Undervisning

Undervisning kan være et godt redskab til at lære nyt og komme videre personligt, socialt og fagligt.

Formålet er at give dig redskaber, færdigheder og viden, som kan være en hjælp til at mestre de problemer, der følger med at være psykisk sårbar. Det kan gøre det lettere og sjovere at være sammen med andre mennesker og åbne muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet, enten gennem uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Du kan bruge undervisningen til at blive klogere på dig selv. Det kan gøre dig bedre til at håndtere en hverdag med psykiske problemer. Du skal være indstillet på at arbejde målrettet med dig selv og dele personlige udfordringer og strategier med undervisere og medkursister. Holdene er på ca. otte kursister og en eller to undervisere.

Adgang til tilbuddene

Hvis du vil starte i et af forløbene, så ring på telefon 41 85 85 42 og aftal tid til en visitationssamtale.

Hvis du vil vide mere eller have en rundvisning, så ring på telefon 86 20 79 79.

Lovgrundlag

Tilbuddene drives i henhold til Lov om kompenserende specialundervisning for voksne og er en del af Center for Dagområdet i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne.

 

Vi tilbyder en række kurser til dig, der er fyldt 18 år og har en ADHD- eller ADD-diagnose, deres pårørende og andre interesserede.

Der er ikke flere pladser på holdene ADHD Intensiv og ADHD Basis i efteråret 2018.

Vi lukker op for visitationssamtaler til forårsholdene 2019 den 15. september. Du skal have deltaget i et ADHD – og hva' så, oplæg, før du kan komme til en samtale. Oplæggene varer 2 timer og handler om, hvad ADHD er, og hvordan vi arbejder med undervisningen.

I foråret kan du tilmelde dig et af vores korte kurser ADHD Intro.

Desuden er der ADHD Pårørende, som er et oplæg om de særlige udfordringer, der er ved at være pårørende til en voksen med ADHD. Oplæggene er åbne for alle interesserede.

Som noget nyt har vi også et oplæg med introduktion til Kaptajn i eget liv, som er et samarbejdsredskab til voksne med ADHD. Redskabet består af en hjemmeside og en bog. På hjemmesiden kan man hente de enkelte kapitler i hæfteform, lytte til oplæsninger af artikler og se videointerviews med voksne, der har en ADHD-diagnose.

Redskaber er udviklet af Jens Brejnrod og Helle Holmen, og de holder et kursus i, hvordan materialet er bygge op, og hvordan man arbejder med sin styrmand onsdag den 24. oktober.

ADHD Intensiv

ADHD Basis

ADHD Intro

ADHD Oplæg

ADHD Pårørende

ADHD Bostøtte

ADHD Medarbejdere

adhdkaptajn.dk

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og gerne vil afdække dine ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet eller skal ud i praktik.

På kurset får du en øget bevidsthed om de ressourcer, du har, som du kan trække på i praktik eller job og uddannelse. Du får øget bevidsthed om, hvilke barrierer du har i forhold til arbejdssamværet samt viden om, hvad der skal til for at du kan være på en arbejdsplads eller uddannelse.


Tilbuddets indhold

Kurset varer 14 uger, fra den 5. september til den 12. december og foregår som holdundervisning med 3 lektioner én gang om ugen. Der er mulighed for at starte med få timer og for at øge antallet af timer fordelt over flere dage.

De første 6 mødegange fastlægger underviserne programmet ud fra kursisternes forudsætninger og interesser. Derefter er der nogle gange, som vi planlægger i fællesskab, bl.a. ud fra følgende mulige emner:

 • Hjernetræning, læringsstile, intelligenser, særligt sensitive
 • Egne ressourcer, personlig medicin, sociale færdigheder, triggere
 • Stresshåndtering, konflikthåndtering, søvn.

De sidste gange laver vi en plan for, hvad der skal til, for at du kan være i praktik.

Vi slutter kurset af med at lave en beskrivelse af, hvad der skal til, for at du kan være på en arbejdsplads. Du får også et officielt bevis på dine færdigheder, et såkaldt OCN-bevis.

Dine færdigheder træner du inden for denne praktiske ramme:

 • Køkken
 • Tekstil
 • Kontor
 • Ufaglært forefaldende arbejde.

 

Et kursus til dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og har brug for at styrke nogle færdigheder for at mestre dit liv.

På kurset får du nogle grundlæggende indsigter, færdigheder og strategier, som du kan bruge i din hverdag, og som styrker din robusthed. Du skal være indstillet på at deltage aktivt og mellem undervisningsgangene afprøve og træne det, du lærer på kurset og indarbejde det i din hverdag. Ved kursets afslutning skal du gerne have afprøvet nogle overskuelige livstilsændringer, der kan støtte din trivsel. Det kan fx være at komme i bedre form eller at spise sundere.

Din livsstil afspejler sig i den energi, du har til rådighed. Vi ser på betydningen af motion, kostens sammensætning og søvnvaner. Du kommer til at arbejde med din selvforståelse og med at omsætte den til færdigheder, der kan støtte dig i dit hverdagsliv og i dit samspil med andre.


Tilbuddets indhold

Vi bruger flere forskellige undervisningsmetoder hver gang. Vi veksler mellem mundtlige oplæg fra underviserne, tv-klip og praktiske øvelser, som lægger op til refleksion, dialog og afprøvning. Nogle gange tager vi uden for skolen.

Overskrifter fra undervisningen:

 • Personligt energiregnskab.
 • Komfortzone og skridtet videre.
 • Hjernen og de forudsætninger, muligheder og begrænsninger den giver os som mennesker. Noget om, hvordan vi kan udvikle vores hjerne.
 • En medfølelsesfokuseret tilgang: Hvordan du kan få frigjort energi ved at lære at være mere omsorgsfuld over for dig selv.
 • Nærvær i nuet. Viden om - og træning i at være tilstede i nuet.
 • Accept og dine værdier som menneske. Hvilket liv vil du gerne leve? Og hvordan kommer du tættere på det gennem de valg, du træffer? Herunder: Hvad er vigtigt for dig som menneske?
 • Robusthed. Hvordan kan man undgå at komme i sine følelsers vold.
 • Grænsesætning.


Evaluering og dokumentation

Som en del af undervisningen arbejder du med dine egne mål for kurset. Undervejs og sidst i kurset evaluerer du målene og dit udbytte, bl.a. i en individuel samtale med underviserne. Det munder ud i en plan, der beskriver dine ressourcer i forhold til dine mål på kurset og det, du fortsat vil arbejde hen imod.

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og gerne vil kunne bruge skriften og det kreative udtryk til at udforske de muligheder og barrierer, du har i dig. Kurset er både for nybegyndere og dig, der allerede er i gang.

Kreativ og terapeutisk skrivning kan være en vej til større selvindsigt, personlig styrkelse og livsglæde. Undersøgelser viser, at vi, ved at skrive om vores inderste tanker og følelser, kan styrke både kreativitet og hukommelse og vores psykiske og fysiske helbred og robusthed. Bl.a. har det vist sig at være et godt redskab i forhold til angst og depression.

På kurset undersøger du, hvordan du kan bruge skrivningen til at blive klogere på dig selv og din indre ”bagage”, og hvordan dine drømme og ressourcer kan blive en del af vejen videre.

Du skal have vilje og lyst til at sætte ord på problemer og glæder og ny erkendelse. Du skal være indstillet på at dele dine resultater og personlige overvejelser med de andre på holdet og, så vidt muligt, selv at skrive videre fra gang til gang.

Målet er, at du kan bruge det, du får med dig, til at:

 • Få den kreative proces og fordybelse ind i din hverdag.
 • Blive klogere på dig selv og få en klarere følelse af mål og mening med dit liv.
 • Afdække det psykisk svære, bearbejde tanker og situationer og finde løsninger.
 • Styrke dit selvværd og mærke glæden ved at skabe noget og dele det med andre.


Tilbuddets indhold

Hovedvægten ligger på at skrive. Derudover inddrager vi andre kreative udtryk som at tegne og male, og vi skyder genvej gennem sanserne til de følelser, der (endnu) ikke har sprog. Vi kan bl.a. arbejde med digte og små fortællinger, livshistorier og dagbog, collage, tegning og andre billedudtryk.

Du får redskaber og inspiration til f.eks. at:

 • Bruge skrivning og andre kreative udtryk til selvindsigt, personlig styrkelse og selvaccept.
 • Finde din egen måde at udtrykke dig på, som kommunikation med både dig selv og andre mennesker.
 • Finde veje til ny erkendelse.

Vi veksler mellem:

 • Øvelser som inspiration og læring, hvor øvelserne fokuserer på den personlige proces. Metoder og virkemidler fra bl.a. skrivningens ”værktøjskasse” inddrages i processen.
 • Samtale om holdets tekster m.m. og det, de sætter i gang.
 • Sanseindtryk fra ture i by og natur (udstillinger, teater, skov m.m.).
 • Eksempler fra litteraturen og billedkunsten m.m.
 • Teori og viden om virkningen af at udtrykke sig kreativt.


Evaluering og dokumentation

Sideløbende med den kreative udfoldelse sætter vi tid af til en slags dagbog, hvor du i ord og billeder reflekterer over din kreative og din personlige udvikling. I slutningen af kurset samler du op på dagbogen og det, du har lavet i forløbet. Du laver din egen plan for, hvad der skal ske efter kurset, og hvordan du vil tage din nye indsigt og kunnen med dig videre i dit liv. Som en del af dine refleksioner evaluerer du undervejs og sidst i kurset i samtaler med underviserne.

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og ønsker en større selvindsigt for bedre at kunne tage hånd om dit eget liv. Her kan du blive klogere på dig selv, dine muligheder og dine udfordringer.

På kurset lærer du dig selv bedre at kende, så du kan styrke dine egne ressourcer og din tro på, at forandring er mulig. Til slut udformer du en personlig handleplan, du kan bruge efter kurset.

Du skal være vant til at "se dig selv i øjnene" og dele dine erfaringer med andre i samme situation, så I kan lære af hinanden. Du skal være glad for at arbejde efter en fast struktur med fastlagte øvelser og en høj grad af skriftlighed, og så skal du kunne følge undervisningen 2 x 3 timer om ugen og afsætte tid til hjemmearbejde hver uge.


Tilbuddets indhold

Undervisningen er bygget op omkring Den Personlige Arbejdsbog, som er en selvhjælpsbog udviklet af kursister og lærere. Bogen sætter både fokus på de positive selvbillede, på det, der er svært i dagligdagen og på handlemuligheder. Du kan låne bogen under kurset eller købe den.

Nogle af gangene bruger vi på at være sammen om andre emner og aktiviteter, som gør os godt. Det planlægger vi sammen på holdet og med afsæt i deltagernes egen recovery-proces.

Undervisningen veksler mellem individuelle overvejelser, udveksling på holdet, oplæg m.m., og der er hjemmearbejde til hver uge. Undervejs kan du inddrage en ”hjælper”, som du kan drøfte øvelserne med og evt. trække på, når handleplanen skal føres ud i livet. Det kan være en bostøtte, en kæreste, ven eller andet.

Inden kursusstart inviterer vi dig til en introduktion/samtale med lærerne for at være sikker på, at det er det rigtige kursus for dig.

Modul 1

 • Om personlige kvaliteter som livsværdier, netværk og hverdagens gøremål.
 • Om de triggere, der påvirker og belaster situationer i hverdagen.
 • Om de indre alarmsignaler, der fortæller, at der er grund til at standse op og passe på sig selv.

Modul 2

 • Personlig handleplan for en situation efter eget valg. F.eks. en plan for hverdagen, en plan for uddannelse eller job eller en kriseplan.
 • Samle op og se fremad og lave en ”værktøjskasse til at have det godt”, som er god at have med sig.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og synes, at dit liv i for høj grad er præget af negative tanker, som medfører bekymring eller angst.

Vi arbejder med at få dine negative tanker til at påvirke dig mindre, så du i højere grad kan leve det liv, du vil på trods af bekymring eller angst. Du får ny viden på kurset, og vi undersøger, hvad dine tanker hindrer dig i, og hvad du gerne vil lave om på. I undervisningen får du hjælp til at sætte nogle overskuelige og realistiske mål og at finde mulige ændringer, der kan føre dig på vej mod målet.


Tilbuddets indhold

Kurset veksler mellem oplæg fra læreren, dialog og øvelser. Kursisterne udveksler løbende erfaringer og problemstillinger med hinanden. I den sidste lektion går vi i gymnastiksalen og træner afspænding og stressreducerende øvelser.

Mellem undervisningsgangene tilbydes du hjemmearbejde, hvor du afprøver ændringerne. Det hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del af din hverdag. Du er selv med til at formulere hjemmearbejdet.

Der er forskellige tilgange til at ændre på virkningerne af negative tanker.

Her på kurset arbejder vi bl.a. med:

 • Hvorfor er vi så gode til at få negative tanker?
 • Hvad kunne du ønske dig anderledes i dit liv, hvis de negative tanker ikke fyldte så meget?
 • Hvordan tanker og følelser og adfærd påvirker hinanden.
 • Hvordan vi kan adskille os lidt fra vore tanker og følelser.
 • Skallering og distraktionsteknikker.
 • Leveregler og hvordan de påvirker os.
 • De tre følelsesregulerende systemer i hjernen (trusselssystemet, beroligelsessystemet og motivationssystemet).
 • Træning af især beroligelsessystemet.
 • Om accept og livsværdier.
 • Accept af din måde at tænke på, samtidig med at du alligevel foretager dig de ændringer, du ønsker, i dit liv.
 • Lidt om mindfulness.

 

Et tilbud til dig, der er psykisk sårbar, fyldt 18 år og gerne vil fordybe dig i samværet om en god historie eller et digt, som nogle gange vækker genkendelse, andre gange undren eller ny indsigt. Eneste forudsætning for at deltage er lysten til at være sammen om en god historie og dele sine oplevelser af den.

I England viser undersøgelser, at fælles læsning af litteratur har en positiv virkning både på depression og manglende koncentration og hukommelse. Det kaldes  ”terapeutisk læsning”. Samme erfaring har vi gjort i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus, hvor vi siden 1993 har haft den slags læsegrupper.

Sammen går vi på opdagelse i teksten og det, den vækker til live i os.

I læsegruppen deler vi små og store læseoplevelser for at finde:

 • Ny indsigt i os selv, livet og litteraturen.
 • Styrket koncentration og hukommelse.
 • Nyt mod og evne til at være i samtale med andre.
 • Glæden i at læse god litteratur – også derhjemme eller i andre læsegrupper.


Tilbuddets indhold

Kurset er på to timer en gang om ugen.

Teksten bliver delt ud, når vi mødes, vi læser den altså sammen og ikke derhjemme. Undervejs i læsningen og bagefter taler vi om, hvad historien eller digtet får os til at tænke på og sætter i gang i os. Der er ikke nogen ”rigtig” mening eller fortolkning, alle personlige oplevelser af historien er på sin plads. Det er som udgangspunkt læreren, der er ordstyrer og læser højt.

Hvis det er muligt, besøger vi en anden læsegruppe, hvor der er mulighed for at fortsætte efter dette kursus.

OBS: Undervisningen starter tirsdag den 23. oktober 2018.

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og er interesseret i at undersøge og træne dine kognitive færdigheder som hukommelse, koncentration og læring.

Du kommer igennem en række øvelser på computeren som træner dine kognitive færdigheder. Øvelserne er enkle at gå til, også selvom dit computerkendskab er på begynderniveau.

På kurset får du indblik i:

 • Dine stærke sider inden for hukommelse, koncentration og andre kognitive færdigheder.
 • De måder, du bedst lærer nyt på (læringsstile, forskellige intelligenser m.m.).
 • Strategier og teknikker, som kan hjælpe dig til at løse forskellige opgaver.


Tilbuddets indhold

Hver undervisningsgang indeholder både individuelt og fælles arbejde. I den første del af forløbet kommer du igennem de forskellige opgaver på computeren og får gode råd til at løse opgaverne. Desuden drøfter vi sammen på holdet strategier for, hvordan man kan løse de forskellige opgaver, så du kan finde den måde, der passer dig bedst.

I den anden del af forløbet har du en samtale med underviseren for at afklare, hvad der er vigtigt for netop dig at træne. Det arbejder du med resten af tiden.

Hver kursist låner en computer at lave øvelserne på. I kursusperioden kan du desuden bruge programmet derhjemme, så du har mulighed for at træne mellem undervisningsgangene. Det vil øge dit udbytte af undervisningen.

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og ønsker at blive bedre til at begå dig sammen med andre. Måske for at komme i gang med en uddannelse, et job eller en fritidsbeskæftigelse. Måske for at kunne føle dig bedre tilpas i samværet med familie, venner og omgangskreds.

Kurset forudsætter, at du har en nysgerrighed på, hvad der rører sig i verden omkring dig, både i din egen og i andres verden, i det danske samfund og i den globale verden, vi er en del af.

Målet er, at du:

 • I et aktivt fællesskab bliver opdateret på, hvad der sker i samfundet lige nu.
 • Får en større selvsikkerhed i samtalen med andre.
 • Bliver klogere på, hvad du selv mener om de emner, der bliver talt om, og at du bliver bedre til at give udtryk for din mening i respekt for andres meninger og holdninger.
 • Får et nuanceret billede af verden og de mennesker, vi er.


Tilbuddets indhold

Holdet fungerer som et trygt øverum, hvor du kan få sat ord på dine tanker og holdninger til de enkelte emner.

Formen er styret samtale og dialog med rum til spontanitet. Du får træning i både at være i fokus og have ordet og i at lytte til andre.

Efter behov kan vi inddrage teori om samtale, kommunikation og kropssprog.

Hver undervisningsgang indeholder:

 • Dagens sang.
 • Runde om, hvad der rører sig i den nære og i den store verden.
 • Samtale om dagens emner med udgangspunkt i aktuelle emner fra den fælles runde.

 

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og vil have ny viden, selvindsigt og strategier, som kan støtte dig i at udvikle større livsglæde og livskraft i din hverdag.

Kursisterne udveksler løbende erfaringer og problemstillinger med hinanden.

Imellem undervisningsgangene tilbydes du hjemmearbejde, hvor du afprøver ændringerne. Det hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del af din hverdag. Du er selv med til at formulere hjemmearbejdet.

Tilbuddets indhold

Indholdet skifter mellem korte teoretiske oplæg, debat og øvelser fra bl.a. positiv psykologi og mindfulness. Vi inddrager også nyere tilgange fra ”medfølelsesfokuseret tilgang” og ”ACT” (Acceptance and Commitment Therapy) og træner dette i forhold til os selv.

Vægten ligger på forskellige delemner fra gang til gang, fx:

 • Vaner der fremmer livsglæden.
 • Balancen mellem hvad der nærer, og hvad der tærer.
 • Hvad gør dig godt? Og hvordan får du mere af det?
 • De tre følelsesregulerende systemer og hvordan du kan blive mere medfølelesesorienteret i forhold til dig selv.
 • Find sprækkerne i hverdagen, hvor livsglæden kan pible frem.
 • Lær at sige ”pyt”.
 • Lidt om mindfulness og accept.
 • Hvad er vigtigt for dig i dit liv?
 • Aktiviteter, hvor vi i praksis kan afprøve noget af det, vi arbejder med. Det kan være på skolen eller ude i byen.

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og ønsker at træne større nærvær i hverdagen og mere ro i sindet.

På kurset bliver du klogere på, hvordan du kan inddrage mindfulness i hverdagen for at finde større indre ro og balance.

I mindfulness lærer du at komme mere til stede i dig selv, så du ikke bliver så bundet af negative og deprimerende tanker. Du træner dig i at være fuldt tilstede i det nu, du er i. For eksempel når du spiser, når du taler med andre, i hverdagslivets aktiviteter og i pauserne.

Vi træner små meditationer og indsigt, så du skal være indstillet på at afprøve meditationsøvelser og andre øvelser, forholde dig til korte oplæg og udveksle erfaringer med de andre på holdet.

Imellem undervisningsgangene har du hjemmearbejde, hvor du afprøver og træner det at være mindfuld. Dette er vigtigt, hvis du ønsker forandringer.

Om mindfulness

Mindfulness er et begreb, som dukker op i mange sammenhænge disse år. I psykiatrien bliver mindfulness i dag brugt sammen med kognitiv behandling og positiv psykologi, især i behandlingen af stress, angst og langvarige depressioner.

Tilbuddets indhold

På kurset veksler vi mellem oplæg fra læreren, dialog og øvelser. Vi afprøver og træner også forskellige meditationer, som er en del af en mindfulnesspraksis.

Vi arbejder med:

 • Begrebet ”mindfulness”.
 • Meditationsøvelser.
 • Begrebet ”accept”.
 • At leve værdibaseret – hvad vil det sige?
 • Dialog og erfaringsudveksling.

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og gerne vil lære din by bedre at kende og opleve byens og naturens steder med åbne sanser. Du skal være indstillet på lange gåture.

Målet med kurset er, at du bliver i stand til:

 • At kunne bruge positive sanseoplevelser til at bryde negative tankemønstre.
 • At lære at gøre indtryk til udtryk i kreativ, lyrisk og mundtlig form.
 • At blive i stand til at være fuldt tilstede i nuet.
 • At opnå personlig glæde gennem bevæ-gelse og socialt samvær.

Tilbuddets indhold

Undervisningen veksler imellem ture ud af huset og gange med teori, opsamling/refleksion og fremlæggelse.

På turene og bagefter arbejder du med dine sanseindtryk gennem f.eks. fotos, tegning, digte og refleksions-ord. Du afprøver de forskellige udtryksmåder og finder ud af, hvordan du udtrykker dig bedst. De produkter, du laver, bliver samlet i en personlig produktmappe, som du kan tage med dig og bruge efter kursets afslutning. Vi evaluerer hver undervisningsgang med en skala fra 1 – 10. ”Hvordan havde du det, da du kom?”, og ved afslutningen krydser du af ”Hvordan har jeg det nu?”

Vi arbejder med:

 • Bevægelse.
 • Sansebearbejdning.
 • Fremlæggelse af egne sanseoplevelser.
 • Se verden gennem en positiv indgangsvinkel.
 • Mindfulness (nærvær i nuet).
 • Læringsstile (hvordan lærer du bedst?

Ideer til ture ud af huset: Havnen (Isbjerget), Botanisk Have og Væksthuset, AROS, Risskov, Dyrehaven, Moesgård skov, Tangkrogen, Gallo Haven, en teatertur, ture til socioøkonomiske caféer hvor vi hører om konceptet ... Vi fastlægger programmet sammen på holdet.

Et kursus for dig, der er psykisk sårbar, er fyldt 18 år og gerne vil lære at forstå og håndtere stress. Kurset er både for dig, der er ramt af stress og for dig, der mærker de første symptomer, fx i forbindelse med at skulle begynde i praktik, nyt job eller uddannelse.

Du skal være indstillet på at dele dine erfaringer med andre, være åben over for de øvelser, der måtte komme på kurset og at deltage i korte gåture.

Målet for kurset er, at du får:

Viden om, hvad stress er, og hvordan den opstår.
Indsigt i eget stressmønster.
Redskaber til at håndtere stressen.

Tilbuddets indhold

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, fælles diskussioner, inddragelse af egne erfaringer, visning af forskellige udsendelser samt øvelser og gåture.

Vi vil:

 • Drøfte, hvad stress er og hvordan du kan forebygge det.
 • Tale med hinanden om jeres erfaringer med stress og stresshåndtering.
 • Læse artikler og ser video om personer, der har haft stress og deres erfaringer fra forskellige sammenhænge.
 • Se på, hvordan dit energiregnskab er, og du lærer at arbejde med balancen i dit energiregnskab.
 • Arbejde med mindfulness i teori og praksis. Vi skærper bevidstheden om kropsindtryk, øger nærvær og bevidsthed om, hvad der sker i krop og sind og taler om, hvordan du kan bringe mindfulness ind i hverdagen.
 • Gå korte ture, hvor du vækker dine sanser.