Miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagen omhandler forøgelse af behandlingskapaciteten fra 155.000 t til 185.000 t biomasse pr. år med tilhørende bygningsmæssig udvidelse samt opgraderingsanlæg for oprensning af biogassen incl. gaskedelanlæg på ca. 2,0 MW.

Godkendelsen kan ses her eller ved henvendelse til Teknik og Miljø.

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse klageberettigede organisationer kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagefristen er 9. august 2018.

I forbindelse med sagens behandling er der foretaget en VVM-screening, hvor det er vurderet, at forøgelse af behandlingskapaciteten fra 155.000 t til 185.000 t biomasse pr. år med tilhørende bygningsmæssig udvidelse samt opgraderingsanlæg for oprensning af biogassen incl. gaskedelanlæg på ca. 2,0 MW kan miljøgodkendes uden udarbejdelse en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens §21.

Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 9. august 2018.

Du logger på Klageportalen via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email:
virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside nmkn.dk/klage