Vælger du at træne dit barn derhjemme, skal du sørge for en af to ting:
 • At barnet også bliver undervist, hvis det er i skolealderen, eller
 • At barnet får leg og samvær med andre børn. 

Du kan også vælge at kombinere hjemmetræning med et dagtilbud som f.eks. børnehave eller skole kombineret med støttetimer.

 • Dit barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (Efter vores vurdering.)
 • Dit barn er berettiget til et særligt dagtilbud/er i målgruppen til et specialtilbud. (Jf. Servicelovens § 32. Det er efter vores vurdering.)
 • Hjemmetræningen skal fremme dit barns tarv og trivsel og imødekomme jeres barns behov med afsæt i dit barns alder og udvikling. Det betyder blandt andet, at den valgte træningsmetode skal understøtte dit barns udviklings- og træningsbehov.
 • Ud over at træne har dit barn ret til undervisning (hvis jeres barn er skolebarn), samvær og leg med andre børn samt selvbestemt fritid.
 • Du skal have tilstrækkelige ressourcer til at varetage træningen af dit barn i hjemmet. Vi skal udarbejde en børnefaglig undersøgelse jf. Servicelovens § 50, hvor vi også vurderer evt. søskendes behov for udvikling og trivsel.
 • Du skal være i stand til at udføre træningen af dit barn. Det betyder, at du selv skal kunne planlægge og udføre den valgte træningsmetode i praksis.
 • Du skal bruge en træningsmetode, der vurderes at være dokumenterbar og egnet i forhold til dit barns nedsatte funktionsevne. Det betyder, at du skal kunne sætte konkrete mål for dit barns træning i hjemmet, og at du selv skal kunne dokumentere effekten af din træning med barnet.
 • Effekten af hjemmetræningen må ikke være mindre, end hvis dit barn havde fået træningen i et særligt dagtilbud.

Hvis du opfylder betingelserne for at træne dit barn derhjemme, skal du gøre følgende:

 • Udfyld en ansøgning om hjemmetræning.
 • Lav en tids- og faseplan.
 • Lav et ugeskema.

Hent de nødvendige dokumenter her på siden under "Download". Du skal sende det hele til Handicapcentret for Børn, når det er udfyldt.

1. Tilhører dit barn målgruppen?

Først afgør vi, om dit barn tilhører målgruppen for særligt dagtilbud (SEL §32). Kravene for at tilhøre denne målgruppe er, at barnet har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og har et særligt behov for støtte.
Det vurderer vi ud fra din beskrivelser af dit barn samt oplysninger om barnet fra f.eks. læge, fysioterapeut, institution el.lign. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte PPR, Børn og Unge.

2. Din ansøgning vurderes, og vi laver en børnefaglig undersøgelse
Dernæst gennemgår vi din ansøgning. I gennemgangen ser vi på, om din ansøgning, herunder træningsmetode, tids- og faseplan, ugeskema m.v. skaber udvikling og trivsel hos dit barn.
Børnesamtalen og den børnefaglige undersøgelse udføres af en socialrådgiver på Handicapcentret for Børn i Socialforvaltningen. Undersøgelsen skal afdække, om I som familie vurderes at have tilstrækkelige ressourcer til at hjemmetræne barnet.
Undersøgelsen udarbejdes i samarbejde med dig og med brug af oplysninger fra f.eks. skole, dagtilbud, læge osv. I processen med at vurdere din ansøgning kan du få besøg af både en medarbejder fra PPR og en rådgiver fra Handicapcentret.

3. Visitationsudvalget
Visitationsudvalget gennemser din ansøgning og den børnefaglige undersøgelse og tager stilling til, om I som familie har tilstrækkelige ressourcer og at jeres ansøgning lever op til krav om effekter og dokumentation skal kommunens visitationsudvalg for hjemmetræning godkende jeres samlede ansøgning om at hjemmetræne jeres/dit barn.
Vær opmærksom på, at det kan tage 6 - 9 måneder at vurdere, om du er berettiget til at hjemmetræne dit barn.

Hvis du bliver godkendt til hjemmetræning, vil du mindst to gange årligt få besøg af din rådgiver samt en PPR-psykolog og/eller en fysioterapeut.

PPR står for opfølgning på selve træningen. Det sker eventuelt i samarbejde med en fysioterapeut.

Handicapcentret for Børn fører tilsyn med barnets trivsel samt familiens samlede situation.

Du kan få et ABA supervisionsforløb til dig og dit barn, hvis du har fået et hjemmetræningsforløb til dit barn efter Serviceloven.

Hvad betyder ABA?

ABA står for Applied Behavior Analysis. På dansk betyder det anvendt adfærdsanalyse.

Hvad er ABA supervision?

 • Supervision til dig som forælder: Du får supervision fra en supervisor i forhold til de udfordringer, dit barn har, og hvordan du som forældre bedst muligt kan hjælpe dit barn.

 • Observation af dit barn: Supervisoren observerer dit barn for at sikre, at den supervision, du får som forælder, tager udgangspunkt i dit barns dagligdag.

 • Vejledning og sparring til de professionelle omkring dit barn: De professionelle omkring dit barn får vejledning og sparring fra supervisoren, så de får kendskab til dit barn. På den måde bliver det muligt for de professionelle at arbejde med de samme ting i forhold til dit barn, som I arbejder med derhjemme.

Vil du vide mere?

Har dit barn fået bevilget hjemmetræning, eller overvejer du at søge om hjemmetræning til dit barn? Så er du velkommen til at kontakte konsulent Søren Kronborg Pedersen på tlf. 2174 4221 eller mail sped@aarhus.dk.

Du kan læse om hjemmetræning i § 32 a, om særlige dagtilbud i § 32 og om den børnefaglige undersøgelse i § 50 i Lov om Social Service (Lovbek. nr. 102 af 29. januar 2018).