Landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig på 180m² i to etager til erstatning for en eksisterende bolig, samt ændring af eksisterende bolig til udhus på adressen Vestre Tingskovvej 28, 8310, Tranbjerg J.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 35 i planloven.

Se hele afgørelsen her

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dato, hvor landzonetilladelsen er offentliggjort.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen. Du logger på Klageportalen via naevneneshus.dk, typisk ved hjælp af NemID.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Byggeri, Karen Blixens Boulevard 7, 8820 Brabrand eller pr. e-mail til byggesag@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Læs mere om gebyrordningen og klagemulighed på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Hvis du klager, må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort i Planklagenævnet.