Lovliggørende tilladelse til reguleringsprojekt i Bukbæk i forbindelse med udvidelse af E45

Reguleringsprojektet omfatter rørlægning af ca. 16 meter af det offentlige vandløb Bukbæk samt etablering af et sandfang ved rørlægningens udløb. Med projektet lovliggøres allerede udførte tiltag i vandløbet. Projektet er et led i udvidelsen af E45, hvor der blandt andet foretages en udvidelse af rampen fra E45 i nordlig retning til Djurslandsmotorvejen.

Tilladelsen meddeles i henhold til vandløbslovens § 17 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) og § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27/06/2016).

Det samlede materiale kan hentes her på siden

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelserne efter indtil 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.

Hvis du vil klage, skal det ske via klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk . Her skal du logge på Klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med dit NemID.

Ved bemærkninger, indsigelser eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 18/057814.

For yderligere information kontakt:
Aarhus Kommune, Vand og Natur,
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand,
mailto://vandognatur@mtm.aarhus.dk