Miljøtilladelse til husdyrbruget på Hørslevvej 135, 8462 Harlev J.

Miljøtilladelsen omhandler husdyrbruget på Hørslevvej 135, 8462 Harlev J., herunder opførsel af en ny stald med 216 m2 produktionsareal, samt opførsel af en ridehal. Dyreholdet består af heste.

Aarhus Kommune har, som det fremgår af afgørelsen, vurderet, at ændringen med de stillede vilkår kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Afgørelsen kan ses her eller ved henvendelse til Teknik og Miljø.

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagen samt visse klageberettigede organisationer kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen. Eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 6. november, 2018.

Du logger på Klageportalen via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, email:
miljoeogenergi@aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside nmkn.dk/klage