Landzonetilladelse til udvidelse af bygningsanlæg på Bånlev Biogas

Klagevejledning
Alle der har en retlig interesse i afgørelsen, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dato hvor landzonetilladelsen er offentliggjort.

Eventuel klage skal sendes via Klageportalen til Aarhus Kommune. Du logger på Klageportalen via nmkn.dkborger.dk eller virk.dk,  typisk ved hjælp af NemID. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt sende en begrundet anmodning til Byggeri Juridisk Service, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J eller pr. e-mail til byggeri-juridisk@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du har tastet din klage ind i Klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage.

Læs mere om gebyrordningen og klagemulighed på Planklagenævnet hjemmeside nmkn.dk/klage.

 

Hvis der klages må landzonetilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort i Planklagenævnet.

 

Sagens bilag kan ses hos Center for Miljø og Energi, Byggeri Juridisk Service, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J.