Midlertidig tilladelse til udledning af borevand

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 1121 af 3/9/2018 og Kap. 7 i spildevandsbekendtgørelsen, BEK. nr 1469 af 12/12/ 2017 samt bekendtgørelse om udledning af forurenende stoffer (BEK nr. 1433 af 21/11/2017)

Se hele afgørelsen her.

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 25. februar 2019.

Søgsmålsfristen udløber den 28. juli 2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledning

Fremgår af afgørelsen. Vi går opmærksom på, at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen angivet øverst på denne annonce.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af Nemid.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage. Der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Vand og Natur, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J eller pr- e-mail til vandognatur@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om ,hvorvidt din anmodning kan imødekommes.