For fagpersoner - Socialfaglige medarbejdere

Vi tilbyder sparring og mødefacilitering til sundhedsplejerske og det pædagogiske personale i dagtilbud, skoler og klubber.  Omdrejningspunktet for arbejdet er metoden Signs of Safety - en metode som er praksisnær og som sætter klare mål og inddrager barnet, forældre og netværket omkring barnet som en del af løsningen. Metoden er med til at kvalificere, systematisere og balancere det pædagogiske personales bekymringer. I samarbejde med forældrene inddrages Socialforvaltningen ved behov. 

De socialfaglige medarbejdere tilbyder oplæg og workshops indenfor temaerne:

  • Børn og unge i udsatte positioner - tidlig indsats
  • Forældresamarbejde
  • Inddragelse af barnets perspektiver

Oplæggene kan tilpasses den enkelte institution og personalegruppe.

De socialfaglige medarbejdere tilbyder trivselssamtaler for elever, hvis der er bekymring for barnets eller den unges trivsel. Dette foregår efter nærmere aftale med forældre og skole.

Fokus er på hele 0-18-årsperspekivet, forældresamarbejde og de institutionelle sammenhænge barnet/den unge indgår i.

Projektet er i gangsat pr. 1. august 2016 og varer til 31. juli 2019 i følgende lokaldistrikter:

  • Socialdistrikt Nord: Ellevangskolen/Ellevang Dagtilbud og Bakkegårdsskolen/Trige-Spørring Dagtilbud
  • Socialdistrikt Vest: Skjoldhøjskolen/Skjoldhøj Dagtilbud og Sødalskolen/Sødalen Dagtilbud
  • Socialdistrikt Syd: Viby Skole/Viby Dagtilbud og Læssøesgades skole/Langenæsstien dagtilbud

De socialfaglige medarbejdere i lokaldistrikterne har to målgrupper:

  • Det pædagogiske personale i dagtilbuddene, skolerne, SFO’erne og klubberne samt sundhedsplejen. De socialfaglige medarbejdere understøtter og systematiserer de arbejdsredskaber, som allerede er til stede i arbejdet med socialt udsatte og indfører/forstærker brugen af Signs of Safety som fast metode til forældresamarbejde.
  • Børn, unge og familier, hvor der er en bekymring for, at de er i en socialt udsat position uden nødvendigvis at være genstand for indsatser fra Socialforvaltningen. Der understøttes via det pædagogiske personales arbejde med målgruppen.