Tilladelse til udledning af overfladevand til Skæring Bæk fra udløb VU62

Tilladelsen er meddelt i henhold til §28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1121 af 03/09/2018

Se afgørelsen her

Frister i afgørelsen:
Klagefristen udløber den 16. oktober 2018

Søgsmålsfristen udløber den 18. marts 2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik & Miljø vandmiljo@mtm.aarhus.dk,

for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses i tilladelsen.