Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

Revurderingen omfatter miljøgodkendelse af varmeværket Århusværket, der er et spids og reservelastanlæg til byens fjernvarmeforsyning.

Revurderingen kan ses her eller ved henvendelse til Virksomheder og Jord, Teknik og Miljø.

Revurderingen medfører, at grænseværdierne for virksomhedens udledning af luftforurening i form af SO2, NOx og støv er skærpet.

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse klageberettigede organisationer kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Plan og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 30. oktober 2018.

Du logger på Klageportalen via http://www.nmkn.dk/, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Virksomheder og Jord, Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Virksomheder og Jord, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email:
virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Her kan du læse mere om klagemulighederne ved Miljø- og Fødevareklagenævnet