Personlige hjælpemidler

Hvis du har et midlertidligt behov for hjælpemidler i forbindelse med behandling, skal du kontakte hospitalet, fx gennem din egen læge.

Se de hjælpemidler, som du kan søge om

 

Du kan søge om støtte til personlige hjælpemidler, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Hjælpemidlet skal:

1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

En varigt nedsat funktionsevne betyder at træning eller behandling ikke kan bedre din funktionsevne.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret.

Du skal søge om personlige hjælpemidler via borger.dk

I ansøgningen skal du anskueliggøre, hvordan hjælpemidlet kan kompensere for din eller ansøgerens nedsatte funktionsevne.

Hvis det er første gang, du søger, eller hvis din funktionsevne har ændret sig, skal vi have aktuelle sundhedsoplysninger fra sygehuset eller din læge. Vi indhenter sundhedsoplysningerne, hvis du ikke selv har vedhæftet dem ansøgningen. Vær opmærksom på, at det kan påvirke sagsbehandlingstiden.

Du kan finde dine journaloplysninger på sundhed.dk. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp hos Borgerservice på tlf. 89 40 22 22.

Hent dine journaloplysninger på sundhed.dk

Når Administrativ Service modtager din ansøgning, vurderer vi, om det er nødvendigt at indhente flere oplysninger fra din journal i sundhedsvæsenet, eller om en sagsbehandler skal kontakte dig for at få flere oplysninger.

På baggrund af disse oplysninger vurderer sagsbehandleren, ud fra Servicelovens bestemmelser, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Blandt andet lægger vi vægt på, at din funktionsnedsættelse er varig, dit aktivitetsniveau og at hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper din funktionsnedsættelse.

Der er forskellige kriterier for bevilling af de forskellige former for hjælpemidler. Læs mere om det, på det konkrete personlige hjælpemiddel.

Hvis du er berettiget til hjælpemidlet, bevilges det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Udgangspunktet er Aarhus Kommunes indkøbsaftaler.

Afgørelsen sendes til din digitale postkasse.

Hvis du er fritaget for at modtage digital post, sendes bevillingen til dig pr. brevpost, som du modtager op til 7 kalenderdage senere.

Når du har modtaget en bevilling, kan du bestille det hjælpemiddel som du er bevilget hos Aarhus Kommunes leverandør eller du kan benytte dig af frit leverandørvalg.

Du skal fremvise din bevilling til den leverandør som du ønsker at benytte.

Hvis en anden person skal søge om et hjælpemiddel for dig, skal du give personen en fuldmagt.

Fuldmagten skal give den person, som søger på dine vegne, tilladelse til at repræsentere dig ifm. ansøgning om hjælpemiddel, samt at du giver dit samtykke til, at vi kan indhente yderligere oplysninger om dine helbredsforhold, hvis det har betydning for behandlingen af din ansøgning.

Oplysningerne kan indhentes hos andre sundhedsmyndigheder, samt hos øvrige forvaltninger internt i kommunen.

Du har også mulighed for at undlade at give kommunen dit samtykke til at indhente yderligere oplysninger om dine helbredsforhold. Hvis du vælger det, er du indforstået med, at din ansøgning behandles på grundlag af de foreliggende oplysninger.

Støtten omfatter godkendte standard-hjælpemidler eller hjælpemidler, som er lavet specielt til din funktionsnedsættelse. Hver enkelt kommune fastlægger selvstændigt de tilbud, der er til rådighed for kommunens borgere. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser varierer fra kommune til kommune. Hvis du vælger produkter som er dyrere end det bevilgede beløb, skal du selv betale forskellen.

Støtten omfatter ikke støtte til personlige hjælpemidler, som er anskaffet, inden der foreligger en endelig gældende bevilling.

Læs mere om støtten på det konkrete personlige hjælpemiddel.

Vi har indgået kontrakter med firmaer om køb af personlige hjælpemidler for at opfylde princippet om bedste og billigste hjælpemiddel. På den baggrund har vi fastsat et standardsortiment. Vedr. produkter som ligger ud over disse standardsortimenter kan der blive tale om at der skal indhentes tilbud på det konkrete hjælpemiddel. I så fald skal du medvirke til dette.

Her er en oversigt over vores leverandører af personlige hjælpemidler.

Du har altid mulighed for at vælge en anden leverandør end dem, vi har indgået indkøbsaftaler med, og du har også mulighed for at vælge andre produkter end dem, du er bevilget.

Frit leverandørvalg er, når du ønsker at benytte en anden leverandør end kommunens. 

Frit produktvalg er, når du ønsker at indkøbe et andet produkt end det, som vi har bevilget. For eksempel fordi du ønsker et produkt, som har nogle egenskaber, som der ikke er en sundhedsfaglig begrundelse for.

I din bevilling står der, hvad du skal gøre, hvis du ønsker frit leverandørvalg.

Hvis du vælger at benytte dig af frit leverandørvalg, skal du være opmærksom på følgende:

 • Vi kan højst give dig et beløb svarende til den pris, som vi kan købe de bevilgede hjælpemidler til hos vores egne leverandører. Dette beløb er påført din bevilling.
 • Hvis produkterne er dyrere end de bevilgede, skal du selv betale forskellen.
 • Du skal selv betale, hvis den leverandør, du vælger, skal have betaling for at levere det bestilte.
 • Hvis produkterne er billigere end de bevilgede, dækker vi kun den faktiske anskaffelsespris.
 • Det er dit ansvar, at det indkøbte hjælpemiddel i tilstrækkelig grad er egnet til at afhjælpe din funktionsnedsættelse.
 • Er der fejl og mangler ved dit hjælpemiddel, er det dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret i henhold til Købeloven.
 • Vi betaler ikke for personlige hjælpemidler, som er anskaffet før ansøgning og/eller gældende bevilling.

Aarhus Byråd har besluttet nogle tidsfrister for sagsbehandlingen af din ansøgning på personlige hjælpemidler.

Du har pligt til at medvirke til sagens oplysning.

Vi har ansvaret for, at sager, der behandles efter ”Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område”, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at vi kan træffe afgørelse.

Det betyder, at vi kan anmode dig om:

 1. at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp du er berettiget til, og
 2. at lade dig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
 3. du har desuden pligt til at kontakte Administrativ Service om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. For eksempel at der sker ændringer med dit helbred, eller du flytter til en anden kommune.

Nej, personlige hjælpemidler skal ikke tilbageleveres

Persondataloven sikrer dig forskellige rettigheder, når vi behandler oplysninger om dig.

 • De oplysninger, vi har i din sag, bliver behandlet fortroligt og elektronisk.
 • Du har ret til at se de oplysninger, der er registreret om dig i din sag.
 • Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger. Hvis du har brug for det, skal du henvende dig til Administrativ Service.

Yderligere informationer om Persondataloven kan fås hos Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside 

Den leverandør, som du selv har valgt, er nødt til at registrere nogle oplysninger om dig, så vi kan betale leverandøren for det hjælpemiddel, du har fået bevilliget. Det er bl.a. dit navn, adresse, cpr-nr. samt oplysninger om det bevilgede hjælpemiddel.

Leverandøren må kun bruge dine oplysninger til levering af det hjælpemiddel, som vi har bevilliget. Det betyder, at leverandøren fx ikke må kontakte dig for at sælge andre varer til dig, når du har fået dit hjælpemiddel. Hvis leverandøren henvender sig til dig for at sælge andre varer, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du ikke vil give leverandøren de oplysninger, som skal bruges for at levere det hjælpemiddel, som du har fået bevilliget af Aarhus Kommune, anbefaler vi, at du bruge vores leverandør.

Din leverandør sender fakturaen på det, du har fået udleveret i henhold til din bevilling, til os (Administrativ Service).

Hvis det bevilgede hjælpemiddel er dyrere hos den leverandør, du har valgt, eller hvis du vælger produkter, som er dyrere end det bevilgede beløb, skal du selv afregne forskellen med leverandøren.
Hvis du vælger en anden leverandør end de leverandører, vi har kontrakt med, skal du aflevere bilag 1 om fakturakrav til din leverandør.

Bilag 1, fakturakrav til leverandøren, hvis du vælger frit leverandørvalg

Hvis der er særlige sundhedsfaglige grunde til, at du har behov for et større antal produkter end det, der er bevilget, skal du henvende dig til Administrativ Service. Vi indhenter evt. en sundhedsfaglig begrundelse for dit ændrede behov, og kan derefter ændrer din bevilling.

Ja. Du kan klage både skriftligt og mundtligt, til:

Administrativ Service, Søren Frichs Vej 36 G, 8230 Åbyhøj.

Mail: admservice@mso.aarhus.dk

Telefonnummer: 87 13 16 00

Vi skal modtage din klage inden 4 uger, fra du har modtaget vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, modtager du et kvitteringsbrev fra os. I brevet oplyser vi dig om, at vi behandler din sag igen indenfor 4 uger. Vi vurderer, om din sag er tilstrækkeligt oplyst, eller om der i din klage er fremkommet nye oplysninger. Derefter træffer vi en afgørelse.

Det er os, der vurderer, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan træffe en afgørelse. Hvis vi ikke ændrer på vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet.

Personlige hjælpemidler bevilges efter § 112 i Lov om Social Service.

Se lovbekendtgørelsen på www.retsinformation.dk

Du skal søge om det konkrete hjælpemiddel gennem dit lokale jobcenter.

Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder.