Midlertidig tilladelse til tilslutning af oppumpet grundvand

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 1121 af 03/09/2018 og
kapitel 7 i spildevandsbekendtgørelsen, BEK. nr 1469 af 12/12/ 2017 og bekendtgørelse om
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet (BEK nr. 1433 af 21/11/2017).

Se hele afgørelsen her

Frister i afgørelsen:

Klagefristen udløber den 18. februar 2019.
Søgsmålsfristen udløber den 19. juli 2019.

Der kan endvidere søges om aktindsigt ved Teknik og Miljø, for at se øvrige dokumenter i sagen.

Klagevejledningen

Fremgår af afgørelsen. Vi går opmærksom på, at klagefristen er 4 uger fra annonceringsdatoen
angivet øverst på denne annonce.

Eventuel klage sendes via Klageportalen.

Du logger på Klageportalen via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved hjælp af Nemid.