Tilsyn med beskyttede naturområder i Aarhus Kommune

Medarbejdere fra Aarhus Kommune, Teknik og Miljø vil i perioden maj til september 2018 være på naturtilsyn i Aarhus Kommune. Tilsynet berører naturområder med sø, eng, mose, strandeng, hede og overdrev, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttel-seslovens § 3.

Formålet med tilsynet er at få et aktuelt billede af de enkelte arealers tilstand og natur-indhold, herunder forekomsten af sjældne eller truede arter.

Aarhus Kommune skal løbende vedligeholde kortlægningen af de beskyttede naturom-råder, da områderne kan ændre sig og vokse ind i eller ud af beskyttelsen. Af hensyn til tidsforbruget kan vi desværre ikke kontakte hver enkelt lodsejer forinden, men vi håber, du vil tage godt imod vores folk, hvis de kommer forbi dit areal.

Du kan læse mere om beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/

Hvis du vil vide om der er registreret beskyttet natur på din ejendom kan du gå ind på Danmarks Miljøportal http://www.miljoeportal.dk/, hvor der under ”Arealinformation” findes en vejledende registrering af beskyttede naturtyper m.m. Du kan også downloade Miljøstyrelsens app for beskyttet natur til din smartphone. Appen kan findes i din iTunes App Store eller på Google Play ved at søge på "beskyttet natur" eller "Miljøstyrelsen".

Yderligere oplysninger kan fås ved telefonisk henvendelse til Marianne Popp, Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, tlf. 8940 4010.