Høring af vandløbsrestaurering

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og samtidig sikre en tilfredsstillende faunapassage mellem vandløbet og Aarhus Bugt.

Projektet sendes hermed i høring i medfør af bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. frem til den 17. juli 2019 og er fremlagt til gennemsyn ved Teknik og Miljø, hvor det vil være muligt at komme med indsigelser eller bemærkninger til projektet.

Projektet kan også hentes her på hjemmesiden som PDF.

En eventuel indsigelse eller bemærkning skal være skriftlig og skal fremsendes til Teknik og Miljø inden høringsfristens udløb, hvorefter indlægget indgår i den videre behandling af sagen.

Ved klage, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: (19/016896)

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, tlf. 8940 22 13

eller elektronisk til vandognatur@mtm.aarhus.dk