Revideret tilladelse til udledning af grundvand med indhold af TCE fra boring 89.945 til grøft med afledning til Brabrand Sø

Se afgørelsen.

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 20 Juni 2019

Søgsmålsfristen udløber den 20 november 2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100, samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100.

En eventuel klage skal sendes elektronisk til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 4 uger efter tilladelsesdato, eller bekendtgørelsesdato, hvis afgørelsen er offentlig bekendtgjort, jf. miljøbeskyttelseslovens § 93. Ved indgivelse af klagen skal der indbetales et gebyr på hhv. kr. 900 (privatpersoner) eller kr. 1.800 (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er angivet i tilladelses side 1.

Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk), herunder undtagelsesreglerne for ikke at benytte Klageportalen.

Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, får ansøger straks besked, hvorefter Teknik og Miljø vurderer, om afgørelsen skal fastholdes, eller om sagen skal genoptages. Såfremt sagen genoptages, informeres sagens parter herom.

Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Teknik og Miljø klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb, sammen med en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen sendes samtidig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgive yderligere bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter at de har modtaget udtalelsen fra myndigheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 94.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved domstolene senest 6 måneder efter tilladelsesdato, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålsfristen er angivet i tilladelsens side 1.