Gå til sidens indhold

Hjælp til at stemme

Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen eller til at brevstemme, hvis du har behov for det. Som noget nyt var der på alle afstemningssteder være en lup og en sort filtpen til rådighed ved kommunalvalget 21. november 2017.

Kan du for eksempel ikke komme ind på afstemningsstedet på grund af trapper eller lignende, kan du få lov til at stemme uden for, eventuelt i en bil eller lignende.

Du skal henvende dig til en valgstyrer eller valgtilforordnet, der vil tage dit valgkort med ind i valglokalet og hente en stemmeseddel til dig. Du kan udfylde den uden for og lægge den i en stemmeboks, som vil blive bragt til dig af en valgstyrer eller tilforordnet. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere skal sørge for, at du kan få lov til at stemme, uden at andre kan se, hvad du har stemt.

Få hjælp til at stemme

Alle, som beder om hjælp til at stemme, kan få hjælp på afstemningsstedet.

  

Personlig bistand til stemmeafgivning skal som udgangspunkt ydes af

  • To valgstyrere eller tilforordnede vælgere 
  •  En personligt udpeget hjælper og 1 valgstyrere/tilforordnet vælger

 

Der er dog mulighed for personlig bistand udelukkende af en personligt udpeget hjælper hvis:

  • Vælgeren selv udtrykkeligt og utvetydigt giver ønske herom, og Ønsket er begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.


Hjælp til oplæsning af stemmeseddel

Hvis du har brug for hjælp til at få læst stemmesedlen op eller til at sætte krydset, kan du få hjælp til dette af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan i stedet vælge at få hjælp af en person, som du selv vælger (en personlig hjælper), for eksempel et familiemedlem, en ven eller ægtefælle. Hvis du får hjælp af en personlig hjælper, som du selv har udpeget, skal der dog også altid være en valgstyrer eller tilforordnet vælger til stede, når du afgiver din stemme.

Tidligere var det kun blinde og svagsynede vælgere, der kunne få lov til at udpege en personlig hjælper til at hjælpe dem med at stemme på valgdagen. Det kan de stadig, men som for andre vælgere med behov for hjælp til at stemme skal der også nu være en myndighedsperson (en valgstyrer eller personligt valgt hjælper) til stede under stemmeafgivningen.

For at få hjælp til at stemme kræver det endvidere, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.  

 

Få hjælp til at brevstemme før valgdagen 

Du kan også få hjælp til at stemme, hvis du vælger at brevstemme før valgdagen. Hjælpen får du her af den eller de stemmemodtagere, der sørger for brevstemmeafgivningen. Er du for eksempel indlagt på et hospital eller indsat i et fængsel eller arresthus, er stemmemodtagerne ansatte i kommunens forvaltning eller på institutionen, som sørger for brevstemmeafgivningen.

Er du beboer på et plejehjem, en beskyttet bolig, et kvindekrisecenter eller en boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lignende, er det to tilforordnede vælgere, der fungerer som stemmemodtagere og blandt andet kan hjælpe med brevstemmeafgivningen (den ene kan dog eventuel være udpeget af kommunen blandt personalet ansat i kommunens forvaltning).  

På samme måde som når du har brug for hjælp til at stemme på valgdagen, kan du i stedet for den ene stemmemodtager udpege en personlig hjælper. Udover den personlige hjælper skal der dog også altid være en stemmemodtager med, når du har brug for hjælp til at brevstemme.  

 

Tavshedspligt 

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke. 

 

Skift afstemningssted 

Der er mulighed for at ansøge om at skifte afstemningssted i en periode op til et valg.

Kontakt

Valgsekretariatet

Kultur og Borgerservice

Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2

8000  Aarhus C

Telefon: 89 40 22 22

E-mail: 

 
 
 

Opdateret: 03.1.2018

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Send kommentar: Borgerservice og Biblioteker

Telefon: 89 40 22 22

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code