Godkendelse efter vandløbsloven – krydsning med styret underboring af Skæring Bæk

Projektet har til formål at forsyne de nye boliger på den nordlige side af Skæring Bæk med varme. 
 
Vandløbsgodkendelsen er meddelt i medfør af vandløbslovens § 47 (LBK nr. 127 af 26/01/2017) samt §§ 9 og 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2018. Projektet kan hentes her på hjemmesiden som PDF.
 
Projektet har ikke været sendt i offentlig høring i 4 uger, jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. nr. 834 af 27/06/2018, da vandløbsmyndigheden har vurderet, at projektet ikke vil have indflydelse på de afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.
 
Vandløbsmyndighedens afgørelser kan påklages indtil 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis du vil klage, skal det ske via Klageportalen på Borger.dk eller Virk.dk. Din klage skal være godkendt og du skal have betalt gebyr/bestil en faktura i klageportalen inden klagefristens udløb for at klagen er korrekt indsendt. Se i øvrigt klagevejledning i afgørelsen.
 
Ved bemærkninger, indsigelse eller ønske om udlevering af projektet bedes følgende sagsnummer oplyst: 13/027573.
 
For yderligere information kontakt:
 
Aarhus Kommune, Vand og Natur, 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, tlf. 8940 2213 eller elektronisk til vandognatur@mtm.aarhus.dk

Afgørelsen han ses her