Forslag til Lokalplan nr. 1083

Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde. Samtidig har kommunen udarbejdet tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017. Planen betyder, at området må anvendes til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse med mulighed for opførelse af et varieret udbud af boligtyper i kombination med erhverv og butikker samt offentlige formål i form af daginstitutioner.

Du kan se lokalplanforslaget her

Planen og klagevejledning kan også ses på Borgerservice, Hovedbiblioteket - Dokk1 fra onsdag den 3. juli 2019.

Borgermøde

Aarhus Kommune afholder borgermøde i forbindelse med den offentlige høring om forslag til Lokalplan nr. 1083:

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 17:00 - 19:00 i Bylageret, Kalkværksvej 11A-B, 8000 Aarhus.

Tilmelding på: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 16. august 2019.

Du kan se invitationen her

Udbygningsaftale

Der foreligger et udkast til udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21b, stk. 2, nr. 3. mellem Aarhus Kommune og grundejerne for Risskov Engby. Ved aftalen forpligter grundejerne sig til følgende infrastrukturanlæg:

  • Etablering af signalanlæg mellem Lystrupvej og Arresøvej. Etableringen er med kanaliseringer men kan udføres i etaper alt efter hvornår hjørnegrundene kommer i spil til byudvikling
  • Ombygning af Arresøvej til en bygade. Vejen ombygges med cykelsti på en del af strækningen og med længdeparkering på den resterende del, hvor der påtænkes butiksmiljø i stueetagen. Ombygningen omfatter også en begrønning af vejen, herunder vejtræer
  • Etablering af krydsningshelle på Lystrupvej. Der føres en sti gennem lokalplanområdet og ved dens udmunding ved Lystrupvej etableres en krydsningshelle til hjælp for de lette trafikanters krydsning af Lystrupvej
  • Etablering af adgangsvej fra Arresøvej til lokalplanområdet. Lokalplanområdet kan ikke hensigtsmæssigt vejbetjenes direkte fra Lystrupvej eller Lystrupvej (stikvejen) i syd. Derfor skal der etableres vejadgang fra Arresøvej. For at sikre at vejadgangen skal skabes er denne med i udbygningsaftalen

Ved aftalen forpligter ejerne sig tilsammen til at bidrage med 13.0 mio. kr. ekskl. moms. Dog skal de faktiske omkostninger til anlæggene afholdes af ejerne hvad end de bliver højere eller lavere. Beløbet ovenfor er ekskl. eventuel arealerhvervelse.

Du kan se forslag til udbygningsaftalen her

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du gå ind på Aarhus Kommunes høringsportal, som du finder på hjemmesiden deltag.aarhus.dk og indsende dit høringssvar. Du kan også sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand. Skriv venligst afsendernavn og –adresse i brevet. Høringen slutter den 4. september 2019 (forlænget høringsperiode på grund af sommerferien). Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Lokalplanens indhold

For lokalplanområdet som helhed kan der være fastsat bestemmelser om bl.a. formål, område og opdeling, anvendelse, udstykning, trafikforhold, teknisk forsyning, bebyggelsens omfang og placering, bebyggelsens udseende, opholdsareal, hegn og beplantning, støjforhold, særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse, grundejerforening og tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder.

Retsvirkningerne af forslaget til lokalplanen

Fremlæggelsen af forslaget for offentligheden medfører et midlertidigt forbud mod enhver bebyggelse, udstykning, nedrivning og ændret anvendelse af ejendommene i lokalplanområdet, der vil kunne foregribe indholdet af den endelige plan. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte uændret. Disse midlertidige retsvirkninger gælder, indtil der er vedtaget og offentliggjort en endelig lokalplan, dog højst i et år fra tidspunktet for offentliggørelse af forslaget. Efter udløbet af den tid, hvor forslaget er fremlagt for offentligheden, vil det være muligt for kommunen at fravige forbuddet og tillade, at en ejendom bebygges eller på anden måde udnyttes i overensstemmelse med lokalplanforslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større bygge- og anlægsarbejde.

Ophævelser

Del af Lokalplan nr. 911 (Plan-ID nr. 2987919) og Byplanvedtægt nr. 3 (Plan-ID nr. 1115327), vil blive ophævet ved den endelige godkendelse af lokalplanen.