Ændret planlægning langs Nordre Strandvej

Aarhus Byråd har den 13. september 2018 godkendt indstilling om forslag til delvis ophævelse af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og 4 samt forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017.

Delvis ophævelse af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og 4 samt Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 er i offentlig høring:

Fra den 9. oktober 2018 til den 6. november 2018.

  • Forslag til delvis ophævelse af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og 4 - klik her
  • Forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017 - klik her

Forslagene kan også ses på Aarhus Kommunes hjemmeside under ”Lokalplaner”

Baggrund

Lokalplanen og byplanvedtægterne er til hinder for kommunens ønsker for området og dermed ikke tidssvarende for den ønskede udvikling langs Nordre Strandvej, hvorfor det vurderes, at Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og 4 ophæves delvist.

Ophævelsen af plangrundlagene har skabt usikkerhed blandt beboerne i området, og det har derfor været nødvendigt at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg, som regulerer grundstørrelser og butiksstørrelser. Kommuneplantillægget omfatter centerrammerne på begge sider af Nordre Strandvej for derved at sikre en ensartet udvikling af området.

Ophævelsen af en del af Lokalplan nr. 210 samt Byplanvedtægt nr. 1 og 4 ændrer ikke på områdets zonestatus, som forbliver i byzone. Lokalplanen og byplanvedtægterne opretholdes for den resterende del af området.

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af forslag til delvis ophævelse af Lokalplan nr. 210 og Byplanvedtægt nr. 1 og 4 samt forslag til Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2017.

Torsdag den 25. oktober 2018 fra kl. 17:00 - 19:00 i aulaen på Strandskolen, Nellikevej 1 i Risskov.

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest d. 23. oktober 2018

Invitationen - klik her

Dine muligheder

Hvis du mener, at lokalplanen og byplanvedtægterne ikke skal ophæves, eller du i øvrigt har kommentarer til ophævelse af lokalplanen, bedes du sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Plan, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, eller på e-mail: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk, senest den 6. november 2018. Herefter vil kommunen tage endelig stilling. Skriv venligst afsendernavn og –adresse på brev eller mail.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler, og vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. I forbindelse med den politiske behandling, vil alle indsendte høringssvar inkl. vedhæftede dokumenter indgå i den videre behandling. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som er oplyst i høringssvarene, vil blive offentlig tilgængelig.

Såfremt du er omfattet af navne- og adressebeskyttelse og du indsender høringssvar/bemærkninger er det vigtigt, at du gør kommunen opmærksom på dette. Kommunen foretager IKKE automatisk kontrol af navne- og adressebeskyttelse ved modtagelse af høringssvar/bemærkninger. Kommunen kan derfor ikke indestå for navne- og adressebeskyttelsen med mindre du gør opmærksom på det.

Indsendte høringssvar vil også være omfattet af offentlighedslovens bestemmelser om aktindsigt.

Miljøvurdering

I henhold til § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) er der truffet afgørelse om, at aflysning af Lokalplan nr. 210, samt Byplanvedtægt nr. 1 og nr. 4 samt tilhørende kommuneplantillæg ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, byudviklingogmobilitet@aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune gennem Klageportalen inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.