

  Hjemmeplejen står overfor store udfordringer med tilfredsheden, der er historisk lav, og der er langt fra byrådets mål til virkeligheden. SF har et ønske om, at borgerne i langt højere grad kender plejepersonalet, der kommer i deres hjem, og at plejepersonalet omvendt kender borgerne og deres behov. Udover at borgernes tilfredshed øges, og vi kan forvente bedre faglige indsatser, vil forslaget også forbedre medarbejdertrivsel og rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. Forslaget er derfor, at hjælpen til borgerne fremover i højere grad tilrettelægges, så det er det samme team af medarbejdere, der kommer hos den enkelte borger.

  Flere korttidspladser på Vikærgården
  Byrådet har allerede besluttet, at der skal udbygges med 15 nye korttidspladser på Vikærgården. De nye korttidspladser imødegår de behov, der opstår som følge af tidligere udskrivning fra hospitalerne, og at flere borgere har brug for mere specialiserede tilbud fra kommunen end tidligere. Uden nok korttidspladser henvises vi til enten at betale dyrt for at borgerne ikke kan komme hjem fra sygehuset eller til at sende borgere hjem til en bolig, hvor der i nogle tilfælde ikke er tilstrækkelig støtte og faglighed til, at de kan komme godt og sikkert tilbage fra deres indlæggelser.

  Aarhus Kommune halter langt efter gennemsnittet i Region Midtjylland, når det angår antallet af korttidspladser. I forhold til kommunens antal af +65-årige mangler vi pt. 80 korttidspladser ift. gennemsnittet af kommunerne i Region Midtjylland.

  Med forslaget afsættes der driftsfinansiering til de 15 nye korttidspladser.

  Styrkelse af økonomien til fremtidens udfordringer
  Ældreområdet står overfor en lang række budgetmæssige udfordringer, der stiger i omfang og intensitet i de kommende år. Derfor er det vores forslag, at de resterende 12 mio. kr. anvendes til at sikre en bedre økonomi til bredt at sikre sig imod kommende forringelser på ældreområdet grundet demografisk pres.


  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om at pengene skal følge borgeren


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Venstre i Aarhus Byråd ønsker at det frie valg skal gælde for alle uanset om man 18, 45 eller 82 år gammel.

  Derfor foreslår vi, at magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg kommer med forslag til hvordan den enkelte borger i størst muligt omfang selv kan vælge eksempelvis hjemmehjælp, madleverandør, rengøring m.m.

  Der ønskes i den forbindelse en belysning af hvorvidt det er muligt at give midlerne (fra visiterede ydelser) til den enkelte borger; til selvforvaltning.

  Såfremt der måtte være lovgivningsmæssige udfordringer ønskes disse nærmere belyst.

  Venstre ønsker - som anført ovenfor - at sikre borgerens frie valg også når man er ældre og/eller har behov for hjælp.


  Stillet af Peter Sporleder (V) og Hans Skou (V)
  På vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om videreførelse af DokkX


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  DokkX er Århus Kommunes udstillings- og demonstrationsfacilitet for velfærdsteknologi. Siden åbningen 1. maj 2016 har udstillingen været en stor succes med mange besøgende. De besøgende har været alt fra borgere og pårørende, ledere medarbejdere i Århus Kommune, studerende, brugerorganisationer, forskere, iværksættere og virksomheder fra såvel indland som udland. Dansk Folkeparti ønsker derfor, at DokkX gøres permanent.

  Ydelse:
  DokkX gøres permanent med en varig bevilling.

  Ressource:
  Der vil være tale om en årlig bevilling på 2 mio. kr.

  Kontaktperson: Jette Skive

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om at mindske ulighed i sundhed


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Radikale Venstre ønsker at mindske uligheden i sundheden i Aarhus. Vi ønsker en belysning af hvilke initiativer der kan mindske uligheden, samt en prioritering i forhold til økonomien. Vi ønsker også en belysning af initiativer der kan gøre skolerne helt røgfrie.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om stress i familien


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Stress påvirker efterhånden rigtig mange mennesker i Aarhus Kommune. Børn og unge er særligt sårbare - også når det gælder deres forældres håndtering af stress eller stort pres, der skyldes samfundsudviklingen, den digitale udvikling såvel som arbejde. Stress kan medføre varig skade og gøre voksne uarbejdsdygtige, men stress kan også medføre depression, selvmordsforsøg, konfliktfyldte relationer, vold og dårligt forældresamarbejde. Udover ansvaret i forhold til børnenes trivsel har vi i Aarhus Kommune også et særligt ansvar som arbejdsplads. Da vi ønsker børn og familier i god trivsel, ønskes det belyst hvordan vi i Aarhus Kommune kan forebygge og afhjælpe stressrelaterede problemer i familien. Desuden ønskes det belyst hvad vi kan gøre som arbejdsgiver særligt i forhold til forældre ansat i Aarhus Kommune.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om bekæmpelse af misbrug i kommunens institutioner


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  De kommunalt drevne institutioner flyder med narkotika og er en stor kilde til udviklingen af misbrug hos de svageste i samfundet. I dag gør kommunen en begrænset eller ingen indsats for at stoppe salget af narkotika i og nær kommunens institutioner.

  Dansk Folkeparti foreslår, at kommunen indfører en nultolerancepolitik over for narkotika på alle kommunale institutioner, såsom bofællesskaber, uddannelsessteder, lukkede institutioner, beskyttede boliger m.m. Der skal ske en målrettet indsats for at fjerne narkotika, pushere skal identificeres og politianmeldes og misbrugere skal acceptere et behandlingsforløb eller bortvises. Det er især unge mennesker som begynder i et misbrug og det er en kommunal pligt at sikre vores unge ikke kommer i kontakt med personer der enten sælger eller bruger narkotika.

  Ydelse:
  På kort sigt vil der ske en øget udgift på behandlingsforløb af misbrugere og personale til at identificere og sikre retsforfølgelse af pushere. Derudover vil der være udgifter til oplysningskampagner, overvågningsudstyr af fællesarealer, m.m. På lang sigt kan forslaget blive en positiv investering, da en fjernelse af stoffer i de unges nærmiljø vil medføre færre nye misbrugere og dermed en lavere udgift til behandling af misbrug og de afledte udgifter kommunen har til misbrugere, herunder bolighjælp, konsulentbistand, sociale viceværter, m.m.

  Ressource:
  Da der er tale om en investering må det være muligt at afholde udgifterne i MSB, som til gengæld også nyder af besparelserne på længere sigt.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om lukning af stofindtagelsesrum


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Der har siden 2013 været et stofindtagelsesrum i Århus som er drevet af Kirkens Korshær men medfinansieret af Århus Kommune. Stofindtagelsesrummet er netop flyttet fra Klostertorvet til Sydhavnen. Dansk Folkeparti mener ikke, at det er en kommunal kerneopgave at drive et stofindtagelsesrum, hvor borgere kan komme og indtage deres ulovligt erhvervede stoffer. Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at Århus Kommune stopper støtten til stofindtagelsesrummet.

  Effekten af forslaget vil være at stofindtagelsesrummet i Århus Kommune lukker. Da stofindtagelsesrummet var placeret på Kolstertorvet medførte det massevis af gener i lokalområdet. Disse problemer vil nu blot flytte til Sydhavnen. En lukning af stofindtagelsesrummet vil derfor medføre, at disse problemer ikke blot fortsætter på Sydhavnen. Derudover vil der i fremtiden således heller ikke være områder i Århus Kommune, hvor Østjyllands Politi blot vender det blinde øje til omfattende handel med ulovlige stoffer, som det er tilfældet i dag.

  Ydelse:
  Århus Kommune indstiller den kommunale bevilling til stofindtagelsesrummet.

  Ressource: Der vil være tale om en årlig besparelse på 2,4 mio. kr. plus de ekstra 0,25 mio. kr. der årligt blev afsat med sidste års budgetforlig til at betale for den nye husleje på Sydhavnen.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om at socialområdet tilføres 40 mio. kr.


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Socialområdet tilføres 40 mio., så der bliver færre hjemløse, psykiatrien får et løft og der kommer bedringer normeringer på bosteder for mennesker med handicap samt en styrkelse af området for børn med handicap  

  Lavere sociale ydelser, mangel på billigere boliger og ofte også misbrug og psykisk sygdom betyder, at der er alt for mange hjemløse i Aarhus. Derfor afsættes der flere penge til bostøtte, huslejetilskud og til forebyggelse. Det handler ikke kun om at give disse mennesker tag over hovedet, men også om deres generelle livsvilkår. Indsatsen skal også målrettes mod, at hjemløse får støtte til at komme tilbage på sporet efter en periode som hjemløs. At styrke deres generelle sundhed. At give dem mulighed for at være i meningsfulde sociale sammenhænge og i det hele taget styrke hjemløses livskvalitet. I Aarhus bør alle have en seng at sove i, og for de unges vedkommende skal det ikke være på forsorgshjemmene, men i steder i mindre miljøer med bedre mulighed for at hjælpe de unge i egen bolig og støtte dem, så de kommer videre i livet. For når der er kaos på boligfronten, er det vanskeligt at få overskud til at tage en uddannelse, finde et job eller arbejde med de personlige, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer, som ofte er knyttet til hjemløshed.

  Vi oplever år for år at flere voksne med handicap har brug for støtte. Hvis vi fortsat skal kunne give vores borgere den samme specialiserede og faglig kompetente støtte, er der behov for yderligere budgetløft til området, som bl.a. skal sikre mere personale på bostederne. Budgetløftet skal også være med til at sikre, at borgerne og deres familier kan føle sig trygge på tilbuddene, hvor de mødes af kompetente og fagligt stærke medarbejdere, som løbende udvikler og sætter deres kompetencer i spil for og sammen med borgerne. Samtidig skal vi sikre, at vores unge borgere med handicap kan få den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, som de har krav på, og som er med til at styrke deres fremtid og livsmestring.

  SF ønsker desuden, at indsatsen over for børn med handicap intensiveres og koordineres bedre. Handicapcentret for Børn løfter dagligt en stor opgave. Men der er behov for flere ressourcer til området og for at nytænke organiseringen af området. Koordineringen skal sikre en helhedstænkende indsats over for børn med handicap i kommunen på tværs af magistratsafdelinger. Der skal afsættes ressourcer til at sikre en bedre koordinering eller en evt. sammenlægning af Handicapcentret for Børn i magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og PPR og Specialpædagogik i magistratsafdelingen for Børn og unge, da der i et vist omfang er et sammenfald mellem de børn, som de to magistratsafdelinger betjener.  Den bedre koordinering eller sammenlægning mellem afdelingerne behøver ikke nødvendigvis at koste kommunen flere ressourcer, men den vil sikre en mere målrettet, smidig og rettidig indsats over for børn med handicap, hvor både børnene og de unge, forældrene, hjemmets muligheder og det pædagogisk tilbud medtænkes ligeværdigt i indsatsen og hjælpen.

  Det er ingen nyhed, at vores psykiatri er under pres. Det forgangne år har budt på sin del af historier om borgere med psykisk sygdom, der har brug for massiv og specialiseret behandling og støtte – og som ikke altid får den. Mange står med fornemmelsen af, at problemerne er vokset – og på nogle områder har de ret. Psykiatrien er en kompliceret del af vores sundhedssystemet.

  Problemerne er desværre hverken få eller simple. En del af problemerne skyldes ressourcemangel, som til dels er opstået på grund af besparelser, men som også er blevet kraftigt forværret fordi behovet for hjælp – antallet af borgere med ondt i psyken – de seneste år er vokset mere end nogen havde regnet med. Botilbuddene til psykisk syge borgere er også under stort pres. Botilbuddenes beboere har i stigende grad meget komplekse sociale, misbrugsrelaterede og psykiatriske udfordringer, der nødvendiggør en høj faglighed og tilstedeværelse. Vi har behov for at hæve kapaciteten, den faglige kvalitet og serviceniveauet på området. En bedre socialpsykiatri vil på længere sigt give færre genindlæggelser, færre kritiske hændelser og kortere opholdstider på socialpsykiatriske botilbud. Vi skal derfor sikre en bedre døgndækning på boformer og skæve boliger, udvide antallet af pladser og sikre en fortsat specialiseret indsats. Der skabes også flere pladser til borgere med f.eks. spiseforstyrrelse og mere støtte hvor tidligere brugere ansættes og hvor dialogen og netværket prioriteres højt.  


  Stillet af SF’s byrådsgruppe  
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Forslag fra EL om indsatser mod fattigdomsgørelse


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Som følge af blandt andet indførelsen af integrationsydelsen oplever mange aarhusianske familier, at der ikke er råd til, at basale behov dækkes. Dette rammer især børnene i disse familier. Derfor beslutter byrådet, at

  1.    Alle børn i Århus Kommunes skoler tilbydes morgenmad og frokost. - enten gratis - ”Det som er alles ret, er ingens almisse” eller mod betaling, reguleret efter fripladsreglerne

  Motivering: tilstrækkelig og rettidig ernæring af meget stor betydning for børns indlæringsevne. Mange børn møder i skolen uden morgenmad eller madpakke – heraf en større andel børn af økonomisk ringe stillede familier.

  2.    Århus Kommunes fritidspasordning udvides, således at tildelingsreglerne udvides til alle med 90-100% friplads plus familier, hvor én eller begge forsørgere modtager kontanthjælp/integrationsydelse/ uddannelsesydelse. Beløbsgrænsen hæves til 2.000 kr. + 500 til udstyr, med mulighed for efter ansøgning at få dækket stævneudgifter eller træningslejrskoler.

  Motivering: det er væsentligt, at ingen børn af økonomiske grunde afholdes fra deltagelse i organiseret idræt eller andre fritidstilbud.

  3.    Århus Kommune yder økonomisk støtte til foreninger, der driver Folkekøkken med gratis eller lavpris-bespisning.

  Motivering: Sund ernæring er af væsentlig betydning for menneskers velfærd – og adgang til sund ernæring på trods af økonomisk fattigdom vil for en større del af de ramte familier afhjælpe skadevirkningerne af lovgivningen.

  4.    Århus Kommune iværksætter en samlet gennemgang af alle sager, hvor mennesker har måttet leve af kontanthjælp/integrationsydelse/uddannelsesydelse mere end 2 år, med henblik på at få hævet deres leveniveau og livskvalitet gennem ordninger med bedre økonomi – ressourceforløbsydelse, fleksjob, førtidspension, I denne sammenhæng ønskes oplyst, hvor mange personer der vil være omfattet af en sådan indsats i Århus.

  Finansiering: initiativerne finansieres af afdelingernes opsparing, indtil anden finansiering anvises under budget 2019.

  Sagens forløb 15-11-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. november 2017.
  29-11-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 29. november 2017 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  23-05-2018 Flere afdelinger
  I forhold til forslag 1 om at ”Alle børn i Aarhus Kommunes skoler skal tilbydes morgenmad og frokost. - enten gratis eller mod betaling” anbefaler Børn og Unge, at den nuværende praksis opretholdes, og at det dermed er op til den enkelte skole at vurdere, hvordan man bedst understøtter elevernes læring og udvikling inden for de givne økonomiske rammer – herunder tilbud om gratis madordninger.

  I forhold til forslag 2 om at ”Aarhus Kommunes fritidspasordning udvides, således at tildelingsreglerne udvides til alle med 90-100% friplads plus familier, hvor én eller begge forsørgere modtager kontanthjælp/ integrationsydelse/uddannelsesydelse” vurderer Kultur og Borgerservice, at forslaget vil være med til at mindske de økonomiske barrierer og styrke muligheden for foreningsdeltagelse hos børn og unge fra de økonomisk mest udsatte familier i Aarhus Kommune.

  Kultur og Borgerservice estimerer, at forslaget, hvis det vedtages, medfører en øget omkostning for Aarhus Kommune på ca. 5,66 mio. kr. årligt. Kultur og Borgerservice finder ikke, at man kan igangsætte nye varige driftsaktiviteter finansieret via opsparing. Samtidig er det erfaringen fra den nuværende fritidspasordning, at kontinuitet har været et væsentligt element i forhold til udbredelse af brugen og kendskabet til ordningen. Det vurderes derfor at være meget uhensigtsmæssigt at udvide ordningen med nye målgrupper og øget tilskud mv., hvis der ikke er sikkerhed for, at dette kan gøres permanent.

  Endvidere anbefaler Kultur og Borgerservice, at kriteriet for tildeling af fritid-spas fastsættes på baggrund af husstandens samlede indkomst og ikke afhængigt af, hvilke konkrete ydelser der modtages.

  I forhold til forslag 3 om at ”Aarhus Kommune yder økonomisk støtte til foreninger, der driver Folkekøkken med gratis eller lavpris-bespisning er det Sociale Forhold og Beskæftigelses vurdering, at forslaget ikke i væsentlig grad vil styrke familier med forældre på integrationsydelse ift. at opnå ”samme muligheder for udvikling og trivsel som deres jævnaldrende”. Det ved at kommunen yder støtte til foreninger, der driver folkekøkken med gratis eller lavpris-bespisning.

  I forhold til indsatser målrettet hjemløse er tilbud som folkekøkkener generelt en god idé. Det giver en bedre sundhed for de socialt udsatte, ligesom det kan være et alternativt opholdssted ift. eks. Klostergade. Dog er der allerede en række initiativer i gang på området.

  I forhold til forslag 4 om at ”Aarhus Kommune iværksætter en samlet gennemgang af alle sager, hvor mennesker har måttet leve af kontanthjælp/integrationsydelse/uddannelsesydelse mere end 2 år, med henblik på at få hævet deres leveniveau og livskvalitet gennem ordninger med bedre økonomi – ressourceforløbsydelse, fleksjob, førtidspension”, kan Sociale Forhold og Beskæftigelse ikke tilslutte sig forslaget.

  Beskæftigelsesforvaltningen har i forvejen løbende kontakt med borgerne på kontanthjælp og igangsat et årligt review i jobcentret af alle forsørgelsessager af mere end ét års varighed. Metoden forventes fuldt indfaset i løbet af 2018.

  Der er ca. 3.500 personer i Aarhus Kommune, som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i mere end 2 år.

  Adgangen til de nævnte forsørgelsesydelser er reguleret af den eksisterende lovgivning.
  31-05-2018 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Med forslaget lægges der op til serviceudvidelser, som EL foreslår, at der anvises finansiering til i forbindelse med budgetlægningen for 2019. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at forslaget behandles i Byrådet den 3. september 2018 sammen med de budgetforslag, som partierne har mulighed for at fremsende, jf. den vedtagne budgetprocedure. Herved sikres det, at forslaget indgår i den samlede prioritering af økonomien i Budget 2019.

  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kultur og Borgerservice og Børn og Unges fælles udtalelse til forslag fra EL om indsatser mod fattigdomsgørelse.
  04-06-2018 Magistraten
  Tilbagesendes Aarhus Byråd under henvisning til Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 23. maj 2018, som Magistraten kan henholde sig til.

  Rådmand Thomas Medom tog forbehold i forhold til punktet om folkekøkkener.

  Keld Hvalsø henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
  22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om familie med hjertet


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Familie med hjertet (Leksand Modellen)
  Gratis tilbud til nye forældre, tilbuddet starter før fødslen.

  Give tilbud til udsatte forældre om forbedret forældreskab, til et generelt tilbud og dermed undgå stigma og eksklusion.

  At blive forældre er for langt de fleste en lykkelig og ønsket livsomvæltning. Stillet overfor det nye ansvar som forældre kan de fleste førstegangsforældre på samme tid nok også genkende fornemmelsen af afmagt og stress. Heldigvis kan hovedparten af forældrene klare udfordringen og trives sammen med deres børn. Det er desværre ikke altid tilfældet for især socialt udsatte forældre, hvor overskud og overblik kan overvældes og forsvinde. Samtidig er det vigtigt at få en god start – både for forældrene og barnet. Det er derfor oplagt, at forebyggelse kan ”betale sig”. Det kan betale sig for de udsatte børn, som undgår ulykke og traumer. Det kan betale sig for børnenes forældre, som lærer at fungere som familie. Og det kan (helt bogstaveligt) betale sig for samfundet, som undgår de store udgifter, der følger af ikke at gribe ind i tide. Alligevel betyder kombinationen af usikkerhed om, hvad der er den ”rigtige” forebyggelse, og en tendens til at fokusere på det håndgribelige og det presserende, at indsatsen overfor udsatte børn stadig fokuserer på aktuelle snarere end på potentielle problemer.

  http://www.cbs.dk/files/cbs.dk/samfundsoekonomisk_potentiale_ved_indfoerelsen_af_leksand-modellen_i_danmark_13.9.2012_1.pdf

  Effekt:
  Styrker familie dannelse, undgår anbringelser, sygdom og utryghed. På længere sigt bliver effekten at flere deltager som aktive samfundsborgere.

  Ydelse:
  Enhedslisten foreslår derfor at gravide kvinder tilbydes et tværfagligt kursusforløb i familiedannelse (sammen med dem, de måtte ønske at danne familie med), med bidrag fra sundhedsplejersker, jordemoder og socialrådgivere m.fl. Efter fødslen skal det følges op af ordinær konsultation af jordemoder, sundhedsplejerske og praktiserende læge.

  Indhold: Forældreuddannelse, forældre netværk, information og koordination.

  Ressource:
  Ca 5.000 kr. pr første gangs fødende mor, der deltager. Dele af indsatsen bør der søges ekstern finansiering til. ( projekt midler)

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om bedre normering


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Forslag om bedre normering på kommunens botilbud

  I takt med, at Aarhus kommune hjemtager flere voksne med handicap fra botilbud i andre kommuner, er der behov for at se på, om den nuværende normering på botilbuddene svarer til de udfordringer, den enkelte voksne med handicap har.
  Der igangsættes derfor en undersøgelse af udfordringer på de enkelte botilbud og afsættes midler til opnormering/døgnbemanding de steder, hvor det måtte være nødvendigt, for at beboere og personale kan være trygge.

  Effekt
  Indenfor de senere år har Aarhus kommune hjemtaget en række borger med handicap fra andre kommuner. Hjemtagelse skyldes først og fremmest, at der har været stor prismæssig forskel på de tilbud, andre kommuner har tilbudt og det, Aarhus kommune vurderer at kunne løse opgaven for. Samtidig er utrygheden for både beboere og personale på en del af kommunes botilbud steget. Utrygheden skyldes blandt andet, at nogle beboere har meget komplekse udfordringer, og at personalet ikke har tid til at sikre trygheden på grund af for få ansatte og manglende eller utilstrækkelig døgnbemanding.
  Vi har blandt andet hørt om eksempler på mennesker med udviklings hæmning der ved sygdom ikke kan komme hjem fra uddannelsessted eller arbejdsplads, pga. manglende personale på bostedet.
  En undersøgelse, skal laves sammen med brugere og deres organisationer, og skal afdække omfanget af utryghed hos beboere og personale.

  Ydelse
  For at sikre tryghed for både beboere og personale på Aarhus kommunes botilbud igangsættes en undersøgelse af udfordringer i forhold til tryghed på de enkelte botilbud. Beboere og personale inddrages i undersøgelsen.
  Undersøgelsen danner udgangspunkt for at se på normeringen på den enkelte botilbud, således at der ansattes tilstrækkeligt personale til, at både beboere og personale kan være trygge – hele døgnet.

  Ressourcer
  Der afsættes i forbindelse med budget 2019-22 midler til opnormering på de af kommunens botilbud, hvor der er dag er for lidt personale.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om bedre overgang


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Fokus på overgang til voksen for børn og unge med handicap og for socialt udsatte børn og unge (herunder anbragte børn):

  Effekt:
  Styrket ungdomsliv og ungdomsuddannelse for udsatte unge

  Ydelse:
  I forbindelse med de allerede iværksatte initiativer på området (beskrevet i Effektiviseringsopfølgning marts 2018 ) intensiverer kommunen planlægningen af indsatsen i forbindelse med disse unges overgang fra barn til voksen, herunder ikke mindst planlægningen af eventuel fornøden støtte under uddannelse, og planlægningen af beskæftigelse med støtte for dem, der ikke umiddelbart kan indgå i uddannelsesforløb. 

  Der planlægges også økonomi-støtte til unge, der har sådanne indlæringsmæssige udfordringer, at de ikke uden væsentligtab af indlæring kan tage indtægtsgivende erhvervsarbejde ved siden af studiet. 

  Den opfølgende indsats tilrettelægges på baggrund fra erfaringerne med Tæt På Familien projektet. 

  Der etableres en evalueringsindsats, med henblik på effekten med undgåelse af uddannelsesmæssigt og jobmæssigt drop-out.

  Ressource
  Investeringsprojekt, hvor det ønskes at forvaltningen redegør for omfang.  

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Effektiviseringsopfølgning marts 2018
  Helhedsorienteret indsats i overgangen fra ung til voksen Sociale Forhold og Beskæftigelse Beskrivelse og effektiviseringsgevinst 
  De to driftsområder Familier, Børn og Unge (FBU) og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne (SUV) arbejder på i fællesskab at sikre bedre overgange fra ung til voksen for borgere med psykiske vanskeligheder. Driftsområderne fokuserer på det tidlige samarbejde omkring de unge voksne. Målsætningen er en bedre helhedsorientering i indsatsen med den unge voksne i centrum. De lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer medfører en overgang i en systemmæssig forstand, men målet er, at den unge voksne skal opleve en sammenhængende indsats. Den økonomiske gevinst opstår som følge af, at den unge voksne bliver bedre rustet til voksenlivet og derfor har mindre behov for hjælp og støtte fra forvaltningen. Den borgeroplevede effekt består i, at borgeren får et mere sammenhængende forløb. Borgeren har dermed, forventet, et mindre støttebehov ved overgang til voksenlivet. Der er som investering ansat en procesrådgiver i Center for Myndighed, der forsøgsvis skal fungere som ad hoc procesrådgiver for at sikre den bedste overgang for den unge. Siden sidst Frikøbet af en procesrådgiver i Center for Myndighed har været en god investering. Procesrådgiveren er medvirkende til, at udbrede kendskab i FBU til muligheder på voksenområdet. Der er generelt en tilgang af borgere med svær psykisk sygdom og et stort hjælpebehov. Dette giver et pres på tilbuddene i SUV. Det har i forhold til projektet endnu ikke været muligt at adressere en konkret besparelse i SUV. Næste skridt I Socialforvaltningen er der iværksat et udviklingsprojekt, der skal skabe gode overgange fra barn til voksenlivet. I sidste del af 2017 er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer, brugerorganisationer og Socialforvaltningen, som vil sætte særligt fokus på, hvordan der i fremtiden sikres smidige og velforberedte overgange i ungdomslivet. Byrådet har vist en stor interesse i området og er parate til, at der } Udvalgte Effektiviseringsprojekter 2017 } Side 8 afprøves nye tiltag på området. I forbindelse med udviklingsprojektet vil det også blive afklaret, hvordan FBU og SUV fremadrettet vil samarbejde i forhold til reglerne omkring efterværn.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om handicapområdet


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Forslaget tager udgangspunkt i visionen Borgeren i centrum og Børn og Unge politikkens vision og fire mål med tilhørende lovgivning. Initiativerne i forslaget skal sikre, at dette føres igennem ned til den enkelte sagsbehandlers praksis via ledelseslinjen.

  Formålet med initiativerne er tillige at sikre, at den reale forvaltningsmæssige praksis tager udgangspunkt i barnet og den unges trivsel og udvikling i samarbejde med forældrene, og at dette perspektiv føres konsekvent igennem.

  Fundamentet herfor er, at sagsbehandlingen er transparent, åben og på et højt etisk niveau og afgørelsesgrundlaget er grundigt, tilstrækkelig oplyst og korrekt.

  Den direkte dialog og kommunikation med forældre, børn og unge, samt pårørende skal forbedres forinden afgørelser træffes.

  Derfor skal der desuden etableres en uafhængig 3. parts mulighed for borgerne til bedømmelse, revision og rapportering til udvalg og byråd.

  Alle borgere skal have mulighed for at blive hørt og få afgørelser af deres sag gennemdrøftet af den uafhængige tredjepart for at forebygge klage og ankesager, således at dobbeltarbejde undgås og ressourcerne ikke bruges på tidskrævende ankesager. Herigennem sikres retssikkerheden for udsatte borgere, og de formodede mørketal kan reduceres. Tillige betyder det, at en forvaltning ikke skal behandle klager over sig selv, og borgerne dermed bliver henvist til ankesystemet som den eneste (opslidende) mulighed.

  I første omgang sættes der fokus på Handicapcentret for Børn og Unge. Øvrige områder kan efter behandling i Byrådet vedtages i en prioriteret rækkefølge.

  De foreslåede initiativer forfølger ovenstående, konkretiseres og forhandles endeligt på plads i Social- og Beskæftigelsesudvalget suppleret med repræsentanter for byrådets øvrige partier.

  Initiativer 
  1 . Der nedsættes et brugerpanel og afholdes stormøder med de relevante organisationer – Kommissorier udarbejdes.

  2. Der gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse.

  3. Der nedsættes som forsøg en uafhængig faglig revisionsenhed (3.parts mulighed) i mindst en 2-årig forsøgsperiode til faglig revision af forvaltningen af kommunens myndighedsområder. I første omgang Handicapcentrets.
   
  Revisionsenheden får flg. opgaver: ?
  • Gennemgang af sager rejst af organisationer eller enkeltpersoner med henblik på vurdering af det børnefaglige, juridiske og det organisationskulturelle. ?
  • Der indkaldes sager i en åben proces, således at alle borgere får mulighed for at få deres sager belyst og bedømt. Tillige kan anbringelsessteder (familieplejer, netværksplejefamilier mv.) fremsende sager. ?
  • Revisionen skal i gennemgangen analysere, om der er tale om generelle mønstre i kulturen i myndighedsudøvelsen, om børnesagkyndige undersøgelser følges i afgørelser, og om lovgivningen overholdes i både ånd og bogstav. ?
  • Der udtages desuden et antal afviste sager, der ikke er anket til revision. ?
  • Der afgives rapport til byrådet/udvalget med forslag til forbedringer.
  4. Der skal ske en adskillelse af rådgivning til forældrene og myndighedsudøvelsen dvs. at rådgivning og afgørelse ikke som nu foretages af en og samme person, der derved indtager begge roller. De to opgaver adskilles i ledelseslinjen.

  Rådgiverne, herunder tovholderfunktionen, skal fremover have opgaver med undersøgelse, afdækning, indhentning af udtalelser mv., mens en myndighedsenhed træffer afgørelserne, således at alle relevante juridiske, etiske og børnefaglige aspekter er belyst i sagen forinden afgørelse. Formålet er at højne kvaliteten, tilfredsheden og reducere antallet af klagesager.

  Myndighedsenheden drøfter den påtænkte afgørelse med forældre og evt. pårørende.

  5. Der fremlægges kvartalsvis data til byrådet over: ?

  • Antal klager fremsendt til ankestyrelsen indenfor de forskellige lovområder ?
  • Antal hjemvisninger ?
  • Antal hjemvisninger ?
  • Antal omgørelser ?
  • Antal afviste
  Data skal danne grundlag for opfølgning og forslag til forbedringer.

  6. Projektet "Tættere på familien" følges og gevinsterne ved denne tilgang implementeres efter evaluering.

  MSB har anslået udgiften til den faglige revisionsenhed til at være 2,8 mio. pr. år. i to år.

  Der kan forventes en effektiviseringsgevinst ved adskillelse mellem rådgivning og myndighed ved at afgørelser er korrekte første gang, og ankesagsbehandlingen i forvaltningen dermed reduceres markant, herunder brug af uproduktive ressourcer i mødet mellem borgere og myndighed.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om hjemmepasning af mennesker med handicap


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Ifølge Servicelovens paragraffer 83 og 94 kan kommunen betale en pårørende for at passe personer med nedsat varig fysisk eller psykisk funktionsevne. Når en pårørende ansættes foregår det på lige fod med sosu-hjælper og den ansatte er underlagt kommunens regler for arbejdsmiljø og vejledning. Ordningen, der også kaldes "Moster Oda-ordningen" betyder at pårørende til personer, der er 18 år eller derover, men som kognitivt er på niveau med små børn kan passes på denne måde. I princippet kan ordningen fortsætte i årevis og det skal løbende vurderes fra visitationen hvordan behovet er. For nogle betyder ordningen, at man som forældre i årevis passer sit voksne barn i hjemmet - måske uden at have den nødvendige viden eller uden at få hjælp til at forvalte den konkrete opgave. I Radikale Venstre ønsker vi de bedst mulige betingelser for de berørte personer. Ordningen ønskes derfor belyst særligt med fokus på de tilfælde hvor ordningen omhandler yngre personer eller personer der kognitivt må betragtes som børn. Desuden ønskes det foreslået hvilke konkrete indsatser der kan foreslås for at forbedre forholdene for de pågældende.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om socialrådgivere på 7 udsatte skoler


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  De 7 mest udsatte skoler i Aarhus, oplever store udfordringer, og vi mener at det vil være i kommunens og skolernes interesse at placere flere socialrådgivere direkte på disse skoler, for at vi kan sørge for bedst mulig hjælp og støtte til udsatte unge, deres familier, og støtte til lærerne, så de kan fokusere på deres gerning.

  Der henvises også til forslag i " Aftale om udsatte boligområder".

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om sociolancer i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi foreslår, at man i Aarhus Kommune indsætter Socioambulancer, eller "Sociolancer". Dette er en ambulance der primært tager sig af socialt udsatte. Dvs. når kioskejeren ikke ved hvordan han skal håndtere den hjemløse der kaster op på hans trappesten, så har han mulighed for at tilkalde Sociolancen i stedet for politiet.

  Derved bruges ressourcerne bedre, og vi får de rigtige ud, der kan hjælpe, i stedet for bare at udsætte og forskyde problemerne.

  I 2015 oprettede Københavns kommune et lignende tilbud, som de har haft gode erfaringer med, og som de socialt udsatte også værdsætter, disse giver udtryk for at det er en stor hjælp, at de forskellige tilbud kommer ud til dem og at de ikke selv skal opsøge hjælpen, da dette betyder at det bliver gjort.

  Vi foreslår at en socioambulance skal være ført af et team bestående af en paramediciner og en socialrådgiver.

  Der henvises også til forslag i "Aftale om udsatte boligområder".

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om taskforce-hold til at håndtere udfordrende familier


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi foreslår et særligt Taskforce-hold til håndtering af "svært-håndterlige" familier. Holdet skal sammensættes på tværs af magistrater og bestå af politi, mentorer, og socialrådgivere.

  En stor del af målet er at frigøre energi hos lærere, der bliver alt for involverede, og især de ildsjæle, hvis uvurderlige energi bliver brugt forkert.

  Man kunne eventuelt forstærke det lignende projekt "familien der arbejder sig frem".

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra LA om bofællesskaber for socalt udsatte i Aarhus Kommune


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Baggrund:
  Der findes omkring 800 socialt udsatte borgere i Aarhus Kommune, der kategoriseres som “funktionelt hjemløse”. Det er tale om mennesker som enten har en psykisk lidelse og/eller misbrugere. I den offentlige debat betegnes de som oftest som hjemløse, men langt de fleste har en bolig - typisk en almennyttig bolig, dvs. i en boligforening - som de er blevet tildelt af kommunen.  

  Disse funktionelt hjemløse/socialt udsatte opsøger hjælpeorganisationerne Frelsens Hær og Kirkens Korshær ved Klosterport, samt  Blå Kors i Frederiks Alle og Aarhus Kommunes Værested i Jægergårdsgade, hvor de kan få mad og i særdeles selskab med andre udsatte.   Der findes meget få reelt hjemløse, altså hjemløse helt uden en bolig.  

  Problem:
  De socialt udsatte der opsøger Frelsens Hær er typisk personer med sammensatte og komplekse misbrugsproblemer. Frelsens Hær er meget åbne for alle socialt udsatte uanset tilstand, og tilbyder aftensmåltid, hvorved området omkring Klosterport er deres tilholdssted før og efter måltiderne, og det giver store problemer for almindelige borgere og butikkerne i området. Hvilket er velbeskrevet i medierne.  

  Årsagen til at disse socialt udsatte befinder sig i midtbyen er altså ikke et udtryk for et behov for at være i midtbyen og dens muligheder, men et behov for at være sammen med andre udsatte som selskab over et måltid mad.  

  De socialt udsatte har typisk problemer med at være i deres egen bolig pga. ensomhed og uhygiejniske forhold, da de ikke er i stand til selv at passe deres hjem/bolig i nødvendigt omfang.  

  Løsning:
  LA Aarhus foreslår derfor, at der etableres bofællesskaber for disse socialt udsatte, hvor de kan bo og modtage den nødvendige hjælp dels til at passe deres bolig og dels til at modtage behandling for deres psykiske sygdomme og misbrug af kvalificeret personale.  

  Bofællesskaberne foreslås placeret i områder, hvor de socialt udsatte kan være i fred og samtidig have nem adgang til byen ved offentlig transport, hvilket betyder i udkanten af Aarhus by og i oplandet til Aarhus, hvor der er offentlig transport.  

  Bofællesskaberne skal indrettes i henhold til de socialt udsattes behov, dvs. at de socialt udsatte må drikke alkohol og indtage andre rusmidler i deres bolig eller særligt indrettede lokaler. Man kan forestille sig en firelænget gård eller bebyggelse uden for Aarhus by tæt ved busstoppested eller letbanen, hvor der indrettes boliger, et fælles køkkenalrum hvor der tilbydes fuldpension, samt særlige ”heller” til indtagelse af rusmidler hvor de udsatte må opholde sig uanset deres tilstand.  

  I første omgang, dvs. i 2019, etableres der ét bofællesskab for 50 socialt udsatte personer, for herved at skabe erfaring til udvikling af de efterfølgende bofællesskaber.  

  Målet er at der i 2023 er etableret bofællesskaber for alle funktionelt hjemløse/socialt udsatte i Aarhus Kommune.  

  Økonomi:
  Der afsættes 60 mio. kr. i anlægsudgift i 2019 til bebyggelse af ovenstående bofællesskab og til årlig drift afsættes 1 mio kr. til vedligeholdelse og 10 mio. kr. til personaleudgifter.    

  Finansiering:
  Anlægsudgiften og delvis driften finansieres ved salg af kommunens jordstykker omkring Aarhus*. Driften skal delvis også finansieres ved de besparelserne i MSB der vil være ved at samle de socialt udsatte i bofællesskaberne.  

  *Eksempelvis ejer Aarhus Kommune alene i området omkring Malling og Mårslet jordstykker til boligbebyggelse for mere end 1 mia kr. i markedspriser.  

  Almaz Mengesha
  Liberal Alliance A
  arhus Byråd

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Psykiatriens hus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Planlægningen af et nyt "Psykiatriens hus" i Aarhus på Marselisborg Hospital i samarbejde med Region Midtjylland er kommet langt og finansieringen fra Regionens side er på plads, men det er Aarhus Kommunes del endnu ikke.

  Derfor foreslår vi i Radikale Venstre, at kommunens finansiering bliver sikret. Man har haft et Psykiatriens hus i Silkeborg gennem en årrække, men huset i Aarhus får formentlig et lidt andet indhold.

  Det skal være et sted hvor psykisk sårbare/syge kan få forskellig slags hjælp i form af rådgivning, vejledning, behandling og andre relevante tilbud og indsatsen vil formentlig blive tværfaglig. Der vil måske også blive en cafe og forskellige aktivitetsmuligheder.

  Huset vil indeholde både regionale og kommunale sengepladser til kortvarige ophold i forbindelse med bl.a. kriser eller akutte sygdomsepisoder. Herved kan man formentlig lave en tidlig indsats til gavn for alle og derved forebygge nogle af de langvarige indlæggelser i hospitalsregi, som også koster kommunen penge.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om etablering af Headspace i Aarhus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budget forslag fra Det Konservative Folkeparti, om etablering af Headspace i Aarhus.

  Sociale forhold og beskæftigelse, Børn – og unge.

  Mentale problemer udgør en betydelig del af den samlede sygdomsbyrde i Danmark. Og for børn og unge op til 25 a°r er mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde. De unges psykiske mistrivsel nedsætter ikke blot livskvaliteten i øjeblikket, men kan fa° langsigtede negative konsekvenser for dem selv og for samfundet. Mistrivslen kan udvikle sig til alvorlige psykiske lidelser, påvirke de sociale relationer og helbredet samt kompromittere de unges uddannelse og senere hen deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Det Konservative Folkeparti ønsker at Reducere søgningen til psykologhjælp, speciallæge inden for psykiatri, flere unge der gennemfører uddannelse, reduceret ledighed for unge, bedre livskvalitet for hele familien

  Det skal ske gennem tidlig hjælp til børn og unge, som er i risiko for at ”blive” rigtig syge. Et gratis og uforpligtende til unge mellem 12-25 år.

  Hjælpen skal ske gennem samarbejde med Headspace, der i samarbejde med frivillige driver organisationen med støtte fra kommunale hold. Kommunen bidrager med husleje, drift af lokaler og delvis finansiering af løn til en ansat.

  Med Venlig Hilsen

  Det Konservative Folkeparti i Aarhus Byråd
  Mette Skautrup

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om bedre indsats for psykisk sårbarhed


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Initiativer til fremme af indsatsen for mennesker med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom

  Flere aarhusianere får konstateret psykiske lidelser og oplever et behov for støtte i hverdagen. Tilgangen mærkes bredt lige fra bostøtte-indsatser til de mere omfattende indsatser i botilbud. Der er behov for et stærkere samfundsmæssigt fokus på psykisk sygdom og psykisk sårbarhed, og på arbejdet med at hjælpe mennesker, der rammes af psykisk sygdom til et bedre liv.

  Over de senere år er taget vigtige skridt til at arbejde med udgangspunkt i den enkelte borgers håb og ønsker om at komme sig over psykisk sygdom og opnå en bedre tilværelse. Samtidig er der med aftalen mellem Aarhus Kommune og Regionen om etablering af et Psykiatriens Hus i Aarhus taget et vigtigt skridt i retning af et styrket samarbejde mellem myndighederne til gavn for de borgere, der har brug for behandling og støtte. Det er imidlertid klart, at tilgangen af borgere med behov for støtte betyder, at indsatsen er under pres. Socialdemokratiet ønsker derfor, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes midler til den kommunale indsats for aarhusianere, der er ramt af psykisk sygdom, og lægger op til, at midlerne kan anvendes, hvor behovet er størst ift. f.eks. bostøtte, botilbud og samarbejdsinitiativer med Regionen som Psykiatriens Hus.

  På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe,

  Kontaktperson:
  Camilla Fabricius, grupperforperson, Socialdemokratiet
  Anders Winnerskjold, Politisk Ordfører, Socialdemokratiet

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om vold mod børn


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Det er et problem, at der udøves vold mod børn og især internt i egen familie. Dette vil vi gerne arbejde mere på at forebygge.

  Der skal derfor afsættes penge til forebyggende arbejde og tidlig indsats. Det kunne eventuelt være en form for rådgivning, eller en kampagne for aftabuisering af det at være en "ufuldkommen forældre".

  I den forbindelse vil vi også gerne have rykket penge til den relevante afdeling.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om udsatte voksne


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Antallet af borgere med behov for støtte på grund af handicap eller sociale problemer har i mange år været stigende- og det samme har udgifterne. Det er afgørende for at begrænse de stigende udgifter er at indsatsen er rigtig og rettidig.

  Effekt:
  Kommunen udvikler tilbud der hjælper borgerne til selv og i samarbejde med andre at kunne klare en del af deres udfordringer.

  Der skal laves handleplaner med konkrete mål og hyppig opfølgning, til alle borgere med behov for støtte pga handicap eller sociale problemer.

  Med den vigtige vejledning og støtte, vil færre borgere have brug for flere og langvarige foranstaltninger

  Ydelse:
  Kommunen ansætter flere socialrådgivere. Opfølgning på handleplan og bostøtte kan dermed ske hyppigere så der sikres en tidlig, forebyggende og rettidig indsats. Investeringen betyder, at socialrådgiveren (sagsbehandleren) får færre sager og bedre mulighed for at arbejde sammen med blandt andre kommunens jobcentre, andre fagpersoner og ikke mindst borgeren selv.

  Bostøtten øges for at sikre den rettidige indsats.

  Ressource:
  Investeringen sættes i værk så hurtigt som muligt, dvs 2019. Investering ca. 10 mio. kr. pr år.

  Det forventes at man kan formindske udgifterne på foranstaltningsområdet. Erfaringer fra andre kommuner viser, at investeringen har tjent sig selv hjem efter 3-4 år, og herefter kun giver “overskud”.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Schmidt

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om kvindekrisecentret


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Udvidelse af ressourcerne til Aarhus kvinde-krisecenter

  Vi ønsker en udvidelse af bevillingerne til kvinde krise centeret .

  Effekten.
  Der er I weekenderne en meget tynd bemanding af personale.
  Det er særligt sårbart med det stigende antal af kvinder der søger hjælp på centeret I de hjem hvor  vold udøves mod kvinder og ofte også børnene er weekenden ikke en fredet periode, der er brug for også at kunne komme trygt på centeret og få al den støtte og hjælp der akut er behov for . Det vil forebygge en mulig optrapning af volden.

  Ydelse.
  Vi ønsker en tildeling af ekstra socialpædagogiske personaletimer

  Ressourcer.
  Der ønskes en bevilling på ti timer startende I 2019 Det vil være en omkostning på ca. 500.000, som en varig drift udvidelse.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om omsorgstandpleje


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi ønsker en styrkelse af den tværmagistrale indsats for de borgere der har et særligt behov for omsorgstandpleje.

  Ydelse.
  Det er en bred gruppe der bl.a. omfatter unge, der er stoppet I det kommunale tandplejetilbud, hjemløse, misbrugere, kontanthjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere, og ældre , alle grupper der kan have svært ved at finde økonomi til regelmæssig tandpleje eller genopretning af skader på tænderne.

  Effekt.
  Det er alment kendt at tandsundhed og almen sundhed hører sammen , derfor vi det være forebyggende på alle planer at styrke  omsorgstandplejen.
  Det har udover den sunhedsmæssige værdi et social og arbejdsmæssigt aspekt.
  Helbred og sunde tænder kan desuden være afgørende for at få eller bevare tilknytningen til arbejdsmarked.

  Ydelse.
  Vi foreslår at de enkelte afdelinger udarbejder en fælles handleplan for området og sætter økonomi efter det estimerede behov. Det foreslås at det afsættes som en fast ordning når det samlede behov er afdækket, gældende senest fra sommeren 2019

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om bekæmpelse af hjemløshed


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Aarhus har desværre over en årrække oplevet en markant stigning i antallet af hjemløse, og ikke mindst ungehjemløsheden har nået et oprørende niveau. Hjemløshed er en alvorlig belastning for det enkelte menneske, der mangler et sted at bo eller føle sig hjemme. Men den stigende hjemløshed er også et alvorligt problem for samfundet og for fællesskabet i en by, som i øvrigt er i fremgang.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse arbejder, i samarbejde med en bred kreds af interessenter, på at fremlægge en masterplan for bekæmpelse af den stigende hjemløshed.
  Socialdemokratiet ønsker, at kurven skal knækkes, og at der sættes ind med initiativer, der kan tjene til at forhindre at flere rammes af hjemløshed. Derfor foreslår Socialdemokratiet, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes en økonomisk ramme til at løfte initiativer i masterplanen, som Byrådet skal behandle i efteråret.

  På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe,

  Kontaktperson:
  Camilla Fabricius, grupperforperson, Socialdemokratiet
  Anders Winnerskjold, Politisk Ordfører, Socialdemokratiet

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om kontanthjælp og dagpenge uden modkrav


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Forsøg, 3 år fra 2019-2021.

  I Alternativet ønsker vi, at Aarhus Kommune laver et forsøg med ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav”.

  Under forsøget får 1000 jobparate ledige over en bred kam friheden og myndigheden tilbage. De bliver lyttet til og får indflydelse på egen sagsbehandling. 25 medarbejdere indgår i forsøget med nye arbejdsformer, som bl.a. vægter tilbud om inspiration, guidning og faglige fællesskaber frem for kontrol og aktivering.

  Område, som forslaget retter sig imod
  MSB, Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse. Jobcenter og Ydelsescenter.

  Målgruppen er borgere, som modtager Kontanthjælp, Integrationsydelse og er vurderet jobparate, samt borgere som modtager Arbejdsløsheds­dagpenge. Det er borgere, som har mistet deres indtægt på grund af arbejdsløshed, eller efter­virk­ninger ved sygdom, separation, ophør på uddannelse o. lign.

  Effekt
  Forskning viser:
  Den forventede effekt bygger på antagelser ud fra opsamlet viden fra forskellige undersøgelser og forsøg, dels danske og udenlandske. Disse underbygger Alternativets forslag om forsøg med ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav”.

  Her er oplistet 5 eksempler.
  1. I Rådet for Socialt Udsattes rapport ”Holder Påstandene” fra 2017, som er lavet på grundlag af analyser og undersøgelser fra bl.a. KORA (i dag VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), Rockwool Fondens Forskningsenhed og CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse) konkluderes det, at såkaldte økonomiske incitamenter (Nedsættelse af ydelserne) ikke skaber øget beskæftigelse, og i nogle tilfælde virker negativt i forhold til beskæftigelsen.
  2. Ledige er generelt mere stressede end gennemsnitsdanskeren, viste en undersøgelse foretaget af Arbejdsmiljoviden.dk. i 2014. Og nu har en ny rapport fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 vist, at ledige har en langt højere mængde stresshormoner i kroppen end folk i arbejde. Utilpasse og stressede mennesker med en dårlig privatøkonomi giver ofte mange afledte omkostninger på blandt andet sundheds­området.
  3. Også i forhold til børn af fattige og udsatte borgere, vil der være langsigtede konse­kvenser, da mange børn af socialt udsatte, selv ender som førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere senere i livet, hvilket fremgår af SFI´s (Det nationale forskningscenter for velfærd) rapport, ”Børn i lavindkomstfamilier” fra 2015.
  4. Flere forsøg med Borgerløn rundt om i verden har bevist, at især sundhedsudgifter sænkes, når livskvaliteten øges. Her henvises blandt andet til den fire-årige forsøgs­peri­ode i Mincome i Canada, fra slut 70´erne, hvor der i perioden skete et markant fald   i antallet af hospitalsindlæggelser, ligesom at lægekontakt vedrørende psykisk sygdom faldt markant.
  5. Fattigdom og udsathed er mentalt selvforstærkende, og økonomisk usikkerhed tager så mange mentale ressourcer, at mindre bemidlede ofte scorer lavere i blandt andet intelligenstests, viser studiet ”Poverty Impedes Cognitive Function”, foretaget af Eldar Shafir (Professor i psykologi ved Princeston University) i 2013.
  I Alternativet Aarhus ønsker vi på nuværende tidspunkt ikke at lave et forsøg med Borgerløn i Aarhus Kommune (eks. 4), men et forsøg med det vi kalder ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav”, hvor vi giver ledige borgere friheden og myndigheden tilbage. Forsøget har fokus på dialog og indflydelse på egen sagsbehandling, dvs. en samskabende proces mellem borger og medarbej­der.

  Den forventede effekt ved forsøget:
  Med forsøget vil Alternativet give 1000 borgere, som modtager Kontanthjælp, Integrations­ydelse og Arbejdsløsheds­dagpenge bedre kort på hånden, og øge deres chancer for at finde eller skabe arbejde, og samtidigt få bedre mulighed for at udleve eget potentiale. Forsøget sætter ledige fri til selv at vælge de indsatser, der virker for den enkelte, og ikke påfører belastende pres og stress.

  Hovedspørgsmålene er: Vil borgeren opleve større frihed, en stærkere egen myndighed og bedre livskvalitet? Oplever borgeren sig mere aktiv frem for passiv? Vil flere få ordinære og meningsfulde job? Og vil sygefravær blandt de ansatte falde?

  Den forventede sociale effekt – (den sociale bundlinje):
  • Større kvalitet i jobsøgning giver øget adgang til de rette job, dvs. de rette ansøgere finder vej til de relevante job.
  • Flere i meningsfuld beskæftigelse.
  • Borgeren får mere plads til ’det gode liv’ med børn, familie og sociale fællesskaber.
  • Han eller hun bliver fri af oplevelsen af umyndig­gørelse som kontanthjælps- og dagpenge­mod­tager.
  • Mindre stress og større menings­fuld­­hed. Lavere risiko for psykiske og fysiske tillægs­problemer. Og bedre trivsel hos den lediges børn.
  • De professionelle og borgerne udvikler et gensidigt tillidsforhold, som understøtter kreative og relevante løsninger.
  • De professionelle får et bedre arbejdsmiljø.
  • Og mindre kontrol giver plads til mere dialog.
  Den forventede økonomiske effekt – (den økonomiske bundlinje):
  • Større kvalitet i jobsøgning giver øget adgang til de rette job, dvs. de rette ansøgere finder vej til de relevante job.
  • Individuelle match giver længerevarende beskæftigelse.
  • Nyudviklede job.
  • Bedre og udvidede praktikforløb, som fører til egentlige ansættelser.
  • Flere i job og færre på langvarige ydelser og førtidspension.
  • På kort sigt vil lønudgifter til medarbejdere på Jobcentret være status quo. Men der vil være merudgifter til oplæring, omstilling og til omlægning af arbejdspladserne.
  • Færre udgifter i sundhedssektoren til at afhjælpe stress og følgesygdomme.
  • Udgifter til ideudvikling og eksperimenterende processer.
  • Bedre trivsel hos de lediges børn, og dermed færre udgifter til børnerettede indsatser.   
  Den forventede miljømæssige effekt – (den miljømæssige bundlinje)
  Forsøget vil ikke umiddelbart give miljømæssige forbedringer, men heller ikke volde skade på klima, miljø og natur.
  • Kan man forestille sig, at friheden fra kontrol i en længere periode, som kontanthjælps- og dagpengemodtagerne får under forsøget, kan anvendes til et mere miljø-reflekteret liv for en del af forsøgsgruppen? Måske opstår der inspiration til spørgsmål som: Kan min bolig, kan mit indkøb blive mere bæredygtigt? Kan mit transportmønster ændres? Kan jeg finde en gruppe af frivillige, hvor jeg har lyst til at lægge nogle kræfter? Kan jeg være med til at udvikle nye former for fællesskaber, som er mere bæredygtige?  Osv.
  • Og måske vil den støtte, som bliver tilbudt fra ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” give nogle borgere overskud og inspiration til at gå nye veje med iværksætteri eller nytænkning inden for transport, bolig eller fødevarer.
  Ydelse:
  Kontanthjælp, Integrationsydelse og Arbejdsløshedsdagpenge udbetales uden krav om fremmøde til kontrol på Jobcentret. Og pålagte aktiviteter m.m. ophører. Borge­ren bliver i stedet tilbudt samtaler med råd og vejledning, som han eller hun frit kan vælge til eller fra. Samtalerne kombineres med for­skel­lige former for coaching, projekt­invi­tationer, inspirations­seminarer eller mulighed for aktiv deltagelse i ”rugekasser” for iværksætteri og nye former for længerevarende praktikforløb m.m.

  Efter ønske fra borgeren kan andre indsatser fra den kommunale forvaltning inddrages. Der kan udvikles aktive fællesskaber med andre borgere, som er med i ”Kontanthjælp og Dag­penge uden mod­krav”. Og forskel­lige virk­som­­heder, kultur- og uddannelsesinstitutioner vil kunne indgå i sam­arbejdet om udviklingen af området.

  Borgeren kan også vælge sin egen vej uden at gå i kontakt med de udviklede tilbud.

  Borgeren modtager retsmæssig kontanthjælp, integrationsydelse eller dagpenge. Det som især forandres i forhold til aktuel praksis, er borgerens sam­arbejde med Jobcentret, hvor ”de sparede” medarbejdere overføres fra kontrolfunktioner til en ny form for rådgivnings- og vejled­nings­arbejde, som bygger på dialog. De medarbejdere, som deltager i forsøget, engagerer sig med personlig og faglig interesse for de mennesker, som er omfattet af ”Kon­tant­hjælp og Dagpenge uden modkrav”. Borgerne vil opleve en ny, fair og relevant mulighed for rådgivning og sparring. Tilgangen er Relationel Velfærd med mening, hvor professionel og borger skaber velfærd sammen. Alle medarbejdere i forsøget gennemfører en omstillings­uddannelse.    

  Ressource:
  Omfang og udvælgelse - borgere
  De borgere, som kan deltage i forsøget, bliver tilfældigt valgt. De valgte får brev med spørgs­målet, om de ønsker at deltage i forsøget, eller om de foretrækker at modtage kontant­hjælp, integrationsydelse eller arbejdsløshedsdagpenge efter den hidtil gældende procedure.

  Forsøget omfatter 1000 personer, hvoraf 400 personer modtager kontanthjælp, 100 personer mod­tager integrationsydelse og 500 personer modtager arbejdsløshedsdagpenge. (ca. 10% af den samlede gruppe) De personer, som modtager kontanthjælp eller integrationsydelse, er vurderet som jobparate. De indgår i forsøget inden for deres første år på ydelsen, og gerne straks efter vurderingen som jobparat. Dagpengemodtagere, som indgår i forsøget, har mindst et år tilbage af deres dagpengeret.

  Forsøgsperioden fastsættes til 3 år. Dvs. 2 år med indkøring frem til fuld drift, og det 3. år i fuld drift er med evaluering og afrapportering. Når deltagere i forsøget kommer i beskæf­tigelse, uddannelse eller anden form for egen forsørgelse bliver deres plads i forsøget overtaget af nye ledige, således at deltagertallet fastholdes på 1000 personer.

  Omfang og udvælgelse – medarbejdere
  Medarbejdere til forsøget bliver valgt gennem en intern ansøgningsprocedure. Forsøget omfat­ter 25 fuldtidsmedarbejdere, som rekrutteres blandt aktu­el­le medarbejdere på Jobcenter Aarhus. Overflytningen bygger på frivillighed, engagement og interesse for den nye arbejdsform, som ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” indebærer.   Dokumentation og evaluering Forsøget bliver evalueret og justeret løbende. Forsøget ønsker at etablere et samarbejde med en Ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet. De endelige resultater bliver vurderet med henblik på, at de bedste forsøgsresultater kan implementeres i beskæftigelsesforvaltningens drift.

  Projektbeskrivelse:
  Der skal udarbejdes en projektplan for forsøget ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav”. Det vil ske i samarbejde med de involverede fagpersoner, og med inddragelse af berørte borgere. Erfaring fra andre kommuner vil også indgå.

  Pilotprojektet- forsøg - pejlemærker
  Opbygning og igangsættelse
      -    Udvælgelse af deltagere ved lodtrækning og som et frivilligt tilbud. 1000 personer.
      -    Intern ansøgningsprocedure finder frem til de medarbejdere som deltager. 25 personer.
      -    Uddannelse af medarbejdere i Relationel Velfærd som metodetilgang.
      -    Evalueringsdesign med indbygget borgerinddragelse.
      -    Projektledelse i løst koblede systemer.
      -    Valg af lokalitet og indretning.
      -    Supervision.

  Fuld drift
      -    25 fuldtidsmedarbejdere
      -    Projektledelse
      -    Supervision
      -    Dokumentation via borgerinddraget evaluering

  Afrapportering
      -    Rapportskrivning
      -    Formidling af resultat

  Økonomi
  Forsøget er tilrettelagt, så der er en tydelig afgrænsning, uden at skulle ændre på den eksisterende lovgivning. Ydelser og regler for fradrag ved lønindtægt forbliver uændrede. 1000 personer (modtagere af kontanthjælp, integrationsydelser og arbejdsløshedsdagpenge) medvirker i forsøget, som et repræsentativt statistisk grundlag for at forsøgsresultaterne kan overføres til hele populationen ca. 10.000 personer. Der medvirker endvidere 25 sagsbehand­lere, som i forsøget svarer til den arbejdsbyrde, de har i dag.

  For at forsøget har størst mulig effekt tilstræbes det, at forsøgsenheden placeres i en bygning væk fra jobcentrene. Dette giver forsøgsteamet mulighed for at signalere, at her er en ny enhed, der samler deres identitet om en ny vision, hvor tillid til borgeren vægtes frem for kontrol. Og dette vil fremme udviklingen af den nye forholdemåde: Relationel velfærd.

  Forsøgets ankerperson er teamlederen, som ud over forsøgsteamet samler en ressourcegruppe omkring sig, bestående af en forsøgssekretær, en underviser og supervisor, en dokumentarist og evaluator.

  Der annonceres efter teamtleder, forsøgssekretær og team iblandt kommunalt ansatte med interesse og engagement inden for området. En udvælgelse blandt interne medarbejdere vil vise de offentligt ansatte, at der er tillid til, at man kan skabe nyudvikling og innovation indefra i systemet.

  Men for at sikre forsøgsresultaternes størst mulig troværdighed, vælges underviser, supervi­sor, dokumentarist og evaluator blandt personer uden for det kommunale system. Som under­viser og supervisor annonceres efter fagpersoner på området: Relationel velfærd. Og for at sikre så beskedne omkostninger som muligt samtidig med en størst mulig legitimitet udvælges en fagperson fra Aarhus Universitet mhp. at dokumentere og evaluere, evt. som et Ph.d.-projekt.

  Forsøgsomkostninger:
  1.    Uddannelse og supervision                                                      250.000 kr.
  2.    Pulje til ideudvikling og eksperimenterende processer            600.000 kr.
  3.    Husleje mv. (300 kvm.)                                                            950.000 kr.
  4.    Flytning og indretning                                                               50.000 kr.
  5.    Formidling                                                                                100.000 kr.                                                                               
                                                                                                          1.950.000 kr.

  Uforudselige 10%                                                                           195.000 kr.
  Perioden 2019-2021                                                                      2.145.000 kr.

  Svarende til årlige omkostninger 715.000 kr./år

  Forsøgets succesrate: Til sammenligning med det traditionelle system vil 10% flere af kontanthjælpsmodtagerne og modtagere af integrationsydelse komme i arbejde og være selvforsørgende uden tilskud. Det svarer til 50 personer eller 17 personer om året. Man medregner kun personer, som ikke viser sig igen i de to systemer hen over de tre år.

  Hver af de 17 personer modtager en offentlige ydelse på gennemsnitlig 12.000 kr./måned eller 144.000 kr./år.  Det svarer til 17 x 144.000 kr. = 2.448.000 kr., som kommunen friholdes fra at udbetale.

  Kommunen sparer årligt:  2.448.000 kr. – 715.000 kr. = 1.733.000 kr.

  Succesraten er tilsvarende i forhold til gruppen af dagpengemodtagere; men her ligger den økonomiske besparelse hos staten.

  Sammenfatning
  Budgetforslaget ” Forsøg med Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” er primært rettet mod at forenkle den lokale beskæftigelsesindsats, således at den enkelte borger og den profes­sionelle medarbejder kan samarbejde mere frit om unikke løsninger.

  Spørgsmål til overvejelse og nærmere undersøgelse
  Det er uklart for Alternativet, om et forsøg med ”Kontanthjælp og Dagpenge uden modkrav” kan gennemføres på kommunalt niveau uden særlige godkendelser fra centrale myndigheder. Vi ønsker dette undersøgt. Hvis Aarhus Kommunens råderum i forhold til forsøg på beskæftigelsesområdet er begrænset, må vi se på muligheden for Frikommune­forsøg (Økonomi- og Indenrigsministeriet) eller pulje­midler fra STAR (Styrelse for Arbejdsmarked og Rekruttering) og lign.

  Kontaktpersoner Byrådsmedlem Liv Gro Jensen og 1. suppleant Sander Jensen.


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om straksaktivering af kontanthjælpsmodtagere


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Dansk Folkeparti ønsker, at Århus Kommune igangsætter en straksaktiverings nytteindsats for alle åbenlyst uddannelsesparate eller jobparate borgere, således, at de pågældende borgere senest 24 timer efter de er blevet godkendt til understøttelse, skal være en del af et nytteindsatshold der udfører praktisk forfaldende arbejde i Århus Kommune, som ellers ikke ville blive udført. Borgerne skal have en ugentlig arbejdstid på eksempelvis 24 timer inklusiv pauser. Med forslaget hjælpes de berørte borgere med at komme videre i livet og væk fra offentlig forsørgelse. Borgerne lærer at stå op om morgenen og passe et arbejde og være en del af et fællesskab. Derudover bliver de motiveret til at starte på en uddannelse eller søge efter et rigtigt job.

  Ønsket med forslaget er således ikke oprettelse af flere småjobs eller nyttejob, men oprettelse af en egentlig nytteindsatshold i Århus Kommune som kan tage sig af opgaver som ikke ellers bliver udført af kommunalt ansatte.

  Ydelse:
  Der kan findes inspiration hos Greve Kommune der har oprettet Service++ for borgere der er åbenlyst uddannelsesparat eller jobparate.

  Ressource:
  Forslaget forventes at give et overskud i Århus Kommune, da det forventes, at flere borgere vil erstatte offentlig forsørgelse med et uddannelsesforløb eller et arbejde.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om 4 nye skånejobs pr. dag


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Der er mangel på skånejobs, og vi vil i Radikale Venstre gerne, at der bliver fokuseret på at få oprettet flere af disse, så de førtidspensionister der gerne vil bidrage til samfundet får en mulighed for det. Vi foreslår derfor en målsætning om at der bliver oprettet 4 nye skånejobs hver dag.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om praktikker


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Antallet af kontanthjælpsmodtagere i gratis praktik skal konverteres til beskæftigede i overenskomst dækkede job. Subsidiært skal en større og stigende del af de præsterede timer i virksomhederne konverteres til lønnede job.

  Ydelse:
  Enhedslisten foreslår at kommunen i højere grad får ansat kontanthjælpsmodtagere i reelle job fremfor praktikker der fortrænger lønmodtagere væk fra arbejdspladserne.

  Ressource:
  Dette er uden udgifter når vi taler om de private virksomheder. Det er klart at der hvor der er tale om kommunale arbejdspladser vil det være forbundet med udgifter.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra forligspartierne om udsatte boligområder


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budgetforslag om udsatte boligområder

  Partierne bag aftalen om udsatte boligområder fremsender hermed forslag til
  budgettet for B2019-2022 med henblik på at en række initiativers finansiering drøftes jf. økonomiafsnittet i aftalen.

  Aftalen om udsatte boligområder af 19. juni samt forslag vedrørende Gentænk Gellerup, Tovshøj og Ellekær, som blev fremlagt som arbejdspakke 7 for Magistraten 22. maj 2018 vedlægges.

  For forligspartierne,

  Socialdemokraterne

  Venstre

  Socialistisk Folkeparti

  Det Radikale Venstre

  Dansk Folkeparti

  Alternativet

  Det Konservative Folkeparti

  Liberal Alliance  

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om konsekvenser af lovforslag på børne- og ungeområdet som følge af regeringens ghettoudspil


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Regeringen har sendt to lovforslag fra ghettoudspillet på børne- og ungeområdet i høring om bedre fordeling af børn i daginstitutioner i ghettoområder.

  I lovforslaget om bedre fordeling af børn i daginstitutioner, som bygger på en delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, fremgår det, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution. Det fremgår endvidere, at hvis kommunerne som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at tilbyde de børn, som ikke har bopæl i udsatte boligområder, en plads i et dagtilbud i et udsat boligområde, skal kommunerne også tilbyde en plads uden for et udsat boligområde.  

  I aftalen er der adgang til at søge dispensation for enkelte institutioner, hvis der foreligger helt særlige forhold. Det kan fx være tilfældet, hvis kommunen har besluttet en plan, der vil ændre befolkningssammensætningen inden for de kommende 5 år, og en lukning vil have modstridende effekt i forhold til målsætningen om at tiltrække ressourcestærke familier eller andre forhold.  

  SF er en del af aftalen mellem et bredt udsnit af partierne i Aarhus Byråd om Aarhus – en god by for alle uden udsatte boligområder.  

  For at understøtte den positive udvikling og fremme en normalisering af de udsatte boligområder med gode fysiske rammer for et godt børneliv i nærmiljøet ønsker SF, at der fortsat skal være velfungerende dagtilbud i de udsatte boligområder.  

  Ydelse
  Derfor foreslår SF, at Aarhus Kommune søger om dispensation fra, at dagtilbudsafdelinger i Gellerup/Toveshøj, Skovgårdsparken, Bispehaven og Langkærparken i Tilst er omfattet af reglerne om, at der højst må nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i hver daginstitution, samt fra reglerne om, at hvis kommunerne som led i opfyldelsen af pasningsgarantien ønsker at tilbyde de børn, som ikke har bopæl i udsatte boligområder, en plads i et dagtilbud i et udsat boligområde, skal kommunerne også tilbyde en plads uden for et udsat boligområde.  

  Skulle det mod forventning vise sig, at der ikke gives fuld dispensation eller kun gives delvis dispensation, foreslår vi, at der kan etableres erstatningspladser uden for de udsatte boligområder, så Aarhus Kommune fortsat kan opfylde pasningsgarantien.  

  Ressource
  Erstatningspladserne kan etableres af de midler der er afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien ved, at ledige pasningspladser i udsatte boligområder ikke tælles med i dagtilbudskapaciteten. SF foreslår således, at ledige pasningspladser i de udsatte boligområder holdes uden for den samlede kapacitet til sikring af pasningsgarantien, og Børn og Unge kan fremsende indstilling til byrådet om at etablere erstatningspladser uden for de udsatte boligområder finansieret af reserven til sikring af pasningsgarantien. SF foreslår endvidere, at alle dagtilbudsafdelinger beliggende i tilknytning til de udsatte boligområder Gellerup/Toveshøj, Skovgårdsparken, Bispehaven og Langkærparken i Tilst skal kunne holdes uden for kapacitetsopgørelsen, da det ikke kan forventes, at borgerne skelner mellem om dagtilbuddet er beliggende på en matrikel, der er ejet af kommunen eller af en almen boligforening.  

  Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder
  I lovforslaget om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder, som bygger på en delaftale mellem regeringen og Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, fremgår, at fra 1. juli 2019 skal alle 1-årige i udsatte boligområder tilbydes et obligatorisk læringstilbud i dagtilbud.  

  Lovforslaget vurderes, at medføre merudgifter for kommunerne på 23,9 mio. kr. i 2019 stigende til 80,7 mio. kr. i 2021. De økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne.  

  Det vil sige, at det på nuværende tidspunkt ikke er kendt, hvilken kompensation kommunerne vil få, og hvordan den vil blive fordelt mellem kommunerne. Fordelingen vil kunne være i forhold til Aarhus Kommunes andel af børn i aldersgruppen på landsplan, eller det vil også kunne være i forhold til den almindelige fordelingsnøgle i forhold til DUT-midler. Hvorvidt kompensationen vil række til at etablere det obligatoriske læringstilbud er således uvist.   SF ønsker derfor, hvis det skulle vise sig, at den økonomiske kompensation ikke rækker i 2019 og årene fremover, at Børn og Unge vil kunne blive kompenseret herfor i forbindelse med budgetlægningen for budget 2020.  


  Stillet af SF’s byrådsgruppe  
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om øget informationsindsats om repatriering


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  For Dansk Folkeparti er det afgørende, at kommunens borgere er opmærksomme på de mange forskellige tilbud som den danske stat stiller dem til rådighed. Derfor ønsker Dansk Folkeparti en øget informationsindsats om repatriering. Den ønskede effekt af forslaget vil være en øget viden blandt målgruppen for repatriering. Denne målgruppe er flygtninge og indvandrer. Disse vil med forslaget blive bedre oplyst om deres muligheder for at vende tilbage til deres hjemlande/tidligere opholdslande med støtte af såvel praktisk som økonomisk karakter ydet af den danske stat. Når flere borgere bliver opmærksomme på deres muligheder for hjælp til repatriering vil det også være forventningen, at flere vil benytte sig af tilbuddet og repatriere. Den øgede informationsindsats kunne eksempelvis være rettet mod ældre borgere som har et ønske om at vende tilbage til en alderdom i hjemlandet eller borgere fra de kriminelle miljøer, som med repatrieringen kan få en mulighed for en ny start i deres oprindelsesland.

  Ydelse:
  Der ansættes en medarbejder der kan stå for opsøgende arbejde samt individuel rådgivning af de borgere der ønsker at blive repatrieret. Derudover igangsættes der en mere konkret informationskampagne med foldere mv. Derudover skal de kommunalt ansatte, som eksempelvis socialrådgivere og ansatte på jobcentrene, der arbejder med målgruppen for repatrieringsindsatsen gøre mere for at gøre borgerne opmærksom på deres muligheder for hjælp til repatriering.

  Ressource:
  I værste fald vurderes forslaget at være udgiftsneutral. I bedste fald vurderes forslaget at give et overskud for Århus Kommune. Dette skyldes at borgere der vælger at benytte sig af deres mulighed for at repatriere ofte er på offentlig forsørgelse, og dette frafalder naturligvis når borgeren forlader Danmark. Dertil kommer, at der med finansloven for 2017 er indført et statsligt resultattilskud til kommunerne på 25.000 kr. for hver udlænding med bopæl i kommunen, som repatrierer.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om friholdelse i ferieperioden


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  For tre år siden mistede flygtninge i Danmark retten til at holde ferie. Med indførelsen af den såkaldte integrationsydelse skærpede regeringen kravene til, at man som flygtning aldrig har aldrig har ret til ferie.

  Enten er man på sprogskole, i aktivering eller til møde i jobcenter eller andet sted i kommunen – eller også har man arbejde og i gang med at optjene retten til ferie. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at forældre, fordi de er flygtninge ikke har mulighed for at være sammen med deres børn i ferien. Omvendt er det heller ikke rimeligt at nægte børn at have ferie sammen med deres forældre.

  Enhedslisten foreslår derfor at vi ophæver aktiveringspligten i to uger hver sommer. Således at der heller ikke indkaldes til møder eller er sprogundervisning i to givne uger hver sommer.

  Effekt
  Forældreskabet styrkes, og børnene oplever deres forældre på en anden måde end i hverdagen, hvilket er givtigt på mange niveauer.

  Ydelse
  Det betyder noget for den kontrakt der skal laves med f.eks. sprogcentret og planlægningsmæssigt har det givet vis også en konsekvens. Men der er tale om en friholdelse af indsatser og kontrol.

  Ressource
  Vi kender ikke alle mellem regninger, men det bedste bud er at der bliver tale om en besparelse.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om solenergi og genbrug i fremtidens byggeri


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Alternativet arbejder for, at fremtidens energiforsyning er baseret på 100% vedvarende energi for at komme klimaudfordringerne til livs. Og i denne forbindelse spiller solenergi en meget væsentlig rolle. Solen kan bringe os stor glæde hele året rundt. Solen kan – udover at bringe os det skønneste lys og den dejligste varme om sommeren – også skabe strøm og varme på bæredygtig vis gennem solfangere og solceller. Vi mener ubetinget, at der skal være solceller og solfangere på alle offentlige bygninger. Aarhus er nødt til at tage virkelig store og ansvarlige skridt her midt i klimakrisen og gøre alt, hvad vi kan for at skabe vedvarende energiløsninger. Dette forslag omhandler i første omgang den bæredygtige strøm, der kan produceres via solceller.

  Vi foreslår, at alt nybyggeri, renovering og tilbygning skal opføres med integreret solcelletag, alternativet solpaneler, der som minimum dækker den pågældende ejendoms elforbrug. Samtidig skal Aarhus Kommune udfordre eksisterende lovgivning. Denne begrænser kommunens mulighed for at opsætte solceller, da Energistyrelsen fortolker kommunale solcelleanlæg (modsat regionale og statslige) som forsyningsvirksomheder, som kommunen ifølge loven ikke må drive.

  Vi er bekendt med, at det kan betyde færre afgiftskroner i statskassen, hvis kommunerne selv kan producere strøm, men vi er nødt til at sætte et klima i balance højere end denne udfordring. Derfor foreslår vi, at Aarhus Kommune afdækker mulighederne for fx nonprofit selskaber, der kan leje kommunes tage med solceller. Det er omstændigt, men nødvendigt, indtil den nationale lovgivning ændres.

  Dernæst forslår vi, at alt nybyggeri og tilbygning i Aarhus Kommune fra bygges med minimum 20% genbygsmaterialer. Alt for mange anvendelige materialer fra bygninger eller andet relevant tænkes som affald fremfor en ressource, der kan få nyt liv i et nyt byggeri.

  Effekt:
  • Aarhus Kommune producerer markant mere klimavenlig grøn strøm, hvilket understøtter kommunens strategi om at blive CO2-neutral i 2030.
  • Solceller produceret, monteret og opstillet i Danmark vil bruge under tre år på at tilbagebetale den mængde energi, der er gået til fremstilling og transport. Solcellerne kan herefter i 30 år kan producere CO2-fri energi.
  • Aarhus Kommune kan spare betydelige omkostninger ved at bruge solceller frem for at købe el. Derved vil kommunens investeringer i paneler hurtigt tjene sig selv ind igen.
  • Aarhus Kommune forpligter sig i langt højere grad til at genbruge anvendelige byggematerialer i nye projekter og reducerer dermed den mængde af byggeaffald, som kommunen producerer og belaster klima og miljø med.
  Ydelse:
  Der udarbejdes en strategi for nybyggeri og tilbygninger i Aarhus Kommune, der fastsætter kravet om integreret solcelletag og anvendelsen af genbygsmaterialer. Strategien implementeres i klimaplan og -strategi, når denne videreudvikles i 2020.

  Kontaktperson: Liv Gro Jensen og Sander Jensen (1. suppleant) Alternativet


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om sammen om klimabevidsthed


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Foreslås forankret i klimasekretariate

  Ofte hører vi en fortælling om, at Danmark er meget langt fremme, når det handler om grøn omstilling og klimabevidsthed. Og ja vi er nået et godt stykke vej på energiområdet, men hver enkelt danske forbruger har stadig en meget meget høj udledning af CO2 sammenlignet med mange andre lande. En af årsagerne er, at danskerne har et meget højt privat forbrug. Vi er for eksempel en af de nationer, der køber mest nyt tøj per indbygger. Vi spiser også rigtig meget kød, vi kører meget i bil, og så rejser vi meget. I nogle tilfælde ved vi hver især godt, hvad der er meget klimaforurenende, men på andre områder, kan det være mere komplekst.

  Vi ønsker at støtte borgerne i at leve mere klimabevidst. Vi foreslår, at Aarhus Kommune som forsøg over 2 år stiller vejledning og redskaber til måling af privat CO2 udledning for en gruppe på op til 1000 borgere i Aarhus, som frivilligt ønsker at deltage, blive mere klimabevidste og forhåbentlig foretage ændringer i deres hverdagsrutiner i en mere bæredygtig retning.

  Effekt:
  • At de deltagende får øget viden om forbrug, valg i hverdagen og klimabelastning og konkret vejledning i at kunne handle på denne nye viden – som de kan dele videre med venner og kollegaer
  • At de deltagende udleder mindre CO2 under forsøget og i fremtiden
  • At kommunen gennem forsøget høster erfaringer med at samarbejde med borgerne om klimabevidsthed og gode klimavalg
  • At opmærksomheden og kommunikationen omkring forsøget inspirerer andre til at leve mere klimabevidst
  Ydelse:
  Klimasekretariatet identificerer og evt. udvikler egnet vejledning og måleredskaber, udvikler procesplan, finder deltagere, kommunikerer om projektet, sikrer erfaringer mv.

  Kontaktperson: Liv Gro Jensen, Alternativet, og Sander Jensen, 1. suppleant


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om forsøg med deleordning af el-biler i oplandet


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Alternativet foreslår, at Aarhus Kommune laver forsøg med delebilsordninger - selvfølgelig med elbiler - i udvalgte oplandsbyer med begrænset kollektiv transportbetjening, eller hvor beboerne har behov for supplerende transportformer og er motiverede for deleøkonomi.

  For mange borgere i Aarhus er delebiler stadig et ukendt begreb og måske svært at komme i gang med som helt almindelig familie. Vi mener, at der er behov for et kick-start af udviklingen af delebilsordninger for elbiler, særligt i oplandet, og for at udfordre vanetænkningen. Derfor er det for os vigtigt, at Aarhus Kommune træder ind, udvikler og finansierer ordningen som en start, men med fokus på, at denne kan blive finansieret på anden vis, når den først har vist sig som en succes.

  Effekt
  • Nedsætter CO2-udledning, da borgerne ikke har behov for en bil eller en bil nr. 2 og i kraft af, at det er el-biler og ikke fossildrevne biler.
  • Det bliver billigere at bosætte sig i oplandet, da man har mindre behov for egen bil eller en ekstra bil.
  • Det gør områderne, hvor kollektiv transport er begrænset, mere attraktive. Men selv hvor der er dækkende og velfungerende kollektiv transport, vil det stadig være attraktivt at kunne dele en bil, som man kan bruge til fx indkøb, rejser, mv.
  • Et boligområde med en delebilsordning er generelt mere attraktivt at flytte til, da det sikrer fx børnefamilier en ekstra transportmulighed og øget fleksibilitet.
  • Delebilen fungerer som et supplement til eksisterende eller manglende kollektiv transport, hvor man fx har måtte spare busruter og er afhængig af Flextrafik.
  • En delebilsordning er med til at skabe social sammenhængskraft i et lokalområde. Ordningen kan være med til at fremme det gode fællesskab.
  Ydelse:
  Aarhus Kommune identificerer egnede og interesserede oplandsbyer, finansierer etablering af el-stander og p-plads samt dækker faste månedlige udgifter til ordningen. Der skal indgås et partnerskab med eksisterende delebilsfirma, hvilket sikrer et afprøvet koncept, der hurtigt kan etableres lokalt. Ligeledes skal det afdækkes om lokale elselskaber kan indgå som økonomisk samarbejdspartner.

  Vi forslår at gennemføre et forsøg over 2 år med 1-2 delebilbiler i hver af 3 udvalgte oplandsbyer. De kommunale omkostninger herved skal holdes op i mod, fx hvad det koster at etablere kollektiv transport til området, den øgede CO2-besparelse ved færre biler samt tiltrækning af familier til oplandet. Aarhus Kommune har i 2017 gennemført forsøg med el-delebiler med udbyderen Tadaa, og det var efter kommunens egen evaluering en stor succes.

  Kontaktperson: Byrådsmedlem Liv Gro Jensen eller 1. suppleant Sander Jensen


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om skovrejsning


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Øget bevilling til skovrejsning.

  Vi ønsker at der afsættes flere midler til at sikre flere områder med skovrejsning.

  Effekt.
  Vi skal sikre at der er midler til at fastholde en udbygning af de allerede påtænkte skovrejsninger . Det er nødvendigt for klimaet og miljøet at vi accelerere vores indsats på området.
  Vi skal med de hastige klimaændringer sikre at der vedbliver at være rent grundvand fremover.
  Nærskovsområder, vildskov og genopretning af skovområder, sikre en større biodiversitet og et levende og grønt miljø at færdes i til gavn og glæde for borgerne.

  Ydelser.
  Der bør kigges på mulighederne for at søge støtte og samarbejde via staten og de lokale vandværker.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Moesgård Vildskov - Aarhus som naturkommune


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Aarhus Kommunes skovområde syd for byen ved Moesgård har en unik natur på nationalt niveau. I Alternativet har vi en vision om at skabe et større sammenhængende naturbeskyttelsesområde, i samme stil som statens urørte skov. Ideen er at skabe et naturreservat, der beskytter og udvikler området til gavn og glæde for natur og naturglade borgere og turister. Det vil løfte naturen helt op i international klasse og gøre Aarhus til en ægte naturkommune.

  Vi ønsker, at ca. 600 ha skov, der overvejende ejes af Aarhus Kommune og delvist af Moesgård Museum, udlægges til urørt skov. Det betyder ikke urørt af menneskehånd, men at al økonomisk skovdrift stoppes, og området alene administreres med natur, biodiversitet og friluftsliv som formål. Rent praktisk betyder det, at adgangen til stier mm. er som dag, samt MTB og friluftsliv har samme adgang.

  En naturskov er meget mere varieret end skoven er i dag. Dvs. at den indeholder mange flere forskellige træarter, samt variation i alder, og i tæthed, og mange flere blomstrende træer og buske. Der er også mere lys i skoven, lysninger, enge, vand og meget mere dødt træ. En naturskov skal plejes, og da skoven bruges af mange, så foreslås det at hegne området med et alm kreatur elhegn og udsætte vildkvæg og vildheste bag hegnet, ligesom man har gjort i Mols Bjerge og i Kasted Mose.

  Effekt:
  Moesgård Vildskov vil betyde, at Aarhus Kommune:
  • Tager ansvar for sin betydningsfulde natur og beskytter vigtige arter
  • Får natur i international klasse
  • Kan trække turister til fra hele regionen
  • At aarhusianerne får et vildnis lige uden for byen, som alle kan nyde
  Ydelse:
  Projektet er omfattende og involverer og kan interessere flere parter og ejere af skovområder, hvilket kalder på en grundig og involverende udviklingsproces som første skridt.

  Alternativet foreslår derfor, at byrådet nedsætter en projektgruppe bestående af fagfolk fra Magistraten for Teknik og Miljø og personer fra den borgerdrevne ad hoc projektgruppe "Moesgaard Vildskov". Gruppen udfærdiger et samlet forslag til, hvordan området kan omdannes til naturskov. Vi foreslår, at arbejdsgruppen rapporterer ind til både rådmanden for teknik og miljø og teknisk udvalg.

  Projektgruppen skal aflevere endeligt forslag til omdannelse til naturskov for området senest 15. juni 2019.

  Kontaktperson: Byrådsmedlem Liv Gro Jensen eller 1. suppleant Sander Jensen


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om mere skov og gerne mere kuperet jord


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Aarhus Kommune havde for år tilbage en vision om at plante meget mere skov, en mission der flere gange er blevet forbigået og nedprioriteret. Vi vil gerne, at det nu prioriteres og besluttes, at der bliver sat penge af til mere skov. Samtidig er der på nuværende tidspunkt et stort jordoverskud, hvilket betyder, at vi kan tjene penge på at tage imod jord, ligesom vi tidligere har gjort med Møllebakken.

  Jorden kan vi bruge til at skabe kuperede landskaber, og derved øge biodiversiteten omkring Aarhus, og pengene kan vi eventuelt geninvestere i mere skov.

  I forhold til at sætte penge af til skoven, kan dette også finansieres på andre måder. Eventuelt via Crowdfunding, så borgerne selv har mulighed for at donere til projektet, hvis de synes at det er en god ide.

  Crowdfunding har desuden vist sig effektivt til rigtig mange ting, og er en god måde at finde ud af hvor meget opbakning der egentlig ligger til projektet.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om bivenlig kommune


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Værdien af de danske biers (honningbier og vilde bier) bestøvning af afgrøder i landbrug og frugtavl udgør en milliard kroner årligt. Hertil kommer værdien af deres bestøvning af naturens planter - denne værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, men den medvirker til at sikre føde til fugle og vildt. Også haveejernes vækster nyder godt af de flittige biers bestøvning. Derfor er det vigtigt at sikre bierne gode levevilkår.

  Ydelse:
  Der udarbejdes en plan for hvordan Aarhus kan byudvikles samtidig med at vi sikre at bierne og andre insekter får gode levevilkår, og dermed sikre en stor biodiversitet i vores by (inklussiv centrum) og i kommunen.

  Ressourcer:
  Vi tror det er vigtigt at der sættes penge af til opgaven

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om børn i trafikken


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Rådet for sikker trafik følger løbende op på trafiksikkerheden i kommunerne. Deres opfølgninger viser, at vi godt kan gøre det bedre i Aarhus. I Radikale Venstre mener vi, at vi har et særlig ansvar for børn, også når det kommer til deres sikkerhed i trafikken. Vi ønsker at være helt i top hvad angår børns trafiksikkerhed og vi mener ikke at social baggrund skal afgøre hvorvidt man som barn er ekstra udsat i trafikken. Vi ønsker derfor belyst hvad der kan gøres for at højne trafiksikkerheden for børn, herunder især børn på cykel samt hvorvidt det kan have en positiv effekt at nedsætte et særligt Aarhus råd for sikker trafik og muligheden for at søge midler via fx Tryg-fonden. Desuden ønskes særligt fokus på cykelhjelme, busovergange og hastighed nær skoler og daginstitutioner.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om knallerterne ud af Aarhus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Radikale Venstre ønsker, at man i Aarhus Kommune får belyst hvilke muligheder vi har, heriblandt de juridiske, for at forbyde knallerter i Aarhus midtby.

  Ifølge Videnskab.dk forurener en knallert som syv biler, og derfor har den et voldsomt aftryk på byens klima og luftforurening.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om forbedrede forhold på cykelstierne


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  I Aarhus vil vi gerne have flere til at cykle. Derfor foreslår Radikale Venstre at vi højner kvaliteten af cykelstierne ved at opgradere, udvide i bredden, vedligeholde og ved at sørge for, at de er ryddet om vinteren.

  Herudover ønsker vi også, at Aarhus Kommune får belyst hvilke udfordringer der er for mindre børn i forbindelse med supercykelstierne, og hvordan man kan forbedre trafikforholdene og sikkerhed for dem.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om opstilling af vandfontæner


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Det foreslås at kommunen etablerer flere muligheder for, at man kan fylde sin egen vandflaske op rundt omkring i byen. Det kan fx være i forbindelse med de drikkevandsfontæner der etableres, men de nuværende kan ikke benyttes til at fylde vand på en flaske og det kan heller lade sig gøre ved en håndvask på et toilet fx. Det varme vejr gør en sådan service endnu mere relevant og man vil kunne begrænse mængden af plastikflasker osv.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om flere fællesskabsbænke


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Radikale Venstre forslår at kommunen opretter (flere) "fællesskabsbænke" i det offentlige rum (der er et par stykker i Botanisk Have bl.a.).

  Næsten alle de steder hvor der er placeret flere bænke, står de ved siden af hinanden fx. og er herved ikke egnede til, at en gruppe på 4-8 personer (en familie, nogle studerende, venner eller pensionister fx.) kan sætte sig og se hinanden i øjnene og være sammen mm. Derfor foreslås det at man placerer bænke eller tilsvarende "byrumsmøbler" overfor hinanden eller i vinkel mv. – 2, 3 eller 4 bænke samlet så man bedre kan "komme hinanden ved" og styrke fællesskabet og invitere til, at man slår sig ned. Desuden bør man supplere med borde mv. i et vist omfang.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om bedre offentlige toiletter


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  De automatiske offentlige toiletter i Aarhus fungerer ikke, og vores tiltro til at de kommer til at fungere er meget lille. Samtidigt er der ikke nok af dem. Vi vil derfor gerne have sat penge af til flere og bedre offentlige toiletter, hvilket vi mener både vil fremme borgeroplevelsen af byen, men også turistoplevelsen.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om skyllevogn og rengøring af midtbyen


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  I forbindelse med den nylige tørke, er det blevet observeret at weekendens efterladenskaber, dvs. urin, opkast osv. fra byture, når det ikke bliver skyllet væk af regnen, får lov til at tørre ind, og blive liggende. Dette kan definitivt ødelægge det positive indtryk af midtbyen, både for beboere og for turister.

  Derudover er det generelt et problem, at midtbyen ikke bliver renholdt godt nok, bl.a. i forhold til skrald der står ovenpå de nedgravede skraldespande etc.

  Derfor foreslår Radikale Venstre, at Aarhus Kommune investerer i en skyllevogn, der kan bruges når regnen ikke er tilstrækkelig, og at der generelt investeres mere i renhold af midtbyen, særligt med fokus på skrald ved nedgravede skraldestationer og på/i åen.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om flere zoner med max 40 km/t


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Beslutningspunkter
  1) Der afsættes 2 mio. kr. årligt til etablering af flere zoner med hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Der igangsættes desuden dialog med Fællesrådene om deres ønsker til sådanne zoner.
  2) Det foreslås, at forslaget finansieres internt i Teknik og Miljø via en reduktion på udgifter til større vejprojekter.

  Begrundelse
  SF foreslår at der etableres en pulje til etablering af flere zoner med hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

  En lavere hastighed kan være med til, at flere vælger andre transportformer eller forskellige veje ud af byen, og dermed gør byen mere tryg at færdes i.

  Rådet for Sikker Trafik peger på, at høj hastighed er den største årsag til alvorlige trafikulykker. En reduktion af hastigheden fra 50 km/t til 40 km/t vil reducere bremselængden med omkring 9 meter. Det betyder samtidigt, at de, der evt. rammes i en trafikulykke, vil blive ramt med en markant lavere hastighed, og dermed får en mindre risiko for alvorlig personskade.

  I Mårslet har erfaringerne med en lavere fartgrænse været meget positive. Den lavere fartgrænse virker, og den har betydet, at bilisterne har sænket farten med gennemsnitligt 9 km/t, samtidig med, at der i lokalsamfundet er meget stor opbakning til ændringerne.


  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om vejafskærmning ved Vennelystparken


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vennelystparken er en grøn oase, tæt på midtbyen, og disse grønne kiler skal der værnes om og de skal prioriteres højt. I Vennelystparken er det et problem, at der ikke er afskærmet i forhold til vejen, visuelt og i forhold til den støj og gene der kommer herfra, hvilket betyder at Vennelystparken ikke opnår sit fulde rekreative potentiale, som grønt åndehul i midtbyen.

  Derfor vil vi gerne have sat penge af til at etablere en hæk, eller anden form for grøn afskærmning mod vejen.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om budgetregulering for Vintertjenesten


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  I dag er det således, at Vintertjenestens budget ikke reguleres i takt med byudviklingen. For en hastigt voksende kommune som Århus, betyder det, at der hvert år bliver færre penge pr. km. vej eller sti i kommunen til vintervedligehold.

  Dansk Folkeparti foreslår, at der opstilles budgetmål for Vintertjenesten, således at budgettet reguleres i takt med kommunens udvidelse af sti- og vejnettet. Målet vil være at sikre der altid er de samme midler pr. km. vej og sti i kommunen til rydning og saltning af stier og veje.

  Ydelse:
  Der vil primært være tale om flere aflønnede timer til personalet, men midlerne skal også dække indkøb af materiel, salt, m.m. så Vintertjenesten er rustet til kommunens udvidelser af sti- og vejnet.

  Ressource:
  I henhold til beregninger fra Vintertjenesten ved 1. behandling af Vinterregulativet, må der forventes en stigning på 0,6 mio kr årligt i budgettet til Vintertjenesten.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om løft af Vintertjenestens serviceniveau


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Ved beslutningen af det nye vinterregulativ blev der reduceret i mængden af veje der sneryddes og stier der saltes, på trods af de ekstra midler tilført gennem sidste års budgetforlig. Det betyder mange vigtige forbindelser for børn, cyklister, busser, m.m. ikke vintervedligeholdes og dermed er til fare for trafikanterne i vinterhalvåret.

  Dansk Folkeparti foreslår derfor et økonomisk løft af Vintertjenestens driftsbudget.
  Løftet skal sikre de nødvendige midler til:
  • at rulle besparelserne vedtaget sammen med vinterregulativet tilbage
  • at sikre alle cykelstier på det primære og sekundære cykelrutenet kan vintervedligeholdes
  • at skoleveje er saltet og ryddet når eleverne møder og går hjem
  • at vejforbindelser brugt af busserne holdes ryddet og saltet
  Effekten forventes at blive en væsentligt bedre fremkommelighed i kommunen, færre faldulykker, en stigning i cyklismen på trods af sne og frost og mere rettidig drift af den kollektive trafik i vinterhalvåret.
  Ydelse:
  Der må forventes indkøb af mere materiel til snerydning og ansættelse af ekstra medarbejdere i vinterhalvåret. Derudover skal der et større driftsbudget til vedligehold af udstyr og indkøb af salt, grus, m.m.

  Ressource:
  Forslaget kommer til at medføre en merudgift i form af et højere driftsbudget, samt et engangsbeløb til indkøb af ekstra materiel.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om boliger til alle


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Byrådet har som bekendt vedtaget en boligpolitik, der skal sikre en fornuftig byudvikling herunder en blandet by. Aarhus vokser i disse år med 4-5000 nye borgere årligt, hvilket medfører et boligbehov på ca. 2000 nye boliger årligt. Dermed bør ca. 500 boliger være almene for at sikre de 25% og dermed den blandede by med gode boliger til alle. Enhedslisten har bakket op om de 4x400 almene familieboliger i perioden 2016-19, og mener at dette som minimum bør videreføres. Samtlige 42.000 almene boliger i byen er udlejet, og har for en stor dels vedkommende lange ventelister. Hertil kommer den nye (endnu ikke vedtaget) plan for Gellerup-Toveshøj og Bispehaven, som vil medføre et yderligere pres på boligmarkedet.

  Ydelse:
  • der fra 2020 og frem skal bevilges en ”basiskvote” til 400 almene familieboliger årligt
  • de 1000  boliger der planlægges nedrevet i Gellerup-Toveshøj og Bispehaven skal erstattes med tilsvarende boliger, dvs. familieboliger af en vis størrelse ( såfremt dette aftales med boligorganisationerne og byrådet vedtager dette ”galemands værk”)
  • der som følge af presset på ungdomsboligerne bør afsættes kvote til 200 ungdomsboliger årligt fra 2020 og frem
  Ressourcer:
  Finansieringsbehov årligt fra 2020 og frem (fx 2030):
  400 familieboliger (basiskvoten): 80 mio. kr. årligt
  -    Der forudsættes i KL aftalen gennemsnitligt en uændret grundkapital på 10% (altså boligstørrelse 90-105 m2). Dette betyder en kommunal grundkapital op mod de 200.000 kr./bolig ved 95 m2 i gennemsnit, og altså et budget på 80 mio. kr. årligt  for 400 boliger
  1000 erstatningsboliger. 20 mio. kr. årligt (over 10 år)
  -    Da de primært erstatter store boliger i Gellerup og Bispehaven, bør mindst forudsættes 10% grundkapital og en gennemsnitsstørrelse på 95 m2. Det koster sammenlagt 200 mio.kr. eller 20 mio.kr. årligt i 10 år.

  200 ungdomsboliger: 17,5 mio. kr. årligt
  -    35 m2 x 25.000 kr. = 875.000 kr. x 0,10% x 200 boliger = 17,5 mio. kr. årligt
  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om en samlet visionsplan for Aarhusbugten


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Fremsat på byrådsmødet d. 7. februar. Som et ændringsforslag til sag– ”Hav- og fiskeripolitik”. Nu fremsætter vi det som budgetforslag for at få igangsat arbejdet med visionen.

  Det Konservative Folkeparti har altid haft Aarhusbugten som hjertebarn og har flere gange stillet forslag i Aarhus byråd, som har haft til formål at udvikle bugten som et yderligere aktiv for Aarhus. Vi ser derfor positivt på forslaget fra Enhedslisten om en udarbejdelse af en hav- og fiskeripolitik, men mener dog, at denne skal tænkes ind i en større sammenhæng.

  Aarhus Kommune er en kystkommune med alt hvad det indebærer af ansvar, og derfor skal vi naturligvis have en holdning til tiltag, der påvirker vores kyststrækning både positivt og negativt.  Aarhusbugten rummer store potentialer for Aarhus og de omkringliggende kommuner, både hvad angår rekreative og kulturhistoriske potentialer, såvel som erhvervs – og turistmæssige potentialer.

  ”Naturturisme.dk” er et glimrende eksempel fra det sydfynske øhav på et tværkommunalt samarbejde, som Aarhusbugten kunne tage udgangspunkt i.

  Beslutningspunkter:
  • At Aarhus Kommune sætter sig i spidsen for at igangsætte et arbejde med en visionsplan for Aarhusbugten, så denne bliver et større aktiv for de omkringliggende kommuner.
  • At Norddjurs, Syddjurs, Samsø og Odder kommuner inviteres med i arbejdet.
  • At der i denne sammenhæng indtænkes:
   • Hav- og fiskeripolitik
   • Generel infrastruktur, såsom færgeforbindelse mellem Samsø og Aarhus, samt en Kattegatforbindelse.
   • Fritidsliv (fx Den Blå Rambla).
   • Turisme og fortællingen om Aarhusbugtens betydning for vikingetidens Danmark, samt andre initiativer der vedrører Aarhusbugten som et aktiv.
  Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus
  v. Marc Perera Christensen, mdl. af magistraten


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om klimasikring af Aarhus


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Radikale Venstre ønsker en status på klimasikringen af Aarhus og en belysning med prioritering af hvilke projekter der vil kunne øge klimasikringen af Aarhus.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om god kollektiv trafikbetjening i hele Aarhus Kommune


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Baggrund
  Region Midtjylland har meldt ud, at de vil gennemføre besparelser på en række regionale busruter. I Aarhus Kommune drejer det sig om tre busruter ad Viborgvej samt i mindre omfang en busrute via kysten mod Odder. Det betyder, at dele af kommunen helt vil miste sin busbetjening.  

  Budgetforslag
  Venstre foreslår, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2019 afsættes tilstrækkelige midler til at sikre en fortsat god kollektiv trafikbetjening i hele Aarhus Kommune.

  Som grundlag for de politiske forhandlinger anmodes Teknik og Miljø om at lave en samlet redegørelse for økonomien i den kollektive trafik – herunder den forventede udvikling i Aarhus Kommunes andel af Midttrafiks udgifter og indtægter til busser og letbane med det nuværende serviceniveau. 

  Redegørelsen bedes også omfatte en status på og anbefalinger i relation til udmøntningen af de 70 mio. kr., der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev afsat til en generel styrkelse af den kollektive trafik i form af driftsudvidelser i en op til 7-årig periode.  

  Stillet af Heidi Bank (V)
  På vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om bedre offentlig transport til oplandsbyerne


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Region Midtjylland har besluttet omfattende besparelser på den regionale busdrift, hvilket især rammer Østjylland hårdt. Dette sker blot et år efter, at busdriften i Århus Kommune blev kraftigt beskåret for at finansiere driften af Århus Letbane fremadrettet. Resultatet af disse to beslutninger betyder, at mange oplandsbyer står til en væsentligt forringet busdrift og at forbindelserne mellem Århus by og resten af kommunen forsvinder, til gene for pendlere, studerende og ældre borgere.

  I 2017 blev det besluttet at afsætte 70 mio. kr. over 7 år til at forbedre den kollektive trafik i kommunen, primært med fokus på Letbanen og busdriften. Dansk Folkeparti foreslår, at midlerne skal øremærkes til en opgradering af busdriften uden for Ringvejen, med særligt fokus på de oplandsbyer der har fået, eller får, en dårligere busdrift, som følge af ovennævnte besparelser. Opgraderingen skal sikre flere afgange eller nye ruter til de berørte områder og må gerne være i form af nye og grønne driftsløsninger, f.eks. små elbusser.

  Ydelse:
  Der oprettes flere afgange til og mellem byområder uden for ringvejen, enten som nye linjer eller opgradering af eksisterende busruter. Der skal ansættes flere chauffører og muligvis indkøbes nyt materiel til driften.

  Ressource:
  Forslaget kommer ikke til at medføre ekstra udgifter frem til 2024, da midlerne allerede er afsat fra reserven til udvikling af kollektiv trafik.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om bedre turistinformation i Aarhus Kommune


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Når turister ankommer til Århus er det typisk med bus eller tog oppe ved Banegårdspladsen, hvor der ikke er noget turistinformationscenter. Det ligger nede ved Dokk1, hvilket kræver man som turist selv skal finde ud af dette og derefter finde vej til bygningen, før man kan få hjælp til at finde rundt i byen. Dette skaber forvirring og ødelægger førstehåndsoplevelsen af Århus.

  Dansk Folkeparti mener ikke dette er en anstændig måde at byde vores turister velkommen på. Det foreslås derfor, at der oprettes en personlig betjent turistinformation oppe i eller ved Banegårdsbygningen, hvor turister kan få den nødvendige hjælp. Der bør også kigges på at få etableret interaktive informationsskærme strategiske steder i kommunen, hvor der kommer mange turister. Derudover er det nødvendigt med mere tydelig information i bybilledet omkring de apps kommunen har til at hjælpe turister med at opleve og finde rundt i byen.Effekten vil være at skabe en mere imødekommende oplevelse af byen som turist

  Ydelse:
  Der skal etableres en informationskiosk oppe i eller ved Banegården, hvilket kræver anlæg og løbende driftsudgift. Derudover skal der opstilles interaktive informationsstandere op i byen og investeres i synlige kampagner for de kommunale apps og ydelser i højsæsonen.

  Ressource:
  Der vil være en engangsudgift til anlæg og en løbende udgift til drift og oplysningsmaterialer. Selve driften af informationskiosken vil kunne finansieres ved en reduktion eller nedlæggelse af det eksisterende turistcenter på Dokk1, der ikke ligger hensigtsmæssigt for turister i kommunen. På længere sigt må dette forvente at gøre Århus til en endnu mere attraktiv turistby, hvilket vil betyde øgede omsætning og dermed skatteindtægter. Forslaget vil dermed minimum være udgiftsneutralt og i bedste fald være en investering for kommunen.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om budgetmodel for idrætsfaciliteter


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Århus er en kommune i vækst med et stort antal tilflyttere hvert år. Det skaber et stort pres på de kommunale idrætsfaciliteter, som i forvejen er udfordret. Som det er i dag følger udbygningen af idrætsfaciliteterne ikke væksten i antallet af indbyggere. Det ønsker Dansk Folkeparti at lave om på, da det er vigtigt, at kommunens idrætsfaciliteter udvides i takt med at der kommer nye indbyggere i Århus Kommune.

  Dansk Folkeparti ønsker derfor, at der sættes en målsætning for mængden af idrætsmuligheder pr. antal indbyggere, så der sker en løbende udbygning af idrætsfaciliteterne, og så udbuddet af idrætshaller, boldbaner og øvrige faciliteter fastholdes i takt med at der bliver flere indbyggere.

  Effekten af forslaget vil således være, at flere borgere oplever de har mulighed for at benytte sig af kommunale idrætsfaciliteter, hvilket vil øge tilfredsheden med de kommunale idrætstilbud i lokalområderne.

  Ydelse:
  Der etableres en budgetmodel for idrætsfaciliteter i Århus Kommune gældende fra 2020. Ressource: Der vil være tale om varige årlige driftsudgifter, som vil være stigende over årene.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om Budgetmodel Sport og Fritid


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  På linje med de forgange år ønsker vi budgettet hævet til sports og fritidsområdet. Dette ønsker vi, som de forgangne to år, finansieret via reduktioner i budgetmodellerne i hhv. Sundhed og Omsorg, samt børn og Unge. Når vi konkret peger på disse to områder, skyldes det at et aktivt sport og fritidsliv forbedrer sundheden og styrke børnelivet. Det er en investering i det gode liv med stor effekt. Der er ingen tvivl om at et aktivt sports og fritidsliv både er den bedste sundhedsforebyggelse der findes og samtidig er et af de mest effektive elementer i at styrke børn og unges sundhed, sociale kompetencer og demokratiske borgersind.

  Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus
  v. Marc Perera Christensen, mdl. af magistraten  

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om at styrke idrætsforeningerne


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Det frivillige foreningsliv og ikke mindst idræt og sport er noget vi skal støtte rigtigt meget op om som fællesskab, fordi det har en masse gode effekter og virkninger. Derfor vil vi gerne at der igen i år, sættes flere penge af til idrætsforeningerne.

  Vi kunne foreslå, at der dels oprettes en pulje, hvor idrætsforeningerne kan søge midler til egne formulerede formål og behov samt en pulje til udviklingsprojekter, der prioriterer udbygget samarbejde mellem idrætsforeningen og skoler omkring konkretisering af bevægelse og læring, som er væsentlig i skolereformen.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om et markant løft af sport- og fritidsfaciliteter


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Der skal være en løbende udbygning af sport- og fritidsfaciliteterne, så udbuddet af idrætshaller, boldbaner og øvrige faciliteter fastholdes i takt med at der bliver flere indbyggere.

  Byrådet fastsætter som princip, at sport- og fritidsfaciliteter skal være en fast del af byudviklingen. Når der planlægges nye boligområder – skal der i lighed med andre udstykningsudgifter – også afsættes budget til nye faciliteter fra starten.

  Udbygningen skal ske i tæt samarbejde mellem MKB og MBU – med særligt fokus på hvor faciliteterne samtidig kan anvendes i forhold til skolernes og dagtilbuddenes kerneopgaver samt tilgodese behovet for nye idrætsfaciliteter til foreningslivet i lokalområderne.

  Konkret foreslås det, at etablering af nye faciliteter i et lokalområde sker på baggrund af en konkret dialog mellem de relevante interessenter om placering, facilitetstype, drift og ejerforhold. Udgangspunktet for placering er hvor behovet er størst for såvel skolerne som foreningslivet.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om åbningstider i svømmehaller


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vores kommunale fritidstilbud tilskynder en aktiv livsstil til gavn for byen og kommunens borgere. Fysisk aktivitet er blevet noget, vi i vores travle hverdag nemt kan komme til at nedprioritere, fordi vi efter en lang arbejdsdag og en lang række gøremål i hverdagen ikke kan finde tiden og motivationen til at tage træningstøjet på og komme ud af døren igen.

  Derfor vil vi i Det Konservative Folkeparti begynde at se på mulighederne for, at flere kommunale tilbud i langt højere grad kan holde åbent allerede fra morgenstunden, som et forsøg på at tilpasse kommunens tilbud til den virkelighed, kommunens borgere lever i.

  Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus
  v. Marc Perera Christensen, mdl. af magistraten

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om frivillighedskoordinator


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Frivilligkoordinatorere i medborgercenter- beboerhuse

  Fast bevilling til ansættelse af frivilligkoordinatorere i medborgercenter- beboerhuse.
  Vi ønsker at der afsættes penge til sikring af en fast ansat hvert sted.

  Effekten.
  Der er brug for en der kan sikre det daglige koordinationsarbejde og bakke op om det fine frivillige arbejde der ydes på stederne.
  Det vil være med til at sikre det overordnede ansvar og vil samtidig give jobs til eksp. flexjobber og andre der har brug for at være i job men ikke kan arbejde på fuld tid, det kan fint deles af to på flexjob.
  Vi ønsker at frivillighed skal Læne sig op af faste job.

  Ydelser/ Ressourcer.
  Vi foreslår en fast ansættelse på hvert medborgercenter -beboerhuse .
  Timetallet må vurderes fra de enkelte steder i et samarbejde.

  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om kulturpas


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Gratis Kulturpas

  Vi ønsker at der afsættes et beløb til kulturpas til de børn og unge der ikke selv har mulighederne For at betale for kulturoplevelser.

  Effekten.
  Kulturlivet spiller en stor rolle i Aarhus, til gavn for rigtig mange, og vi ønsker at den ordning der er med fritidspas udvides til også at omfatte et kultur klippekort.
  Et rigt liv indeholder andet end skole og arbejde, kultur giver os vide horisonter, næring til sjælen og sammenhold.
  Derfor finder vi det vigtigt at der afsættes penge til at alle får lige adgang til forskellige kulturelle aktiviteter og oplevelser.

  Ydelser.
  Et personligt kulturklippekort for børn og unge under 18 år i fattige familier. Det kan så bruges som betaling efter eget valg til de oplevelser som den enkelte har lyst til.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om teaterværksted i Gellerup


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Scene / teaterværksted  i Gellerup

  Vi ønsker at der sættes midler af til etablering af en teaterscene i Gellerup.

  Effekt.
  Det er vigtigt at vi understøtter kulturel mangfoldighed og indtænker kultur øvelokaler og kunstnerværksteder hvor det kulturelle vækstlag har ro og mulighed for at udvikle sig og samtidig anerkender at kultur er en af de bærende faktorere i integrationen af vores unge.
  Kultur er ikke bare promovering af byen den skal også skabes i byen sammen med borgerne i hele Aarhus.
  En teaterscene/ værksted i Gellerup vil understøtte den positive udvikling der i igang i området, den kan være brobygger til andre unge fra byen, ligesom sportsbanen er et godt eksempel på.
  Vi ønsker at Aarhus vil satse på at tænke mulighederne for fællesskab ind i alle områder i byen . Gellerup har i mange år været kendt for sin teater virksomhed, vi ønsker at den mulighed fortsætter til gavn og glæde for området og hele byen.

  Ydelse/ Ressourcer.
  En gentænkning af det planlagte kultur hus i området , i samarbejde med beboerne

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om fuldt besat symfoniorkester


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Aarhus har et velspillet og uhyre dygtigt symfoniorkester. Men orkestret rummer uforløste potentialer, som kræver investeringer. Et fuldt besat orkester vil langt stærkere kunne formidle musik fra det 19. og 20. århundrede, samt varetage det vigtige musikpædagogiske arbejde for kommunens børn og unge. Et udvidet orkester vil samtidig i langt højere grad kunne levere kvalitetsmusik til byens plejecentre og offentlige/udendørs koncerter. Senest har vi oplevet både en udendørs operaevent i Skanseparken samt en utrolig utraditionel og vellykket deltagelse på Copenhell. Et udvidet og velspillende orkester er et væsentligt element i byens musiske infrastruktur. Det er en aktiv del af at understøtte en velspillende musikby, hvor symfoniorkestret indgår i den musiske fødekæde og understøtter eksistensen af mange øvrige elementer af musik i Aarhus.

  Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus
  v. Marc Perera Christensen, mdl. af magistraten

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om flere penge til kulturproduktion


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi ønsker at der afsættes flere midler til kulturproduktion for at Aarhus kan fortsætte med at være en blomstrende kulturby.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om tiltrækning af stort international event


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Efter et vellykket kulturhovedstadsår og VM i sejlsport er der behov for at tiltrække et nyt stort event der kan fastholde og styrke Aarhus’ position som en markant international eventby. Der skal derfor afsættes midler til at tiltrække en stor international event i 2020 eller 2021 med fokus på bevægelse, folkelighed og aktivering i byens rum.

  Det kunne eksempelvis være World Urban Games, der er en ny fem-dages urban fest med en ny generation af sport og et showcase for de mest succesfulde og inspirerende atleter, ryttere og breakdancers. World Urban Games planlægges afholdt hvert andet år og første gang i 2019. Arrangementet omfatter et konkurrenceprogram, promovering af streetsport og en festival med fokus på musik, kunst og kultur. Den absolutte verdenselite indenfor op til 14 discipliner i olympiske og ikke-olympiske sportsgrene vil konkurrere ved World Urban Games, herunder 3x3 basketball, BMX freestyle cykling, klatring, parkour, skateboard.

  Radikale Venstre ønsker en belysning af muligheden og økonomien for, at Aarhus Kommune kan blive vært for fx World Urban Games.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om udvidet ubemandet åbning på Dokk1


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Dokk1 tilbyder mange faciliteter som borgerne fint selv kan benytte, uden at biblioteket er bemandet.

  Radikale Venstre ønsker at faciliteterne på Dokk1 oftere er tilgængelig for borgerne og derfor vil vi foreslå at man tilføjer ubemandet åbningstid på Dokk1, og på den måde sørger for at Dokk1 er åbent og til rådighed i længere tid, uden at bruge så mange flere penge på det.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om sæt daginstitutionerne mere fri


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  I Alternativet ønsker vi at sætte de offentlige institutioner og herunder daginstitutionerne mere fri. Vi er slet ikke i tvivl om, at det gode tilbud sprængfyldt med kvalitet bedst udvikles nedefra. Det pædagogiske personale skal - i samarbejde med forældre og børn - have større frihed til at udvikle lige netop de børnemiljøer, de ønsker og drømmer om. Vi ønsker at give tilliden tilbage til institutionerne, så der kan udvikles pædagogik og et hverdagsliv ud fra, hvad der fungerer mest optimalt for den specifikke institution og dennes børnegruppe.

  Bureaukratiske rapporter og administrative krav skal begrænses så meget som muligt for at give plads til denne frihed. Vi skal med andre ord som kommune give mere slip og lade institutionerne i højere grad eksperimentere med at gå deres egne veje. Selvfølgelig dog med en fælles forpligtelse og ansvarsfølelse mellem Aarhus Kommunes institutioner, så det samlede kvalitetsniveau i Aarhus sikres og ingen institutioner ”lades i stikken”.

  Effekt:
  • Forstærket engagement og ejerskab hos personale og forældre
  • Mindre bureaukrati og administration og dermed mere tid til børnene – til kerneopgaven
  • Styrket samarbejde mellem forældre, personale og børn
  • Øget kvalitet og kreativitet i dagtilbuddene
  Ydelse:
  Som første skridt bedes forvaltningen gennemgå, hvad der løbende produceres af kvalitetsrapporter, gennemføres af kvalitetskontrol, projekter, samarbejdsmøder m.v. med angivelse af, hvilke af disse tiltag, der er nødvendige – og i hvilket omfang de overhovedet bliver anvendt.

  I denne sammenhæng skal forvaltningen også spørge daginstitutionerne, hvad de oplever af administration og bureaukrati, der tager unødig tid og energi i hverdagen, som ellers kunne være gået til børnene. Med andre ord skal forståelsen af, hvilke bureaukratiske og administrative tiltag, der betragtes som nødvendige også afstemmes med daginstitutionerne.

  Forvaltningen bedes desuden komme med forslag til byrådet om, hvordan dette arbejde kan reduceres markant, så daginstitutionerne få mere tid sammen med børnene og samtidig kan blive sat mere fri til at udvikle lokal pædagogik.

  Kontaktperson: Liv Gro Jensen eller Sander Jensen (1. suppleant) Alternativet


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om penge til normeringer i daginstitutioner


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi vil gerne at der sættes flere penge af til daginstitutioner, med et mål om at opnå bedre normeringer. Samtidig vil vi gerne foreslå at det vedtages, at man for hvert nyt krav og mål der sættes for daginstitutionerne fjerner et andet, sådan at institutionerne kan bruge deres tid og energi på deres kerneydelser.

  KL har lavet en normeringsundersøgelse som viser at det er pædagogmedhjælperne der bruger mest tid sammen med børnene, og at de uddannede pædagoger bruger en anseelig mængde af deres tid på det praktiske. Hvordan kan vi få pædagogerne til at være dem der bruger mest tid på børnene og mindst tid på det praktiske?

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om bedre normeringer - mere tid til børnene i dagtilbuddene


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Beslutningspunkter
  1. Der afsættes 20,8 mio. kr. årligt til at forbedre normeringer i kommunens dagtilbud
  2. Der afsættes 19,2 mio. kr. årligt til at det pædagogiske personale kan få mulighed for at forberede det pædagogiske arbejde. Målet er, at alle ansatte skal have en halv time om ugen til at forberede deres praksisnære arbejde med børnene

  Begrundelse/beskrivelse
  Forbedring af normeringer i kommunens dagtilbud
  Dagligt har over 18.000 børn deres dagligdag i kommunens dagtilbud. Børnene møder ind til et pædagogisk tilbud af høj kvalitet med engageret personale, der i det daglige arbejder på højtryk for at skabe stimulerende pædagogiske aktiviteter og trygge udviklende miljøer for børnene.

  Tidligere havde Aarhus kommune en af landets bedste normeringer. Men de seneste nationale undersøgelser af normeringsforholdene i de danske dagtilbud viser, at Aarhus placerer sig i midterfeltet af kommunerne. Derfor er normeringerne og det pædagogiske personale i dagtilbuddene presset, selv en pædagog har kun to hænder.

  SF i Aarhus har større ambitioner end dette. Normeringerne i Aarhus skal ligge i toppen af forholdene i danske kommuner. Det skylder vi børnene, forældrene og personalet.

  Derfor ønsker SF at arbejde for, at normeringerne i Aarhus kommune lever op til BUPL’s og fagekspertisens anbefalinger om, at der minimum skal være 1 voksen til 3 børn i vuggestuealderen og 1 voksen til 6 børn i børnehavealderen

  Forberedelsestid til pædagogisk personale for at koordinere og udvikle kvaliteten af en praksisnær pædagogik
  Udviklingen gennem de sidste årtier har været, at vi har stillet større og større faglige krav til det pædagogiske personale, og pålagt det pædagogiske personale endnu flere opgaver. Både i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, i forhold til øget forældresamarbejde og i forhold til forøget fokus på tidlige forebyggende indsatser. Det pædagogiske personale er i en årrække blevet mødt med en forventning om, at de kunne klare alle disse tiltag i deres dagligdag.

  Forskning peger på, at det at etablere gode pædagogiske miljøer for børnene ikke alene kræver gode normeringer, men også, at det pædagogiske personale har mulighed for at tilrette en pædagogisk praksis, der understøtter de tiltag man vil fremme.

  Derfor vil SF i Aarhus sikre, at det pædagogiske personale i dagtilbuddene reelt får mulighed for at forberede deres pædagogiske arbejde uden at denne forberedelsestid skal tages fra tiden med børnene.

  Forslaget kan finansieres af SF’s velfærdsforslag.


  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om en folkeskole med plads til alle


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  For Socialdemokratiet er det et afgørende mål, at vores lokale folkeskoler både byder på faglige udfordringer for alle, og danner rammen om et fællesskab for alle børn. Skolerne skal kunne rumme børnenes forskelligheder i så høj grad som overhovedet muligt, også fordi vi tror på fællesskabet som en afgørende løftestang for den enkeltes mulighed for at lykkes og føle sig værdsat.

  Aarhus har gode folkeskoler, hvor langt de fleste elever klarer sig godt og trives, men vi ved også, at der en betydelig gruppe af børn og unge, som mistrives og/eller har bekymrende højt fravær, ligesom vi kan iagttage en stigning i antallet af børn, som henvises til specialklasser.

  Folkeskolen er i Socialdemokratiets optik en af de vigtigste institutioner i vores samfund, som udover at uddanne vores børn og unge også er stedet, hvor  robusthed, venskaber og tillid opbygges på tværs af forskelligheder.

  Socialdemokratiet ønsker derfor, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes midler til indsatser, f.eks. til kompetenceudvikling eller til pædagogiske indsatser, rettet mod en styrkelse af skolens bæreevne, så flere oplever at lære og trives i stærke fællesskaber, og færre elever oplever mistrivsel eller får behov for specialpædagogiske indsatser. Socialdemokratiet ønsker at flere børn, som har en udfordret dagligdag – om det er grundet diagnoser eller andre udfordringer – kan rummes i folkeskolen.

  Ydelse:
  Socialdemokratiet ønsker forslag til konkrete indsatser udarbejdet af MBU.

  Ressource:
  Der ønskes en vurdering af udgiften.
   
  Kontaktperson:
  Camilla Fabricius, grupperforperson, Socialdemokratiet
  Anders Winnerskjold, Politisk Ordfører, Socialdemokratiet

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om at styrke den kommunale folkeskole


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Beslutningspunkter
  1. Der afsættes 30 mio. kr. årligt til styrkelse af den kommunale folkeskole
  2. Der afsættes 5 mio. kr. til bedre normeringer og rammer for arbejdet i kommunens SFO’er
  3. Der afsættes 5 mio. kr. årligt til styrkelse af kommunens Ungdomsskole, pædagogisk ledede legepladser og kommunens fritids- og ungdomsklubber
  Begrundelse/beskrivelse

  Den kommunale folkeskole i Aarhus skal styrkes til gavn for eleverne og lærerne

  Dagligt arbejdes der med et højt fagligt niveau i den kommunale folkeskole i Aarhus. Men kommunalt og nationalt er der stillet større og mere komplekse krav og arbejdsopgaver til folkeskolen i forlængelse af skolereformen og de politiske prioriteringer for skolen. Det har givet skolen vanskeligere kår for at selv planlægge og gennemføre den undervisning og de didaktiske tiltag, som den lokale skole vurderer er relevant i forhold til skolens elevsammensætning.

  Samtidig er skolen presset på grund af mangeartede opgaver såsom en forøget inklusionsopgave, hvor det er skolens opgave, at alle elever trives og udvikler sig i skolens fællesskab, afholdelse af obligatoriske trivselsdage og sætte et højt fagligt og differentieret læringsniveau i forhold til elevernes læringskurve.

  I de seneste år er der ligeledes sket en stigning i antallet af elever med specialpædagogiske behov, hvor flere børn med komplekse specialpædagogiske udfordringer har brug for støtte og hjælp i den kommunale folkeskole.

  Flere skoler oplever desuden at være presset økonomisk, og det opleves, at der er væsentligt flere skoler end tidligere, der har brug for garantipuljen (garantipuljen dækker tilskud til de skoler, der ikke kan drive deres skole ud fra den almindelige tildeling af driftsmidler fra kommunen).

  SF vil prioritere den kommunale folkeskole til gavn for eleverne, forældre og lærerne, så skolen gives reel mulighed for at løfte den opgave den er bedt om. Derfor vil SF som fast beløb tilføre kommunens folkeskole, SFO og klubber 40 mio. kr. årligt, så det sikres, at skolerne har rammerne og ressourcerne til at udføre de mangeartede pædagogiske og didaktiske opgaver skolen har.

  Bedre vilkår for kommunens SFO’er
  En SFO er mere og andet end bare et fritidstilbud. Nu om dage stilles der store forventninger til det pædagogiske arbejde i en SFO og SFO’en er en vigtig medspiller i skolens samlede arbejde.

  SF mener, at SFO’en samtidig kan være til at styrke arbejdet for at sikre bedre og mere inkluderende fællesskaber for alle, og samtidig være med til, at de børn, der møder udfordringer i undervisningsmiljøet gives en plads i SFO’ens fællesskab. De kommende år vil SFO’en også være en vigtig medspiller i det pædagogiske arbejde for at sikre, at børnene oplever mere ’ro på’ i en alt for hektisk barndom. Derfor vil SF styrke SFO’ernes generelle normeringer ved at tilføre området 5 mio. kr. årligt.

  Bedre vilkår for kommunens pædagogisk ledede legepladser, Ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklubber
  Fritidslivet har en værdi i sig selv for kommunens børn og unge. Derfor skal vi som kommune sikre, at kommunens Ungdomsskole, pædagogisk ledede legepladser samt fritids- og ungdomsklubber har bedre rammer og vilkår end de har nu til at løse de mangeartede opgaver, som de dagligt stilles over for.

  Fritidstilbuddene er er en vigtig del af det pædagogiske arbejde, der gøres rundt omkring i kommunen og tilbyder de unge et fritidstilbud, der er målrettet deres ønsker og behov. Fritidstilbuddene er en afgørende del af ungdomskulturen. Her dannes og udvikler de unge sig, og her spejler de sig i hinanden og i det omkringliggende samfund. Derudover løfter fritidstilbuddene en vigtig pædagogisk opgave i de år, hvor de unge frigøre sig mere og mere fra deres primære voksne i livet. Fritidstilbuddene yder en stor indsats for at sikre, at de unge, der ellers har svært ved at finde sig til rette i livet, har et pædagogisk holdested, hvor de kan få sparring og vejledning til deres liv og inkluderes i fællesskabet.

  SF ønsker at styrke den almene praksis og det pædagogiske arbejde i fritidstilbuddene, som dagligt stilles over for komplekse udfordringer, der kræver faglig ekspertise for at varetage de unges behov. Derfor vil SF tilføre området 5 mio. kr. årligt


  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om at børn skal have de bedste lærere


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Børn skal have de bedste lærere, men desværre har der de seneste år været et stor antal lærer der har søgt væk fra folkeskolen. Lærere i god trivsel har stor betydning for kvaliteten af undervisningen i folkeskolen.

  Vi ønsker at gøre folkeskolen til det naturlige valg for forældre og det kræver at vi har de bedste lærer. Derfor vil vi hæve trivslen blandt lærere i folkeskolen i Aarhus Kommune og derved gøre folkeskolen i endnu højere grad til det foretrukne lærer-valg i Aarhus Kommune. Hvis folkeskolen bliver det foretrukne lærer-valg i Aarhus Kommune, forventer vi naturligt at folkeskolen også i højere grad bliver forældrenes foretrukne valg.

  Det ønskes belyst hvilke indsatser der skal til for at opnå denne effekt.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om matematikvejledere


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi ønsker at der afsættes penge til uddannelse af tilstrækkeligt antal Matematik vejledere i Folkeskolen.

  Effekt.
  Der er brug for et fokus på de børn og unge der har udfordringer med at forstå matematikkens sprog og knække koden.
  Det er forebyggende og selvværds styrkende at kunne klare opgaverne i skolen.

  Ydelse.
  Uddannelse af matematikvejledere der kan varetage opgaven i skolerne. Det ønskes som en fast ordning der tilpasses behovet.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om naturfaglige kompetencer og naturvejledning


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Viden om naturen og naturhistorie er afgørende i nutidens samfund. De danske børn har europarekorden i at sidde længst tid foran en skærm. Derfor skal læring om og i natur opgraderes for at kunne tage konkurrencen op. Leg er en vigtig del af alle børns udvikling, særligt når den kan foregå i natur, hvor børn tilbydes svar på deres undren og gives muligheder for at udvide og opsøge viden om deres verden.

  Vi har i Aarhus kommune ikke en STEAM-strategi 0-18 år, der giver retning og rampelys på indsatser, der styrker fagområderne science, teknologi, engineering, arts og matematik (forkortet STEAM). Beregning af og prioritering af resurser til at udvikle og implementere en STEAM-strategi, der indeholder kompetenceudvikling, netværk og konkrete initiativer, er en forudsætning for, at nå i mål med Aarhus som foregangskommune indenfor naturvidenskab.

  Den naturfaglige dannelse grundlægges ved gode oplevelser og forståelse af naturen og udvikles til naturvidenskabelige kompetencer via lærere og pædagogers kvalificerede undervisnings- og lærings-forløb. I børn og unges møde med professionelle og inspirerende rollemodeller, stimuleres nysgerrighed og motivation for at søge ny viden og nye kompetencer indenfor naturvidenskab. Der har løbende i været afprøvet initiativer og pilotprojekter i enkelte dagtilbud og skoler indenfor naturfag og matematik, med henblik på at styrke den naturvidenskabelige interesse og læring i et 0-18 års perspektiv. De hidtidige indsatser har været karakteriseret af midlertidig finansiering, som udløber snart eller er udløbet. Såfremt der ønskes et fortsat, forstærket og mere bydækkende fokus på naturvidenskab, fordrer det en finansiering af initiativer og projekter, da der ikke er finansiering til at fortsætte de enkeltstående initiativer.

  Det er påvist, at fokus på matematisk opmærksomhed i dagtilbud har en positiv effekt på udviklingen af børns matematiske kompetencer. Der kører pt. et projekt omkring matematisk opmærksomhed/MIO, hvor en science-pædagogisk tilgang styrker børns naturlige nysgerrighed og lyst til undersøgelse. Ligeledes viser forskning også, at barnets tidligere erfaringer med matematik på længere sigt har indflydelse på barnets skoleparathed og på senere akademiske kompetencer. For at sikre, at alle børn via en tidlig indsats indenfor læreplantemaet naturen og naturfænomener får et godt afsæt for udvikling af stærke naturvidenskabelige kompetencer i skolen, foreslås det, at fokus på matematisk opmærksomhed bliver en bydækkende indsats, så alle kommunens børn får gavn af den viden, vi har om, hvad der virker.

  Det naturfagsdidaktiske udviklingsprojekt QUEST i skolen har vist, at kapacitetsopbygning via veldrevne faglige netværk styrker elevernes læring. Der blev ifm. QUEST påbegyndt etablering af et bydækkende netværk for de naturfaglige lærere. Et naturfagligt netværk, der bidrager til at styrke lærernes professionelle faglighed, fagdidaktik og dømmekraft, er efterspurgt på skolerne. For at netværket kan fortsætte og udvides, skal der findes finansiering til kompetenceudvikling samt aktiviteter og koordinering.

  Set i lyset af forskningen omkring kapacitetsopbygning i faglige netværk, styrkerne ved en tværfaglig tilgang i undervisnings- og læringsforløb og intensionerne med den åbne skole/åbne dagtilbud, ligger der et stort potentiale i at udvide samarbejdet med byens naturfaglige og teknologiske aktører og med alle disse initiativer profilere Aarhus Kommune som naturvidenskabelig frontløber i samarbejde med erhvervslivet. Af den vej vil vi kunne bidrage til at komme i mål med, at flere unge opnår 02 eller der over i matematik og naturfag ved folkeskolens afgangseksamen og at der opnås større ligestilling mellem kønnene ift. afgangsresultater og uddannelsesvalg. Desuden vil børn og unges stærkere naturvidenskabelige kompetencer imødekomme erhvervslivets efterspørgsel på kompetent teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft via en forventning om, at indsatsen vil føre til, at flere unge vælger en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karrierevej - her under at flere vælger en naturvidenskabelige eller teknisk erhvervsuddannelse jf. 25 % målsætningen.  

  1) Naturvejledning
  For at styrke den naturfaglige dannelse for børn og unge 0-18 år foreslås det, at afsætte midler til at ansætte tre naturvejledere i Naturcenter Aarhus (UNO-Friluftscenter og Natursamarbejdet). Aarhus Kommune har ikke, som den eneste større by i Danmark, noget naturvejledningstilbud. Naturvejledning spiller en vigtig rolle i forhold til at give børn og unge bedre oplevelser i naturen. Dette arbejde kan med fordel udmøntes i et samarbejde med Magistraten for Teknik og Miljø, hvor der allerede er igangværende fælles indsatser som kan udbydes bydækkende og suppleres med fokus på fx Aarhus Kommunes klimamål. Her kan der videreudvikles på indsatser som Arternes Aarhus, Smag på Aarhus og i øvrigt understøtte arbejdet indenfor grøn omstilling for at skabe et mindset hos kommende medborgere om vigtigheden af naturens sammenhænge, kendskab til mangfoldighed og forståelse for bæredygtighed.  

  2) Indsatser, samarbejder og partnerskaber
  I Aarhus har vi mange stærke naturvidenskabelige aktører, både på uddannelsesområdet og i regi af private virksomheder, som kan bidrage til at skabe indsatser, der styrker motivation og bedre læring i naturvidenskab i et 0-18 års perspektiv. Erfaringer viser høj læringseffekt af partnerskaber, projekter og møder med rollemodeller. Ønskes nye forløb udviklet, fx. målrettet de dygtigste elever, og eksisterede forløb fx Coding Class, FIRST LEGO League, FabLab, Naturfagsmaraton, Edison mv. fortsat og udbredt til at være bydækkende tilbud, fordrer det, at der findes finansiering.  

  3) Naturfaglig kapacitetsopbygning i skolen
  Det foreslås, at det eksisterende forsøg med et naturfagligt netværk videreføres og udvides til at være bydækkende, ligesom et efterspurgt netværk for matematikvejledere etableres. På den vis vil potentialet for intern kapacitetsopbygning i stærkere lærings-fællesskaber indenfor det naturvidenskabelige område blive udnyttet optimalt - via videndeling, inspiration og aktionslæring. Det forslås ligeledes, at der afsættes midler til vejlederuddannelser indenfor matematik og naturfag. Kompetenceløft i kombination med faglige netværk vil styrke både den faglige og den fagdidaktiske udvikling hos pædagoger og lærere – til gavn for børnenes trivsel, læring og udvikling - samt under-støtte den organisering og kultur, som er grundlæggende i stærkere læringsfællesskaber.  

  4) Natur og matematisk opmærksomhed i dagtilbud
  Det foreslås, at der uddannes vejledere i dagtilbud, der kan sikre et bydækkende fokus på matematisk opmærksomhed og den science-pædagogisk tilgang i dagtilbuddene. Ligeledes foreslås et netværk for de uddannede vejledere, for at sikre kontinuert kapacitetsopbygning omkring læreplanstemaet naturen og naturfænomener, således at børn i højere grad end i dag får et godt naturfagligt fundament med sig fra dagtilbuddet, som afsæt for udvikling af stærke naturvidenskabelige kompetencer i skolen. Kompetenceudvikling, frikøb af pædagoger, netværk og koordinering af indsatsen fordrer, at der findes finansiering.  


  Stillet af SF’s byrådsgruppe

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Læring og Udvikling


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Radikale Venstre ønsker en oversigt over opgaverne i Børn og Unges afdeling "Læring og Udvikling" med henblik på en politisk vurdering af hvilke opgaver, der i stedet bør løses decentralt, på tværs eller i fællesskab med andre kommuner.

  Endvidere ønskes også en belysning af det videre arbejde med "Loke" og den tilknyttede økonomi.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om indsats mod ordblindhed


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Rigtig mange børn i den danske Folkeskole går ud af 9. klasse med dårlige læse- og skrivefærdigheder i en sådan grad, at det ikke alene påvirker selvtilliden hos det enkelte barn, men fremadrettet også begrænser dem i deres livsvalg og forringer deres livskvalitet.

  I Danmark lever vi i høj grad af vores videnskapital og vi har derfor naturligt nok et stort fokus på uddannelse af vores børn og unge, så de matcher de behov og krav, vi stiller til dem. Desværre halter Aarhus Komme efter, når det kommer til indsatsen mod ordblindhed og vi er simpelthen ikke gode nok til at spotte, hvilke børn, der har behov for øget støtte i hverdagen som følge af ordblindhed. De tilbud, vi giver til de børn og unge, der allerede er identificeret som ordblinde er utilstrækkelige i den forstand, at alt for mange unge mennesker.

  Børn og ungebyrådet har sat fokus på ordblindhed i folkeskolen og de mangler der kendetegner Aarhus kommunes indsats på området. Vi støtter børn og ungebyrådet i deres ønsker om at styrke indsatsen mod ordblindhed.

  Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus
  v. Marc Perera Christensen, mdl. af magistraten

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om tal- og ordblindhed


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Radikale Venstre ønsker i forlængelse af Børn og Unge-byrådets forslag om ordblindhed, en belysning fra Børn og Unge i samarbejde med andre relevante aktør, om initiativer til at forebygge og afhjælpe tal- og ordblindhed.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om styrket indsats for børn og unge med ordblindhed og matematikvanskeligheder


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Beslutningspunkter
  1) Der afsættes 5 mio. kr. årligt til styrkelse af den kommunale indsats over for børn og unge med ordblindhed og/eller matematikvanskeligheder

  Begrundelse/beskrivelse
  Børn og Unge-byrådet har i byrådssalen stillet forslag om, at der skal iværksættes en række initiativer over for børn og unge med ordblinde og/eller matematikvanskeligheder.

  Børn og Unge-byrådets forslag fik bred opbakning i byrådet og er siden behandlet i Børn og Unge-udvalget, hvor en række konkrete tiltag, der kan styrke indsatsen, blev fremlagt.

  Tidligere viste tallene for Aarhus kommune, at vi ikke opsporede alle ordblinde. Derfor blev der lavet en styrket indsats, og fra 2017 har Børn og Unge gennemført obligatorisk screening for at opspore elever med risiko for ordblindhed. Konkret betyder det, at der i Børn og Unge nu identificeres op til 4 gange så mange elever som for blot få år siden. I samme periode er der ikke sket en stigning af ressourcer til området, hvilket vi mener skaber dårlige vilkår og rammer for indsatsen over for børn og unge med ordblindhed.

  Mange elever lider under matematikvanskeligheder. Fra efteråret 2018 leverer Undervisningsministeriet en test, der gør det muligt at identificere elever i svære matematikvanskeligheder. Der bliver i forlængelse heraf behov for kompetenceløft til skolernes matematikvejledere og understøttende indsats overfor elever i matematikvanskeligheder.

  Derfor ønsker SF at følge den linje, der er lagt op til i udtalelsen til Børn og Unge-udvalget fra Magistraten for Børn og Unge. Ressourcerne skal sikre:

  • At der sker en videreudvikling af Kompetencecenter for Læsning (KCL)
  • At der på skolerne laves obligatoriske handleplaner for ordblinde elever
  • At der gives et kompetenceløft til skolernes læsevejledere, eventuelt med inddragelse af de erfaringer, der er gjort i innovationsprojektet mellem KCL og Rundhøjskolen
  • At der gives et kompetenceløft til skolernes matematikvejledere ift. støtte af elever i matematikvanskeligheder
  • At der laves en understøttende indsats overfor elever med matematikvanskeligheder
  • At der sker en optimering og bedre koordinering af nuværende indsats over for børn og unge med ordblindhed, så opgaven ikke er flere steder i Pædagogisk Afdeling men samles i en af afdelingerne ligesom SF i højere grad ønsker erfaringerne fra KCL inddraget i det videre arbejde
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om ordblindhed


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Baggrund
  I februar 2018 rettede Børne- og Ungebyrådet fokus på, at ikke alle børn, der bliver konstateret ordblinde, kan få den nødvendige og meget brugbare hjælp fra KCL – Kompetencecenter for læsning, da der ikke er afsat tilstrækkeligt med ressourcer.

  Magistraten for børn- og unge udtalte i deres skrivelse af 16. maj 2018, at: "Der er i dag forskningsmæssig dokumentation for en positiv effekt af en rettidig og systematisk undervisning i skriftens lydprincip i forhold til ordblindhed. Herudover er det vigtigt at understøtte alle ordblinde med relevant læse – og skriveteknologi."

  Endvidere nævnes at flere nu pga. DVO-screening på 2. årgang bliver identificeret som ordblinde eller i risiko for ordblindevanskeligheder. Derfor anbefaler forvaltningen videre, at det anbefales at gentænke KCL´s kapacitet og organisering sådan, at udmøntningen af tilbuddet kommer flere elever til gavn.

  Endelig konkluderer forvaltningen, "at det ikke vurderes at være muligt at gennemføre gentænkningen af KCL indenfor de nuværende økonomiske rammer. En eventuel prioritering af området må henvises til budgetforhandlingerne".

  Ved behandling af forslaget i udvalg tiltrædes udvalgserklæring af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, hvoraf det fremgår at gentænkning af KCL skal ske indenfor de nuværende ressourcer, ligesom der opstilles en række andre kriterier, der skal opfyldes, uden at området tilføres flere penge.

  Venstre tiltræder ikke udvalgserklæringen, da vi på baggrund af oplysningerne fra Magistraten for børn og unge den 16. maj 2018 har fået oplyst, at det ikke kan lade sig gøre med det øgede behov for tidlig indsats uden, at der tilføres området flere ressourcer. Det undrer os, at der ikke er den erkendelse i udvalget, da det fremgår i skrivelsen fra Magistraten for børn og unge at KCL ikke kan gentænkes indenfor nuværende økonomiske rammer.

  Budgetforslag
  Venstre finder det centralt, at vi får givet den rette hjælp så tidligt som muligt til de elever, der lever med ordblindhed. Det er derfor positivt, at der er godt styr på de test, der skal udføres, for at det kan vurderes om en elev har ordblindhed.

  Samtidig står byrådet med det politiske ansvar, der skal sikre, at ingen elev, forældre eller lærer skal stå i den magtesløshed, at en elev ikke får tilstrækkelig hjælp til at få det bedst mulige ud af undervisningen til trods for udfordringen med ordblindhed.

  Venstre ønsker derfor, at det skal undersøges, hvor mange midler der skal tilføres KCL for, at alle de elever der har behov kan få tilstrækkelig hjælp. Venstre ønsker i forlængelse heraf de nødvendige midler afsat så børn og unge med ordblindhed i Aarhus kommune får den nødvendige hjælp.


  Stillet af Peter Sporleder (V) og Heidi Bank (V)
  På vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om mere musik og fællesskab i skolerne


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Det at synge og spille musik har en unik evne til at skabe fællesskaber blandt børn og unge. Samtidig stimulerer musikalsk aktivitet deres kreativitet og indlæringsevne. Vi ønsker derfor mere undervisning i kor og sammenspil i folkeskolen, gerne i et samarbejde med byens musikskoler.

  Vi foreslår derfor at der afsættes midler til dette formål.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om 90% økologi indenfor Børn og Ungeområdet


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Økologi er vigtigt af sundheds-, miljømæssige og dyreetiske årsager. Det er vores ambition, at Aarhus Kommunes køkkener i daginstitutioner, plejecentre, kantiner, skoler og institutioner på sigt er 90-100% økologiske. Kommunen har i dag nået 60% økologi – hvilket er flot – men Aarhus kan godt og skal stile efter at nå det økologiske guldmærke.

  Et byrådsforslag fra 2017 fra R, EL og SF om 70% økologi for alle køkkener er blevet henvist til de kommende budgetforhandlinger. Det støtter vi helhjertet. I den forbindelse vil vi dog hæve ambitionen for Børne- og Unge området til mindst 90% økologi. Det er så vigtigt, at vi sikrer vores børn og unges sundhed allerede fra en tidlig alder. Ny forskning peger utvetydigt på, at pesticider kan skade den kognitive udvikling i børns hjerner. Herudover peger anden forskning også på øvrige sundhedsskadelige virkninger. Med det in mente mener vi, at Aarhus Kommune ubetinget har et ansvar for at tilbyde særligt vores børn og unge mad uden sprøjtegift.

  Effekt:
  • Undgår sprøjtemidler, tilsætningsstoffer og kemikalier i den kommunale del af børn og unges mad, hvormed vi mindsker risici for en række sundhedsmæssige konsekvenser.
  • Fokus på at indkøbe lokale råvarer nedsætter CO2-udledning pga. mindre transport og støtter samtidig lokale fødevareproducenter og jobskabelse – og sikrer renere grundvand.
  • Nogle økologiske råvarer indeholder flere næringsstoffer end konventionelle fødevarer, der igen sikrer bedre næringsindtag hos vores børn og unge. (Fx indeholder økologisk mælk mere Omega-3 fedtsyre end ikke-økologisk mælk.)
  • Når børn og unge lærer om økologi og bæredygtighed fra en ung alder, er der større sandsynlighed for, at de fortsætter med at vælge økologi, når de bliver ældre.
  Ydelse:
  • Opgradering af køkkenfaciliteter i skoler og institutioner
  • Uddannelse af medarbejdere
  • Fokus på at ansætte madhåndværkere
  • Revurdere fødevareaftaler og samarbejder mellem institutioner og skoler
  • Konsulentbistand til økologisk omstilling
  Ressource:
  Vi foreslår en engangsinvestering i opgradering af mangelfulde køkkenfaciliteter på børne- og unge området og en fortsættelse af efteruddannelsen af medarbejdere mv, så vi har forudsætningerne for at nå de 90%. Vi anslår, at der kan ansøges fonde til hel- eller delvis finansiering af indsatsen. Når køkkener først er opkvalificeret viser erfaringen fra tidligere i Aarhus Kommune, at man alt andet lige vil kunne undgå at øge madbudgetterne, da der er skabt fleksibilitet og viden i køkkenerne til økologisk omstilling.

  Kontaktperson: Byrådsmedlem Liv Gro Jensen eller 1. suppleant Sander Jensen


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om bedre overgang mellem skoler og ungdomsuddannelser for bedre trivsel


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Man har set mange positive effekter af brobygning mellem folkeskoler og ungdomsuddannelser. Dette vil vi gerne se mere og derfor foreslår vi at der afsættes penge til mere brobygning. Dette skal gøres med henblik på at skabe en bedre overgang mellem skoler og ungdomsuddannelser, og en bedre trivsel for eleverne. På nuværende tidspunkt oplever man at antallet af elever der får stress angst og så videre er steget, muligvis på grund af at overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse ikke er håndteret ordentligt.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om bussing


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Besparelse på udgifter til befordring af sproghenviste børn.

  Vi ønsker et stop for at børn med et særligt sprogstøttebehov henvises til en anden skole end distriktsskolen (“bussing”)

  Der er ikke data der understøtter en fortsættelse af denne ordning.
  Vi vil henholde os til de foreløbige resultater fra Trygfondens Børneforskningscenter der viser at der ikke opnås de ønskede effekter af denne ordning.

  Effekten.
  Vil være en tættere indsats på hele familien og I barnets nærmiljø.
  Børnene vil kunne spare transporttid mellem skole og hjem.
  Samarbejdet og overlevering mellem dagtilbud og skole vil være mere optimalt.
  Børnene vil få helhed I deres overgange med venner, forældresamarbejdet, og Fritiden.

  Ydelser.
  Vi ønsker en overgang så befordringen stoppes fra start af skoleåret  2019.

  Ressource.
  Det senest opgjorde tal fra 2017 viser en udgift på 13.5 mio. Til befordring. Pengene foreslås indtænkt I en anden form for sprogstøtte tilbud, der skal udvikles og indarbejdes I tæt samarbejde med skolerne I Vest.

  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om mere attraktive skoler i udsatte områder


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Ressourcestærke familier med børn der skal til at starte i skole fravælger skolerne i udsatte områder.

  Vi ønsker en pulje til at gøre skoler i udsatte områder mere attraktive, så vi igen kan få løftet disse skolers niveau.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om Frydenlundskolen


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  I forbindelse med Frydenlundskolen blev der lovet et provenu på 30 millioner kr. Vi ser gerne en redegørelse og at dette provenu hentes hjem.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om reservation til en ny skole på Aarhus Ø


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Aarhus vokser og befolkningsvæksten fortsætter de kommende år. Boligudbygning og byfortætning giver plads til flere børn og voksne i Aarhus. Dermed bliver der også flere børn og unge, der har brug for et pasningstilbud og et sted at gå i skole.

  I midtbyen er den nye skole på Frederiksbjerg taget i brug i 2016. Frederiksbjergskolen er allerede ved at vokse ud af sine rammer. Læssøesgade Skole er allerede ombygget og udvidet med en afdeling på Langenæs, og Samsøgades Skole kan ikke udvides. Der bliver derfor brug for en skole mere i midtbyen.

  Ydelse
  Der er meget få steder i midtbyen, hvor der er plads til en ny skole. En mulighed er Aarhus Ø, hvor fremvæksten af en ny bydel mangler det liv, der udvikler sig omkring en skole med idrætsfaciliteter og samlingssteder for fritids- og foreningslivet.

  Alternativt vil der eventuelt kunne etableres folkeskole i Navitas, når Aarhus Universitet fraflytter bygningen.

  SF ønsker derfor, at mulighederne for at bygge en ny skole i midtbyen med mulighed for samtidig at etablere idrætsfaciliteter og samlingssteder for fritids- og foreningslivet undersøges, herunder at der reserveres en byggegrund på Aarhus Ø.

  Ressource
  I lighed med letbanesporet til Aarhus Ø bør det være muligt inden for byudviklingsøkonomien på Aarhus Ø at finansiere etablering af en ny skole i området, som samtidig kan blive samlingssted for idræt, fritidsliv og foreninger.

  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om klubskolerne


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi ønsker at der afsættes penge til sikring af en tryghedsgaranti for KLUBSKOLERNE, inden for rammerne af Børn og Unges budget.

  Effekten.
  Klubskolen både den stationære og den rullende er for elever fra 7.klasse til 18 år. Det er et alternativt læringstilbud, der primært henvender sig til elever, som har brug for særlig socialpædagogisk og undervisningsmæssig støtte.
  Forløbet den unge deltager I styrker lysten til igen at lære og være med focus på egne styrker og ressourcer.
  Det sker I en base af tryghed, fællesskab og venskab der for de sårbare og udsatte unge , der bliver visiteret til dette tilbud er essentielt for at komme videre I livet.

  Ydelse/ Ressourcer.
  Vi foreslår en fast trygheds garanti på 750.000 årligt til driften af Klubskolerne. Denne garanti skal sammenholdt med den økonomiske understøttelse der sker via. skolerne I vest, (der supplere med deres midler tildelt til udsatte børn og unge) sikre en stabil og sikker drift så alle der har brug for tilbud som klubskolerne kan visiteres når behovet er der.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om skoletoiletter


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Baggrund
  I december 2017 kom resultatet af en stor undersøgelse, udarbejdet af forskere for Aarhus Universitetshospitals Center for Børneinkontinens, hvor 20.000 skoleelever var blevet spurgt om toiletforholdene på deres skole. 50 procent af eleverne på landsplan er utilfredse eller meget utilfredse med forholdene. En fjerdedel af alle elever bruger aldrig skolens toiletter.

  Samtidig dokumenterede undersøgelsen en tydelig sammenhæng mellem urin- og afførringsinkontinens hos skoleelever og dårlige forhold på toiletter.

  Budgetforslag
  Venstre har i flere år arbejdet for at få skabt bedre fysiske rammer for børn og voksne på kommunens folkeskoler, herunder særligt toiletfaciliteter. Ved seneste budgetforlig i 2017 blev der således afsat 20 mio. kr. til renovering og etablering af toiletter på folkeskolerne. Venstre ønsker fortsat at der afsættes yderligere midler til renovering og etablering af toiletter på folkeskolerne således mener vi, det bør være byrådets ambition at komme i mål senest i 2020.

  Ligeledes ønsker Venstre, at Aarhus kommunes skoletoiletter skal leve op til de anbefalinger Rådet for større hygiejne beskriver i folderen "Trivsel på toiletterne – en udfordring i mange lag".

  Magistraten for Børn og Unge bedes derfor undersøge behovet for renovering og nyetablering af toiletter på samtlige folkeskoler i kommunen, ligeledes bedes økonomien belyst til såvel renovering, nyetablering, ekstra fast rengøring med videre. Undersøgelsen skal ske med udgangspunkt i de anbefalinger som Rådet for større hygiejne er kommet med.


  Stillet af Peter Sporleder (V) og Heidi Bank (V)
  På vegne af Venstre i Aarhus Kommune

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om Aarhus udfaser plast og anvender bæredygtige alternativer


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Plast og mikroplast er en af de store miljøsyndere, når vi taler forurening af natur, både på land og i vand. Samtidig kræver det mange ressourcer at producere plast, da det udvindes af råolie, der hentes op ad undergrunden, forarbejdes, transporteres etc. For til sidst enten at blive genanvendt (downcycled til ringere kvalitet), brændt eller i værste fald ende i naturen. I de senere år har det vist sig, at særlig mikroplast fra bildæk, men også indfyld (granulat) fra kunstgræsbaner og underlag på fx legepladser udleder overraskende meget mikroplast.

  Samlet set kalder det på en ambitiøs og bred indsat for at komme af så meget af vores plastforbrug som overhovedet muligt. Og her ønsker vi, at Aarhus Kommune trækker i arbejdstøjet for at udfase plast, indfase alternativer og støtte de bæredygtige emballagevalg. Udover at det sparer vores natur og miljø for en masse plastforurening, giver det også vores erhvervsliv nye muligheder for at være på forkant med innovation og nye teknologier. Her kan kommunen med sin indkøbskraft skabe et stort marked for nye bæredygtige alternativer til plast, hvilket kan være med til at fremme nye industrier, der igen gavner kommunen, både hvad angår internationalt omdømme, jobskabelse og økonomi.

  Effekt
  • Mindre forurening af mikroplast.
  • Øget bevidsthed hos borgerne om bæredygtige alternativer til plast.
  • Nye erhvervsmuligheder og innovation.
  • Virksomheder udvikler nye alternativer til plast.
  • Fremmer rent grundvand og ikke mindst bevidsthed om kvaliteten dette.
  • Flere vandposter giver bedre trivsel og glæde hos borgere og byens gæster.
  Ydelse:
  Vi foreslår udarbejdelsen af en strategi for udfasning af plast i Aarhus Kommune, hvor nedenstående indsatser indgår:
  • Revurder indkøbsaftaler og udskift alle typer af engangsemballage med bæredygtige alternativer, som fx materialer lavet af bionedbrydeligt materiale af majs eller palmeblade.
  • Udskift alle typer af plastposer med bæredygtige eller alternativer, hvor muligt.
  • Erstat alle typer af kildevand på flaske med et lokalt ”grundvandssystem”, hvor kommunen bruger vand fra hanen i stedet for at købe vand.
  • Fremme samarbejde med erhvervslivet og forskning for at afsøge nye alternativer. Aarhus skal være eksperimentalzone for udvikling af alternativer til plast.
  • Stille krav til underleverandører til at bruge alternativer til plast.
  • Stille krav til underleverandører af kommunes biler om at undgå mikroplast fra bildæk.
  • Finde flere løsninger til, at alle typer for plast kan genanvendes.
  • Stille krav til industri og landbrug om at nedbringe brug af plast.
  • Indførelse af miljøvenligt granulat på kunstgræsbaner – udfasning af gummifyld
  • Etablering af markant flere vandposter relevante steder i kommunen, hvor der er mange mennesker eller cyklister – i samarbejde med Aarhus Vand.
  • Generelt begrænse brug af emballage og produkter, der kan blive til affald eller forurening, så vidt det overhovedet er muligt. Bæredygtigt eller ej, så skal vi forbruge så lidt som muligt
  Ressource:
  Da det er en mange facetteret indsats, ønsker vi hjælp fra de forskellige magistrater til at vurdere ressourcer og økonomi.

  Note:
  Det ønskes samtidig belyst i hvor høj grad Aarhus Kommune evner at filtrerer for mikroplast i kommunes rensningsanlæg.
  Læs Miljøstyrelsens rapport ” Partnerskab om mikroplast i spildevand 2017” https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/jan/mangelfuld-viden-om-mikroplast/

  Kontaktperson: Liv Gro Jensen, Alternativet, og Sander Jensen, 1. suppleant:


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om øget fokus på implementering af IoT løsninger


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Effekt:
  Århus Kommune har et enormt potentiale for at implementere IoT løsninger i driften, men vi halter bagud. SmartAarhus er en fin begyndelse, men vi er langt bagud andre byer, som er på ved mod at blive en "Smart City". I fremtiden bliver IoT en vigtig spiller i driften af en storby som Århus og der vil være mange gevinster at hente, økonomisk såvel som teknologisk ved at sætte gang i udviklingen hurtigst muligt.

  Dansk Folkeparti ønsker byrådet igangsætter udarbejdelsen af en rapport, hvor der bliver afdækket de funktioner og opgaver i kommunen, der allerede nu kan erstattes af IoT løsninger. Denne rapport bør udarbejdes af direktørgruppen og forankres i Borgmesterens Afdeling. Rapporten skal bl.a. afdække etableringsomkostningerne, driftsudgifterne og de økonomiske gevinster de enkelte projekter vil have på kommunens budget. Af letheds skyld bør der skelnes mellem løsninger, der hurtigt kan implementeres og løsninger der kræver en længere implementeringsperiode.

  Effekten af forslaget vil være, at give byrådet et katalog med mulige IoT løsninger, hvorfra man kan tage kvalificeret stilling til de projekter kommunen skal arbejde videre med fremadrettet.

  Ydelse:
  Direktørgruppen skal udarbejde en rapport over kortsigtede og langsigtede IoT løsninger kommunen vil kunne drage nytte af og implementere, herunder deres økonomiske konsekvenser.

  Ressource:
  Udgiften forventes afholdt i BAs budget. Der kan overvejes at afsætte 1 mio kr. til ekstern rådgivning og konsulentbistand i udarbejdelsen af rapporten.

  Kontaktperson: Knud N. Mathiesen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om Specialised Expo 2027


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Det Konservative Folkepartis forslag om en Specialised Expo i 2017 afventer byrådsbehandling og er allerede fremsat. Erfaringerne fra Aarhus 2017 viste at et grundigt forarbejde lagde grunden til den succes, som Aarhus 2017 viste sig at være. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti at arbejdet med at hverve Expo 2027 igangsættes og at der afsættes ressourcer til oprettelse af et Expo2027 sekretariat. Vurderingen er at 2 årsværk vil være en god start.

  Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus
  v. Marc Perera Christensen, mdl. af magistraten

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om detailhandelsanalyse


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Det Konservative Folkeparti ønsker at styrke byens fokus på detailhandel. Det er lang tid siden, der sidst er lavet en grundig detailhandelsanalyse i Aarhus. En sådan ønsker vi igangsat for at skabe en basisviden frem mod revisionen af Erhvervshandlingsplanen, hvor Det Konservative Folkeparti ønsker at detailhandel inden for Aarhus kommune styrkes. Både i Aarhus C men også i oplandsbyer og forstæder.

  Den Konservative byrådsgruppe i Aarhus
  v. Marc Perera Christensen, mdl. af magistraten

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT og SF om demokratisering af budgetprocessen


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Byrådets politikere står hvert år overfor en både spændende og udfordrende opgave, når det skal forhandles budgetter. Hvilke visioner og mål vil vi indfri? Hvilke økonomiske udfordringer står vi overfor? Hvordan kan vi tænke på en gang her og nu men også langsigtet? Alternativet og SF ønsker, at borgerne i langt højere grad inddrages i disse overvejelser og prioriteringer.

  Over alt i verden er der flere og flere borgere med til at pege på, hvordan skattekronerne i deres kommune, region eller delstat skal bringes i spil. Mange kommuner eller andre offentlige myndigheder over hele verden lægger beslutninger i hænderne på borgerne. I Danmark og herunder Aarhus Kommune ser vi enkeltstående projekter med afgrænsede budgetter, imens der er andre dele af verden er tale om store millionbeløb, som borgerne kan være med til beslutte anvendelsen af – fx i New York og Paris. Vi ønsker at lade os inspirere yderligere af de spændende erfaringer med demokratisering af budgetprocesserne ved at udvide og bygge ovenpå den tidligere afprøvning af deltagerbudgetproces i 2013-17, som blev faciliteret af medborgerskabsudvalget og Borgmesterens Afdeling.

  Effekt:
  • At borgerne får direkte indflydelse på budgetforhandlingerne i form af stillede forslag, som de har fået opbakning til blandt andre borgere (jf. medborgerskabspolitikken)
  • At borgerne oplever samarbejde med politikere og den samlede kommune på nye måder
  • At borgerne oplever større rum for medborgerskab – her gennem at få ansvar gennem inddragelse i budgetlægning og dermed større ansvar for den kommune, de er en del af.
  • At borgere i udsatte positioner via personlige, borgerstyrede budgetter - såsom i forsøget langtidsledige tager teten - oplever at bringe mange flere muligheder i spil, end ved en ordinær indsats for at finde en bolig, et job eller forbedre en livssituation.
  Ydelse:
  Vi foreslår konkret:
  1. At projektet omkring afprøvning af deltagerbudgetproces genoptages og udvides på baggrund af de erfaringer, der forelægger fra 2013-17
  2. At Aarhus Kommunes borgere får mulighed for at stille forslag og træffe beslutninger til udvalgte dele af budgettet i 2019. Vigtigt er dog for os, at borgerne både kan komme med forslag til nye initiativer indenfor udvalgte områder, men også inddrages i løsningen af evt. økonomiske udfordringer, så borgerne deltager i de prioriteringer, der skal foretages
  3. At initiativet forankres i Borgmesterens afdeling, der faciliterer en proces over det kommende år, som muliggør, at borgerne på forskellig vis kan deltage i budgetlægningen i 2019 ved at stille forslag og deltage i prioriteringer.
  4. Borgmesterens afdeling forelægger i foråret byrådet bud på udvalgte områder, hvortil deltagerbudgetter kan udvides og afprøves yderligere, og måder hvorpå borgerne kan stille forslag og deltage i prioriteringerne
  5. Der præsenteres både forslag til yderligere brug af deltagerbudgetter og personlige budgetter for borgere i en udsat position
  Kontaktperson: Liv Gro Jensen, Alternativet og Thomas Medom, SF


  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra LA om borgerbudgettering i Oplandsudvalget


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budgetforslag til B2019-B2022 fra Liberal Alliance Aarhus:

  Borgerbudgettering i Oplandsudvalget. Område: Borgmesterens Afdeling

  Aarhus Byråd har for nyligt besluttet at nedsætte et 17.4-udvalg, ’Oplandsudvalget’, der skal sikre en tættere kobling mellem byrådet og fællesrådene i Aarhus Kommune. Udvalget skal ikke kun bestå af politikere, men også af lokale initiativtagere og medlemmer af fællesrådene. Hensigten er at give plads til de lokale stemmer, og lade borgerne sætte retningen for udvalgets arbejde. LA Aarhus hilser denne udvikling velkommen. Alt for længe har fokus været på midtbyen, og det føles som om, at politikerne har glemt, at der findes et Aarhus udenfor Ringgaden.

  I LA Aarhus vil vi gerne, at oplandet og fællesrådene får endnu mere indflydelse på deres lokalområde. Vi foreslår derfor, at der afsættes 10 mio. kr. til en pulje under Oplandsudvalget. Målet er, at borgerne uden om det kommunale bureaukrati kan råde direkte over midlerne, og bruge pengene på det, som der netop er behov for i deres område. Pengene skal bruges på lige præcis det, som borgerne i lokalområdet gerne vil have, f.eks. opførelse af støjværn, udbedringer af cykelstier eller opførelsen af en legeplads. Hermed skaber vi mere direkte demokrati, styrker samarbejdet mellem borgerne og kommunen samt sikrer, at alle områder af Aarhus – også dem udenfor Ringgaden – bliver hørt.

  Al den stund Oplandsudvalget er et etårigt udvalg, så er de 10 mio. kr. et engangsbeløb. Det er dog LA Aarhus’ intention, at de skal blive varige driftsudgifter, hvis byrådet beslutter at nedsætte et permanent udvalg.

  Kontaktperson: Almaz Mengesha (LA)

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra LA om konkurrenceudsættelse


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budgetforslag til B2019-B2022 fra Liberal Alliance Aarhus: Konkurrenceudsættelse Område: Borgmesterens Afdeling

  Aarhus Kommune formår ikke at udnytte sit potentiale, når det kommer til at konkurrenceudsætte egnede opgaver. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal står private leverandører kun for 24,8% af opgaveovertagelsen i Aarhus Kommune. Det er under landsgennemsnittet på 26,9%, og langt fra Best Practice, som er Gribskov Kommune med hele 51,1%. Ifølge DI har Aarhus et kæmpe besparelsespotentiale, og helt konkret peger DI på, at der er en potentiel gevinst på mere end mellem 192-289 mio. kr., svarende til 10-15 procent af vores aktuelle udgifter[1].

  En 10-dages forespørgsel fra LA Aarhus[2] d. 9. april 2018 viser, at antallet af fuldtidsansatte medarbejder på journalisternes overenskomst er vokset fra 28,3 i 2012 til 41,2 i 2017. Det er en stigning på 32%, og tallene inkluderer ikke cand. magere, som er ansat til at varetage kommunikationsopgaver. Den samlede lønudgift i 2017 var 24. mio. kr. Her er tale om eksempler på opgaver, der sagtens vil kunne varetages af selvstændige erhvervsdrivende.

  Aarhus Kommune bør lære af Gribskov, og de andre kommuner, samt følge DI’s anbefalinger, når det kommer til konkurrenceudsætning. Frigivelse af kommunale opgaver betyder, at iværksætter vil have opgaver til at starte selvstændig virksomhed. Det skaber vækst og arbejdspladser i byen. Konkurrence om kommunens opgaver, som f.eks. rengøring og hjemmehjælp, bidrager desuden til at forbedre kvaliteten af serviceniveauet. Konkurrenceudsætning styrker det lokale erhvervsliv og hæver serviceniveauet til gavn for alle Aarhusianere. Det større økonomiske råderum, som følge af konkurrenceudsættelsen, frigiver muligheder for f.eks. at styrke den bogernære velfærd, kommunens idrætsfaciliteter eller forbedre sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet.

  Konkurrenceudsætningen forudsætter, at kommunen skaber de nødvendige forhold, der fordrer konkurrence på det private marked. Kommunen skal derfor sikre, at der kommer flere forenklede og standardiserede udbudskontrakter uden, at der slækkes på kvalitetskravene. Forenkling og standardiseringen af udbudskontrakterne betyder, at det bliver nemmere for små- og mellemstore virksomheder at konkurrere om opgaverne. Dette skaber mere konkurrence, hvilket yderligere øger gevinsterne ved konkurrenceudsætning.

  LA Aarhus foreslår følgende:
   
  1)   Aarhus Kommune skal indenfor nuværende budgetår konkurrenceudsætte minimum 26,9% af opgaverne, som landsgennemsnittet i kommunerne.

  2)   Magistraten skal fastlægge en udbudsstrategi, der skal sikre, at kommunen indenfor en overskuelige tidsperiode er blandt de 10 kommuner, der konkurrenceudsætter mest

  3)   Aarhus Kommune skal, så vidt det er muligt, forenkle og standardisere sine udbudskontrakter uden, at der slækkes på kvalitetskravene

  Kontaktperson: Almaz Mengesha (LA)

  [1] http://di.dk/DI/Regionalt/kommunefakta/Pages/kommune.aspx?kommune=Aarhus

  [2] https://aarhus.dk/demokrati/politik/byraadet/spoergsmaal-fra-byraadets-medlemmer-i-2018/liberal-alliance/udgifter-til-kommunikation-med-borgerne/

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra LA om reducering af udgifterne til administration og ledelse


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budgetforslag til B2019-B2022 fra Liberal Alliance Aarhus: Reducer udgifterne til administration og ledelse Område:

  Borgmesterens Afdeling Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal har Aarhus Kommune administrative udgifter til ’central ledelse’ og ’ledelse og administration´ på hhv. 5.007 kr. og 6.223 kr. pr. indbygger i kommunen – og begge typer af udgifter har været støt stigende over de sidste 5 år. 

  LA Aarhus mener, at denne udvikling bør bremses, og de administrative udgifter reduceres markant. Det kan ikke have sin rigtighed, at udgifterne til ledelse, administration og kolde hænder skal stige, når der skal spares andre steder i kommunen.

  Dansk Industri (DI) vurderer i et notat[1] fra 2017, at Aarhus Kommune kan spare omkring 5% af sine administrative udgifter, ved at være mere omkostningseffektive. LA Aarhus mener ikke, at Aarhusianere bør betale ekstra for den samme service. Aarhus Kommune bør lære af andre kommuners administrative praksis og styring, og dermed reducere sine udgifter til administration og ledelse.

  LA Aarhus foreslår følgende:

  1)   Udgifterne til administration og ledelse reduceres med 5%

  2)   Aarhus Kommune skal effektivisere sin administrative praksis, ledelse og styring, ved at lære af mere effektive kommuner.

  Kontaktperson: Almaz Mengesha (LA)
   
  [1] Tofthøj, Kristine Flarup. ”Stort potentiale for besparelse i kommunerne’, DI ANALYSE, April 2017.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra LA om effektivisering af Aarhus Kommune


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Produktivitetskommissionen pegede i 2013 på, at man kan effektivisere den offentlige sektor med omkring 10% uden, at det skader serviceniveauet. LA Aarhus mener ikke, at borgerne i Aarhus Kommune skal betale ekstra for den samme service.  

  LA Aarhus foreslår derfor følgende:
  1)   At Aarhus Kommune implementerer produktivitetskommissionens anbefalinger til effektiviseringen af kommunerne.
  2)   At det frigjorte økonomiske råderum, som følge af effektiviseringen, bruges til at sænke kommuneskatten.

  Kontaktperson: Almaz Mengesha (LA)  

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om at undgå besparelserne og styrk velfærden


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Beslutningspunkter

  1. Kommuneskat, grundskyld og dækningsafgift sætter hver op med 0,2 %.
  2. Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling skal bidrage med 1 % af deres samlede økonomi. 4
  3. Provenuet herfra fordeles med hhv. 130 mio. kr. til at reducere de kommende besparelser jf. afsnit 6.1 og med 160 mio. kr. til en styrkelse af velfærden jf. afsnit 6.2.
  Begrundelse/beskrivelse
  Aarhus Kommune står overfor massive besparelser eller små skattestigninger på baggrund af kollapset i forhandlingerne om en ny udligningsreform. Der forventes således et hul i kassen på omtrentligt 275 mio. kr. Hullet forventes dog at blive reduceret på baggrund af resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen, men langtfra i en størrelsesorden, der vil fjerne behovet for besparelser eller en skattestigning.

  Borgerne i Aarhus står derfor endnu engang overfor udsigten til kraftige forringelser på velfærden i Aarhus, med mindre et flertal i Byrådet har modet og viljen til at sætte skatterne en smule op. SF mener ikke at besparelser i så stort et omfang er forsvarlige ovenpå at Aarhus Kommune i forvejen har været igennem massive besparelser og effektiviseringer gennem de seneste 12 år.

  1. Færre medarbejdere til flere indbyggere
  Aarhus er vokset massivt gennem de seneste år, men budgetterne er ikke fulgt med. I 2010 var der således 79 fuldtidsansatte i Aarhus Kommune pr. 1000 medarbejdere, mens der i 2017 var 63,5 fuldtidsansatte pr. 1000 medarbejdere. Det er vores forventning, at besparelser for 275 mio. kr. vil kunne føre til yderligere en reduktion svarende til omkring 600 fuldtidsstillinger.

  2. Vi kan ikke alene effektivisere os til bedre velfærd

  Aarhus Kommune er kommet langt med effektiviseringer, men der er grænser for hvor meget man kan effektivisere omsorg, pleje og understøttelse af socialt udsatte. Derfor bør vi ikke acceptere endnu en sparerunde, der gør hverdagen ringere for børn, ældre og socialt udsatte.

  3. Aarhusianerne har fået flere penge mellem hænderne
  I løbet af de seneste 10 år er aarhusianernes privatøkonomi gennemsnitligt forbedret markant. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den disponible indkomst steg med 32,5 % fra 2005-2015 mens inflationen i samme periode var på 19%. Kort sagt har privatøkonomien det godt set ud fra en gennemsnitsbetragtning, mens det offentlige forbrug er stagneret samtidigt med at Aarhus Kommunes indbyggertal vokser kraftigt.

  4. Aarhusianerne betaler langt mindre i skat end gennemsnittet
  Aarhus Kommune har en indkomstskat på 24,4%. Det er den tredje laveste kommunale indkomstskat i Jylland. Kun Vejle Kommune og Billund Kommune har en lavere indkomstskat end Aarhus Kommune.

  Den gennemsnitlige kommunale indkomstskat i Danmark er i 2018 på 24,91 %. Dvs. 0,5 %-point højere end i Aarhus Kommune. Den gennemsnitlige kommunale indkomstskat i Region Midtjylland er i 2018 på 25,37 %. Dvs. 1 %-point mere end i Aarhus Kommune.

  Vores grundskyldspromille er på 24,58 promille. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i Danmark er i 2018 på 26,11 promille. Dvs. 1,5 promille-point højere end i Aarhus Kommune. Den gennemsnitlige grundskyldspromille i Region Midtjylland er i 2018 på 25,76 promille. Dvs. 1,2 promille-point højere end i Aarhus Kommune.

  5. Skattestigning skal fastholde velfærden
  På den baggrund mener vi, at det er helt rimeligt at bede aarhusianerne om at betale mere i skat for at sikre at den velfærd vi leverer til børn, ældre og socialt udsatte er på et rimeligt niveau. Og aarhusianerne er enige med os. En undersøgelse fra foråret vidste at 59 % af aarhusianerne foretrækker skattestigninger på 0,5 %-point, mens kun 13 % foretrækker besparelser. Det er vores konkrete forslag, at byrådet træffer beslutning om at hæve hhv. kommuneskat, grundskyld og dækningsafgift med 2 promille.

  Det er vores umiddelbare forventning at disse skattestigninger vil betyde at skatteindtægterne vil stige med ca. 275 mio. kr. årligt Med en stigning på 0,2 % i kommuneskat, vil Aarhus Kommune stadig ligge pænt under landsgennemsnittet og betragteligt under gennemsnittet i Region Midtjylland.

  Med en stigning i grundskylden på 0,2 % vil vi komme en lille smule over såvel landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland. Udover en skattestigning foreslår vi desuden, at Teknik og Miljø, Kultur og Borgerservice og Borgmesterens Afdeling skal bidrage med 1 % af deres samlede økonomi, hvilket vil give yderligere 16 mio. kr. årligt.

  6. Prioritering af skatteindtægterne
  Det er vores forslag at det samlede beløb på i omegnen af 290 mio. kr. anvendes til hhv. at reducere de besparelser der er på vej, samt til at øge velfærden for børn, ældre og socialt udsatte.

  Det er vores forslag, at 130 mio. kr. anvendes til at reducere de foreslåede besparelser, mens der anvendes 160 mio. kr. fordelt med henholdsvis 40 mio. kr. til dagtilbudsområdet, 40 mio. kr. til skoler, FU og pædagogisk ledede legepladser, 40 mio. kr. til ældreområdet og 40 mio. kr. til socialområdet.

  6.1 Reduktion af besparelser
  Det er vores forslag at de 130 mio. kr. først og fremmest anvendes til flg. formål: ?

  • Friholdelse af børn- og ungeområdet ?
  • Friholdelse af ældreområdet ?
  • Friholdelse af socialområdet ?
  • Friholdelse af kulturområdet i stort omfang ?
  • Friholdelse af den kollektive trafik
  6.2 Styrkelse af velfærden
  Der er fremsendt budgetforslag med mere detaljerede beskrivelser, men de velfærdsindsatser vi vil prioritere med de 160 mio. kr. er i hovedtræk beskrevet nedenfor.

  Vi foreslår at socialområdet tilføres 40 mio., så der bliver færre hjemløse, psykiatrien får et løft og der kommer bedringer normeringer på bosteder for mennesker med handicap samt sker en tiltrængt styrkelse af området for børn med handicap.

  SF vil prioritere den kommunale folkeskole til gavn for eleverne, forældre og lærerne, så skolen gives reel mulighed for at løfte den opgave den er bedt om. Derfor vil SF som fast beløb tilføre kommunens folkeskole, SFO og klubber 40 mio. kr. årligt, så det sikres, at skolerne har rammerne og ressourcerne til at udføre de mangeartede pædagogiske og didaktiske opgaver skolen har.

  Dagligt har over 18.000 børn deres dagligdag i kommunens dagtilbud. Børnene møder ind til et pædagogisk tilbud med engageret personale, der i det daglige arbejder på højtryk for at skabe stimulerende trygge og udviklende miljøer for børnene. Tidligere havde Aarhus en af landets bedste normeringer. Men de seneste nationale undersøgelser af normeringsforholdene i de danske dagtilbud viser, at Aarhus placerer sig i midterfeltet af kommunerne. Derfor er normeringerne og det pædagogiske personale i dagtilbuddene presset og vi foreslår at der afsættes 40 mio. til bedre normeringer til at de pædagogiske personale kan forbedrede arbejdet.

  Vi foreslår at afsætte 40 mio. til kendte hjemmehjælper i hjemmeplejen, til flere nye pladser der imødegår de behov, der opstår som følge af tidligere udskrivning fra hospitalerne, og til at der kan ansættes flere medarbejdere når der kommer flere ældre. Hjemmeplejen har gennem en lang årrække gennemgået effektiviseringer og besparelser. Det har blandt andet betydet, at man har nedprioriteret kontinuitet i hjemmeplejen for at optimere kørselsplanlægningen. Med dette forslag kan vi øge trygheden og den tilfredshed med kvaliteten der er historisk lav

  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om flere områder til iværksættere


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi skal have belyst hvad det koster at få noget mere rådgivning til iværksættere, og give dem adgang til flere lokaler og udendørsarealer, eventuelt om man kan bruge midlertidige bygninger, og hvilke juridiske udfordringer der ligger ved dette.

  Projekter ligesom "Institut for X" og "Culture WorkSpace", har i høj grad vist, at det betaler sig at give iværksættere muligheden for at iværksætte, de skal bare have plads, og muligvis simpel hjælp og rådgivning. Deres initiativer skaber kulturudvikling, og kreative miljøer.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra LA om reklameplads på kommunale køretøjer


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Budgetforslag til B2019-B2022 fra Liberal Alliance Aarhus: Reklameplads på kommunale køretøjer.   Område: Borgmesterens Afdeling (evt. TM?)  

  LA Aarhus mener, at det skal være muligt at kunne købe reklameplads på kommunens køretøjer, ejede såvel som leasede. Hermed får erhvervslivet muligheden for at skabe en synlighed omkring deres virksomhed, på de kommunale køretøjer, der dagligt kan ses i bybilledet. Det kunne f.eks. tænkes, at det blev muligt at målrette sin reklame en bestemt bilmodel, et fagområde eller at få sit budskab ud i et bestemt lokalområde.

  Indtægtskilden ved salget af reklamepladsen skal bruges på at dække underskuddet i kommunekassen. Dermed kan vi mindske den varslede sparerundes påvirkning på velfærds- og serviceniveauet i Aarhus.  

  LA Aarhus foreslår følgende:

  1)   At der laves en undersøgelse af, om det er økonomisk rentabelt, og hvad gevinsten måtte være ved at sælge reklameplads på kommunes køretøjer.
   
  2)   At det bliver muligt at købe reklameplads på kommunens køretøjer, såfremt undersøgelsen viser, at det er økonomisk rentabelt.   Det forhold, at Aarhus Kommune leaser sine køretøjer på en operationel kontrakt, bør ikke være en forhindring for forslaget. Udgifterne til at fjerne reklamerne skal blot medtages i det samlede regnskab.    

  Kontaktperson: Almaz Mengesha (LA)

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om midler til valgfremmende aktiviteter


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  I Danmark har vi en rigtig høj valgaktivitet, til folketingsvalget er den lige omkring 85% og til kommunalvalget lige omkring 70%, men der er stor forskel på de to tal, og der er stadig vej endnu for dem begge. Derfor vil vi gerne at der afsættes penge til valgfremmende aktiviteter, så vi kan få forbedret dette niveau. Vi henviser til vores forslag fra sidste år.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om uddannelse ind i arbejde


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Vi ønsker at få belyst hvordan Aarhus Kommune i endnu højere grad kan benytte at der at mange studerende på videregående uddannelser i byen, som laver projekter, undersøgelser og forslag der kan være til gavn for Aarhus Kommune, som en del af deres uddannelse.

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om bedre skoleveje


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  I takt med, at Aarhus kommune udbygges er der hele tiden brug for at sikre at børnene kan komme sikkert i skole. Vi foreslår derfor at en del af byggemodningen er med til at finansiere skolevejen, og at analyse arbejdet vedr. sikkerskolevej gøres permanent. Og bliver en del af fællesråd og skolernes arbejde.

  Effekt
  Vi sikre skoleeleverne de bedste betingelser for at komme uskadt i skole, og at der arbejdes lokal demokratisk med spørgsmålet. Vi sikre med finansiering af cykelhandlingsplanen.  

  Ydelse
  Bedre skolevej og virkeliggørelse af større dele af cykelhandlingsplanen.

  Ressourcer
  Med finansiering af cykelhandlingsplanen. Der er underfinansieret.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om fast bevilling til Teater Svalegangen


  Beslutning Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  Forøgelse af fast bevilling til Teater Svalegangen

  Vi ønsker at styrke og sikre bedre rammer for Aarhus produceret scenekunst på et højt niveau.

  Effekt.
  Byen har et samtidsteater der producere scenekunst på et højt niveau, et teater der skaber debat, reflektion og identitet i byen og som brander Aarhus nationalt.

  Vi ønsker derfor at Teateret Svalegangen gives mulighed for fast at producere 4 større forestillinger som tidligere mod de 2 egen produktioner, som teateret er reduceret til ( og forpligtet til ) i dag.

  Teateret har haft en publikumsbelægning på over 80% de sidste mange sæsoner, og vi ser en mulighed for at fastholde og udvikle dette til gavn for endnu flere borgere.

  Sikres og udvides Teaterets egen produktion vil det stå bedre mål med de faciliteter, som teateret råder over, herunder den nye sal som Salling Fondene opførte i 2013. Flere forestillinger vil sikre bedre egen indtjening og flere gæste produktioner i huset. Teateret arbejder målbevidst med at få flere unge i teateret, det har betydet at 24% af billetterne i dag sælges som ungdoms og studie billetter. Teateret Svalegangen har et engagement i ILT festivalen, og et ønske om hvert 4 år at skabe en større og spektakulær event som vi så med deres flotte deltagelse i kulturåret 2017.

  En ikke uvæsentlig Effekt ved en øget fast bevilling til Teateret vil være en sikring af fastholdelsen af flere lokale kunstneriske arbejdspladser, til glæde for hele det scenekunstneriske miljø og for Aarhus som by.

  Ydelse.
  1.6 mio.

  Med venlig hilsen
  Keld Hvalsø og Lone Norlander Smith

  Sagens forløb 22-08-2018 Aarhus Byråd
  Forslaget blev henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2019.
  03-09-2018 Magistraten
  Henvist til budgetdrøftelserne.

  Rådmand Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i sagens behandling.

  Bilag