Godkendelse efter vandløbsloven til krydsning af Aarhus Å med styret underboring

Vandløbsgodkendelsen er meddelt i medfør af vandløbslovens § 47 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) samt §§ 9 og 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2018. Projektet kan hentes her på hjemmesiden som PDF.

Projektet har ikke været sendt i offentlig høring i 4 uger, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2018, da vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke vil have indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller miljømæssige forhold.

Afgørelsen kan hentes her på hjemmesiden som PDF

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen indtil 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Hvis du vil klage, skal det ske via klageportalen på http://www.borger.dk/ eller http://www.virk.dk/ . Her skal du logge på klageportalen til Miljø- og fødevareklagenævnet med dit NemID.

Se i øvrigt klagevejledning i afgørelsen.

Ved bemærkninger, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 19/006117

For yderligere information kontakt:

Aarhus Kommune, Vand og Natur,

Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, tlf. 8940 2213

eller elektronisk til vandognatur@mtm.aarhus.dk