Kommuneplantillæg nr. 5 - Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum

Den nye vejforbindelse skal kunne opfylde behovet for en god og sikker trafikbetjening af muséet for både busser, biler, cyklister og gående. Vejprojektet skal afveje hensynet til den trafikale funktion med hensynet til kulturmiljøet, landskabet, naturen og de rekreative interesser i området.

Du kan se kommuneplantillægget her

Miljøvurdering

Da projektet er anmeldt inden den 1. januar 2014 og derfor er omfattet af overgangsreglerne i lov nr. 1630 af 26. december 2013 og bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013, gennemføres VVM processen efter de hidtil gældende regler, herunder bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010.

Klagevejledning

Kommuneplantillægget er vedtaget i henhold til lov om planlægning. Efter denne lov kan retlige spørgsmål i forbindelse med tillægget påklages af alle, der har retlig interesse i tillægget. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over tillægget, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over tillæggets indhold. Er der i forbindelse med tillægget udarbejdet en miljøvurdering, vil der kunne klages over retlige spørgsmål i forbindelse med miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Klagemyndighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder link til via siden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aarhus Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Plan, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C, planogmiljoe@mtm.aarhus.dk der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være modtaget af Aarhus Kommune inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato.

Klagegebyr

Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et klagegebyr, som opkræves af Planklagenævnet. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.