Udledningstilladelse for overfladevand fra Lokalplan 893 og Plantorama til Skæring Bæk

Se afgørelsen her

Frister i afgørelsen:
Klagefristen udløber den 08-08-2018.
Søgsmålsfristen udløber den 10-12-2018.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Center for Miljø og Energi miljoeogenergi@aarhus.dk, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen kan læses inde i afgørelsen.