Gå til sidens indhold

Anlægsprogram 2016-2019

Anlægsprogrammet indeholder projektbeskrivelser for de anlægsarbejder, der er medtaget i Aarhus Kommunes program for vej- og stianlæg i perioden 2016-2019.

Anlægsprogrammet indeholder korte projektbeskrivelser for de anlægsarbejder, der er medtaget i Aarhus Kommunes program for vej- og stianlæg i perioden 2016-2019. 

 

Projekter, som kan forventes realiseret/påbegyndt i perioden 2016-2019, er vist på et kort nederst på siden. Da ikke alle projekter kan angives på et kort, er der også mulighed for at hente beskrivelsen af alle projekter her  (pdf, 170kb).


Projektbeskrivelserne er, ligesom anlægsprogrammet, opdelt i følgende hovedgrupper:


A. Nye veje og større reguleringer
B. Sikkerheds- og miljøprojekter
C. Stianlæg
D. Kollektiv trafik
E. Intelligente transportsystemer (ITS)
F. Øvrige projekter


Farvebetegnelsen efter hovedgruppenavnet refererer til farven på ikonet på kortet.


A. Nye veje og større reguleringer (rød)

Denne gruppe anlægsprojekter omfatter alle nyanlæg og ændringer af betydende veje. Det kan være forlægninger og større reguleringer (herunder trafiksanering af større trafikveje) samt udvidelser af eksisterende vejstrækninger.
Gruppen omfatter også projekter omkring byudvikling og byomdannelse. For disse kan anlægstidspunktet være afhængigt af salg af kommunale arealer eller igangsætning af projekter på privatejede arealer. Projekter, der fuldt ud finansieres som en del af en byggemodning eller en byudvikling, er ikke medtaget i anlægsprogrammet.  

Nævnte projekter udspringer normalt af større trafikplaner og ikke mindst af byudviklingsplaner fastlagt i Kommuneplan og lokalplaner. 


B. Sikkerheds- og miljøprojekter (gul)

Denne gruppe af anlægsprojekter omfatter projekter finansieret af kapitalbevilling til sikkerhed og miljø samt bedre tilgængelighed. Projekterne er særligt begrundede i sikkerheds- og miljøhensyn. Hertil kommer projekter som trafiksaneringer, krydsreguleringer og skolevejssikringer, som tillige er begrundede i visse afviklingsmæssige hensyn. Sikkerheds- og miljøprojekterne er underopdelt i følgende projektemner:

 • Trafiksikkerhedsprojekter  
 • Øvrige trafikreguleringer 
 • Miljøprojekter 
Projekterne under nævnte emner udspringer i vid udstrækning af handlingsplaner vedrørende trafiksikkerhed og trafikmiljø samt planer for tilgængelighed, sikring af skoleveje og trafiksaneringer.


C. Stianlæg (grøn)

Denne gruppe af anlægsprojekter omfatter projekter finansieret af kapitalbevilling til stier. Gruppen indeholder stianlæg (cykelstier og fortove) langs eksisterende veje, anlæg af stier i eget trace samt stikrydsninger - herunder stibroer og -tunneller. Udover særskilte stianlæg under denne projektgruppe indgår også stianlæg i tilknytning til andre projekter, såsom større trafikreguleringer og -saneringer.


D. Kollektiv Trafik (blå)

Projekter i denne gruppe skal medvirke til at
øge bussernes hastighed og dermed fremkommelighed
 • øge sammenhængen mellem transportmidler, enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler
 • bidrage til forbedringer, der kan anvendes i hele den kollektive trafik
 • skabe forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik
 • bidrage til at flere benytter den kollektive trafik.


E. Intelligente transportsystemer (ITS)

Projekter i denne gruppe skal medvirke til at forbedre fremkommeligheden på det kommunale vejsystem ved hjælp af intelligente transportsystemer.


F. Øvrige projekter (lilla)

Denne gruppe af anlægsprojekter omfatter en række forskellige projektemner finansieret af kapitalbevillinger til gadebelysningsarbejder, mindre vejarbejder, samt til mindre vejprojekter i forstæderne. Hertil kommer andre særlige projekter.

 

 • Forlægningen af Herredsvej er en konsekvens af det nye Universitetshospital. Forlægningen tjener som en vigtig adgangsvej til hospitalet samt som aflastning af Randersvej, der som følge af Djurslandmotorvejen har fået et øget trafikalt pres. Vejen anlægges som en 4-sporet vej med cykel-/gangsti på begge sider. Projektet er gennemført, dog afventes prisen for opkøb af arealerne. 


  Arealsagen er sendt til overtaksationskommissionen.

 • Bering-Beder vejen er en ny vejforbindelse, der planlægges i det sydlige Aarhus. Vejen skal forløbe mellem Torshøjvej og Østjyske Motorvej i vest, syd om Tranbjerg og Mårslet til Oddervej i øst. Vejen vil udgøre en del af en overordnet ringvejsforbindelse rundt om Aarhus sammen med Østjyske Motorvej og Djurslandmotorvejen. Denne ring skal medvirke til at aflaste det øvrige overordnede

  vejnet og give en mere ligelig fordeling af trafikbelastningen på de sydlige indfaldsveje. Bering-Beder vejen vil samtidig give en bedre adgang til motorvejsnettet fra Odderområdet og de sydlige bysamfund i Aarhus Kommune.


  Der er igangsat en VVM-undersøgelse for projektet. Dette arbejde er snart færdiggjort med henblik på Byrådets stillingtagen, herunder at få vedtaget et kommuneplantillæg for en linjeføring.

 • I budgetforlig 2016-2019 blev afsat en ramme til udbygning af Viborgvej til 4 spor på strækningen fra Tilst Vestervej til Sommervej. Viborgvej er en vigtig indfaldsvej til Aarhus, hvor der i perioder er betydelige forsinkelser og problemer med at afvikle trafikken. Med baggrund i MOVE 2015 er igangsat VVM-proces for projektet. 


  Indstilling om det nærmere indhold i VVM-undersøgelsen forventes behandlet af byrådet i 2016.

 • Byrådet besluttede som en del af anlægsprogrammet for 2014-2017 at forbedre fremkommeligheden på Oddervej via en forsøgslukning af Sandmosevej. På baggrund af analyser af de foreløbige resultater og input fra en idédebat besluttede Byrådet at justere forsøget via opstribning af Oddervej til to spor ind mod byen på strækningen fra Hørretvej til Ringvej Syd. Opstribningen af Oddervej er sket på baggrund af en godkendelse fra Østjyllands Politi, idet køresporsbredden på Oddervej herved bliver smallere end krævet efter vejreglerne.

  En permanent løsning forudsætter en udvidelse af køresporsbredden. Forsøget løb ind til oktober 2015. Med budgetforlig 2016 er afsat en ramme til projektet med henblik på en permanent løsning, der styrker fremkommeligheden på Oddervej. 


  Beslutning om projektets udformning afventer en vurdering af forsøgsperioden. Med baggrund heri udarbejdes en indstilling til byrådet om den permanente løsning.

 • I forbindelse med MOVE 2015 blev afsat en ramme til kapacitetsforbedrende tiltag i de mest belastede kryds på Viborgvej.

  Ombygning af krydset ved Runevej/Bredskiftevej pågår, Ombygning af krydset ved Anelystvej og ombygning af rundkørslen ved Grydhøjparken til et signalreguleret kryds forventes i 2016 Ombygningen af krydsene sker således at de er forberedt for en senere udvidelse af Viborgvej til 4 spor

 • I takt med udviklingen af de bynære havnearealer og for at sikre en bymæssig sammenhæng mellem City og havnearealerne, er der behov for at forbedre kapaciteten på Ringgaden. Herved kan Ringgaden være et attraktivt alternativ til at køre gennem Midtbyen. Med MOVE 2015 blev afsat en ramme til kapacitetsforbedringer på Søndre Ringgade og Vestre Ringgade. For Søndre Ringgade forventes at byrådet behandler en indstilling om udbygning til en fuld 4-sporet vej, således at anlægsprojektet kan gennemføres i 2016. Indstilling vedrørende Vestre Ringgade forventes Fremsendt til byrådet i starten af 2016, idet der evt. vil være behov for at opdele strækningen i to etaper. Den ene nord for Søren Frichs Vej og den anden omhandlende krydset mellem Vestre Ringgade og Søren Frichs Vej.
 • I 2013 blev der søgt om tilskud fra en statslig pulje til forbedring af kapaciteten omkring Genvejen og E45 og der blev givet tilsagn om støtte til forbedring af krydset. Målet er at forbedre udvekslingen mellem Genvejen og E45. Der er særligt problemer med at afvikle trafikken fra E45 til Genvejen. Det er Vejdirektoratet som projekterer samt gennemfører projektet. Der er planlagt en udvidelse af broen

  over E45 samt to spor ind mod Aarhus på en ca. 1 km strækning. Projektet forventes at gå i jorden i 2016.

 • Baggrunden for projektet er at styrke Ringgadeforbindelsen, så presset på Midtbyen lettes. Projektet for Ringgadens sydlige hængsel er samtidig en deletape i den videre etablering af den forbedrede vejforbindelse til Aarhus Havn, idet dele af hængslet indgår i det projekt. De to projekter vil både hver for sig og tilsammen skabe en bedre forbindelse mellem Ringgaden og Strandvejen. Projektet for Ringgadens sydlige hængsel indeholder en ombygning af følgende lokaliteter.


  Ombygningen af området ved Joh. Baunes Plads vil medføre, at Søndre Ringgade forbindes direkte til Marselis Boulevard via et S-sving frem mod krydset. Samtidig forbedres pladsdannelsen, og aksen fra Sankt Lukas Kirke frem til Ceres Park & Arena opretholdes visuelt som en beplantet allé. De trafikale anlægsarbejder vil være afsluttet i slutningen af 2015, mens de sidste beplantninger samt pladsbelægningen afsluttes i foråret 2016.

 • Baggrunden for projektet er at styrke Ringgadeforbindelsen, så presset på Midtbyen lettes. Projektet for Ringgadens sydlige hængsel er samtidig en deletape i den videre etablering af den forbedrede vejforbindelse til Aarhus Havn, idet dele af hængslet indgår i det projekt. De to projekter vil både hver for sig og tilsammen skabe en bedre forbindelse mellem Ringgaden og Strandvejen. Projektet for Ringgadens sydlige hængsel indeholder en ombygning af følgende lokaliteter.

  Signalanlægget på Chr. Filtenborgs Plads ombygges til et firbenet signalreguleret kryds, hvor primærretningen bliver Strandvejen/Dalgas Avenue. For projektet ved Filtenborgs Plads er der krav om en VVM-undersøgelse.
 • I tilknytning til byggeriet af Navitas har Aarhus Kommune opført en p-kælder. Projektet omfatter i alt 450 p-pladser.

  Bevillingen er ikke brugt fuldt ud, og der forventes fremsendt en indstilling til byrådet med forslag til anvendelse af overskuddet.

 • Projektet indeholder forbedring af tilgængeligheden i området omkring Volden, Badstuegade samt Pustervig. Der arbejdes i øjeblikket på afklaring af løsningsmuligheder, som vil kunne harmonere med den bevarende lokalplan for området.
 • Der vil blive foretaget en analyse af Ringvejen for at påpege de trafiksikkerhedsproblemer, der er på hele vejstrækningen, hvorefter der vil blive foretaget en vurdering af potentielle løsninger og økonomi for dem.
 • Det 50 hektar store område Risvangen og Vorrevangen i det nordlige Aarhus står over for en gennemgribende renovering af kloaksystemet, der er gammelt og slidt. Samtidigt skal området tilpasses klimaforandringerne for at undgå oversvømmelser og forurening af badevandet ved Den Permanente. Regnvandet i haverne og på de offentlige arealer i området skal fremover håndteres på overfladen i stedet for i rør under jorden, de steder hvor det er muligt. Fordelen ved regnvandsløsninger over jorden er, at de er billigere, og at de samtidigt kan tilføre området en rekreativ værdi. Da Riisvangs Allé er en af de gennemgående offentlige veje igennem bydelen afsættes midler til at kunne støtte projektet med ændring af vejens trace, herunder at reducere vejen fra 4 til 2 spor på strækningen. Overfladeløsningerne kan være i form af render, nedsivningskanaler, regnbede og vejbede. Det kan også være i form af "vandtransportveje", der under skybrud hurtigt kan lede vandet derhen, hvor det ikke gør skade, for eksempel på en sportsplads eller et grønt område.
 • I forbindelse med at der etableres parkeringshuse på de bynære havnearealer, kan arealerne der er anvendt til parkering ved Mindebrogade forskønnes og frigøres til andre formål. De kan indgå i de ånære arealer, forbedre forholdene for taxa om natten samt være med til at undersøge hvorledes trafiksikkerheden omkring krydset mellem Fiskergade og Mindebrogade kan forbedres. I projektet er

  ikke indeholdt midler til ændringer af belægningen men kun midler til udstyr som placeres på den eksisterende belægning.

 • Projektet indeholder forskønnelse af dele af Skt. Clemens Torv samt Skt. Clemens Stræde og Maren Smeds Gyde. Belægningen trænger til en fornyelse og det er svært at drifte strækningen pga. mange ødelagte fliser. Det er et stort ønske fra de handlende i gaden af få ny belægning og der er desuden et ønske fra dem om at indgå i et samarbejde omkring selve indretningen af gaden. I første omgang

  gennemføres forskønnelse af Skt. Clemens Torv, mens belægningen på Skt. Clemens Stræde og Maren 

  Smeds Gyde forventes udskiftet i 2018.
 • I forbindelse med at der ønskes større aktiviteter blandt virksomhederne på Rundhøj Torv er der forslag til en forskønnelse af torvet som i dag er i meget dårlig stand. Der er ønske om at parkeringspladen forskønnes med grønne elementer.
 • Projektet handler om at retænke byrummene omkring Klostertorvet, så der skabes attraktive byrum, hvor der også er plads til byens udsatte grupper.
 • Med baggrund i projekt Smukke Veje for Viborgvej foreslås det, at der ses på de øvrige indfaldsveje Grenåvej, Randersvej, Silkeborgvej, Edwin Rahrs Vej, Skanderborg-motorvejen, Skanderborgvej, Gammel Horsensvej og Oddervej. I forbindelse med vejarbejder på disse indfaldsveje vil det blive vurderet, om der i forbindelse med projektet kan foretages forskønnelse af strækningen.


  I forbindelse med etablering af fodgænger heller og ny midterhelle på Silkeborgvej, ud for Ceres, vil der blive foretaget en begrønning af strækningen.

 • Med baggrund i projekt Smukke Veje for Viborgvej foreslås det, at der ses på de øvrige indfaldsveje Grenåvej, Randersvej, Silkeborgvej, Edwin Rahrs Vej, Skanderborg-motorvejen, Skanderborgvej, Gammel Horsensvej og Oddervej. I forbindelse med vejarbejder på disse indfaldsveje vil det blive vurderet, om der i forbindelse med projektet kan foretages forskønnelse af strækningen.


  Randersvej i Lisbjerg vil få en ændret funktion efterhånden som der udbygges på vestsiden af vejen, men dette projekt afventer udbygning af byen og et alternativt til Randersvej. I første omgang anvendes dele af midlerne til forskønnelse af klumphellen i den nordlige del af byen.

 • I forbindelse med realisering af forslag til lokalplan 1023, Boligområde ved Hjelmagervej i Løgten, videreføres eksisterende fortov i nordsiden af Hjelmagervej frem til ny adgangsvej til lokalplanområdet. Samtidig etableres et stykke sti nordvest for lokalplanområdet, tæt ved Grenåbanen, så der sikres sammenhæng i byens overordnede stinet.
 • Der er igangsæt flere byggerier på den østlige og sydlige side af Blomstervej herunder flere boliger, hvilket betyder at der er behov for cykelsti langs den østlige og sydlige side af Blomstervej, ca. 1.000 meter. Byggerierne er først afsluttet i slutningen af 2016, hvorefter anlægsarbejdet planlægges til at starte i 2017.

 • For at forbedre de trafikale forhold for de svage trafikanter på strækningen fra Oddervej til Moesgård Museum etableres sti på strækningen. Projektet skal ses i sammenhæng med Moesgård Allé, regulering af vejstrækningen (F.1.4).

 • I forbindelse med ombygningen af Odderbanen blev det besluttet at lægge et tunnelrør under sporene for at man stimæssigt i fremtiden kunne forbinde bebyggelsen på den vestlige side (Bækvej) med den fremtidige bebyggelse øst for banen. I 2013 blev der etableret sti på en del af strækningen. Den resterende strækning udføres i forbindelse med udbygningen af området øst for banen.
 • Etablering af fortov på Lergravvej fra busendestationen til Parallelvej og ca. 15 meter dobbeltrettet cykelsti som forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti, der anlægges langs Lergravvej i kommende lokalplan 980. Forlængelsen skal sikre, at cyklister fra lokalplanområdet ledes til krydsningspunkt på Lergravvej, hvor sti på sydsiden fører mod skolen. Den sidste del af stien udføres, når

  lokalplanområdet byggemodnes.

 • Etablering af delt sti i den vestlige side af vejen mellem Ørvadsvej og Silkeborgvej. Samt evt. hastighedsdæmpning på stedet. Stien har længe været et stort ønske fra fællesrådet.

 • I forbindelse med at der skal ske en større ombygning af området omkring Den Permanente – det er især adgangsforholdene fra P-pladsen og frem til stranden, der bliver styrket med ramper der bliver mere handicapvenlige – men også forholdene for cyklerne forbedres. Cykelstien vil blive ombygget og derved udrettet, og der vil blive plads til et større areal til cykelparkering.

 • For at sikre de svage trafikanter langs Tåstrupvej etableres sti fra Tåstrup til Ketting Parkvej på den vestlige side af Tåstrupvej, Harlev. Der har været afholdt Åstedsforretning for dele af arealerne langs veje. Projektet forventes af igangsættes til foråret 2016.

 • Mindegade er kraftigt belastet af både cykler samt biler, ikke mindst cyklister frem til cykelringen. Mindegade er en meget smal vej, og det er oplagt at få flyttet affaldscontaineren midt på strækningen for at forbedre cykelforholdene i den nordlige side af vejen. Derved kan der laves en ordentlig cykelsti i den side.

 • Ændring af stiforløbet fra Ny Studstrupvej og frem til Grenåvej, samt flytning af fodgængerhelle mod nord på Grenåvej. Derved kan der skabes en bedre og mere sikker passage for fodgængerne og cyklister.

 • I forbindelse med udvidelse af området omkring Skejby har der i flere år været et ønske om at anlægge cykelstier på Skejbygårdsvej fra Randersvej og ind mod boligområdet. Der har været flere advarsler fra busselskaberne omkring farlige situationer mellem cykler og busserne. Anlægget vil ligeledes understøtte cykelhandlingsplanen og skabe gode forbindelser til Lisbjerg stien.

 • Første projekt som vil blive udmøntet af disse midler er cykelsti mellem Solbjerg-Malling i 2016-2017. Den udføres med stenmel og uden belysning.

 • En af Cykelhandlingsplanens hovedstier, Skejby Lisbjerg-ruten, gennemføres på den delstrækning, hvor den er tæt integreret med baneprojektet. Stiprojektet over Egå-dalen er udført sammen med de forberedende arbejder til letbanen. Cykelstien langs Letbanen vil først åbne i 2017, da stien anvendes som arbejdsvej for Letbanen. Projektering og udbud af projektet i City og mellem Cykelringen og Skejby vil starte op primo 2016 således at anlægsarbejderne gennemføres fra sommeren 2016 og frem til 2017.

 • Selve arbejdet med etablering af busbaner på Randersvej er færdiggjort. Der resterer salg af restarealer (grunde). Det afventer pga. at arealerne anvendes til byggeplads for Letbanen.

 • Byrådet har i august 2015 igangsat VVM-processen for etape 2 og har afsat midler til dækning af Aarhus Kommunes forventede andel af anlægsudgifterne for strækningen Lisbjerg–E45 og Aarhus Ø–Gellerup.

 • Der afsættes midler til at anlægge spor fra krydset ved Lisbjerg Bygade/Letbanen og frem til Lisbjerg skole. Strækningen udgør en del af en letbanelinje til Hinnerup. Udmøntning af midlerne via en særskilt Indstilling.

 • Der er afsat yderligere midler, således at etape 2 kan videreføres til Brabrand, og så det bliver muligt at etablere et depotspor. I Brabrand er der mulighed for at genåbne Brabrand station til et knudepunkt, hvor det bliver muligt at stige om til letbanen fra tog, bus og bil, så rejsende udefra får en direkte forbindelse til byen uden at skulle omkring Aarhus H først. Udmøntning af midlerne via en særskilt Indstilling.

 • Som følge af byudviklingen i Mårslet langs Nymarks Allé ønskes en forbedret stiadgang til skolen. Stien udføres med fast belægning gennem det grønne område beliggende nord for Nymarks Allé. Stien tilsluttes den eksisterende sti, der omkranser det grønne område, således at de bløde trafikanter ledes fra Nymarks Allé op til Tandervejs stisystem. Stien er ca. 200 m lang. Projektet var også med på anlægsprogrammet i 2015, men er ikke udført endnu da der har været behov for supplerende undersøgelser.

 • Eftermiddagens myldretidstrafik fra Dusager har svært ved at blive afviklet til Brendstrupgårdsvej. Det foreslås, at der etableres en ny forbindelsesvej mellem Hedeager og Dusager, så trafikken fra erhvervsområdet kan fordele sig til hhv. Brendstrupgårdsvej og Paludan-Müllers Vej.

 • I forbindelse med etablering af nyt Moesgård Museum er der behov for udbygning af Moesgård Allé på strækningen fra Oddervej til Ny Moesgårdvej. Der udarbejdes i øjeblikket en VVM-analyse for strækningen. Projektet skal ses i sammenhæng med C.1.11 Moesgård Allé, sti langs Moesgård Alle.

 • Midlerne skal være med til at skabe flere højresvingsbaner på Marselis Boulevard, således at ligeud kørende trafikanter ikke stuver op i forbindelse med højresving. Projektet indeholder ligeledes regulering i signalanlægget i de kryds, hvor der sker i ombygning. Første kryds vil blive StadionAllé/Marselis Boulevard.

 • Projektet indeholder samordning af signalanlæggene samt små geometriske ombygninger i krydsene til afhjælpning af fremkommelighedsproblemerne i myldretiden, primært på den ydre del af Skanderborgvej fra Ringvej Syd om mod sydvest.

 • Trafikafviklingen i fordelerrundkørslen ved Lystrup og ved rundkørslen ved Viengevej er undersøgt i et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Aarhus Kommune. Med baggrund heri er identificeret projekter i begge rundkørsler der kan forbedre trafikafviklingen.

  Vejdirektoratet vil forestå og bekoste evt. ændringer i fordelerrundkørslen. Der er ikke fundet finansiering hertil.

  I rundkørslen ved Viengevej/Lystrupvej opleves, især i morgen myldretiden, kødannelser fra rundkørslen ved Viengevej op til motorvejen og til tider også kødannelse ned på motorvejen. På længere sigt er der et ønske om at rundkørslen ombygges til et signalreguleret kryds samt evt. at Lystrupvej udbygges. Ved ovennævnte undersøgelser er identificeret nogle muligheder for mindre ombygninger af

  rundkørslen så kapaciteten forøges. Det aktuelle projekt omhandler anlæg af en højresvingsshunt fra Lystrupvej nord mod Viengevej vest. Hermed skabes der mere kapacitet i rundkørslen. Der er en del blødbund i området, så detailprojekteringen skal vise, om projektet kan gennemføres som planlagt, eller der skal foretages ændringer i projektet.

 • Efter at den fire sporede vej, Paludan Müllers Vej er åbnet, er belastningen af krydset ved Herredsvej/Ringvejen blevet højere. Der er flere muligheder for at lave mindre forbedringer, som vil være med til at skabe bedre fremkommelighed. Der kan også være mulighed for at anvende midlerne længere inde af Herredsvej, hvor belastningen også er blevet højere

 • I samarbejde med Vejdirektoratet er der blevet foretaget vurderinger af Torshøjvej fra E45 frem til Hovedvejen, da der i myldretiden tit opleves kapacitetsproblemer. Med baggrund heri foreslås at krydset mellem Hovedvejen, Torshøjvej og Hovvejen udbygges. Det

  forventes, at Vejdirektoratet igangsætter mindre ombygninger af strækningen mellem E45 og Syd motorvejen, samtidig skal kommunen foretage ændringer i krydset ved Torshøjvej/Hovedvejen, primært en ny højresvingsbane og forlængelse af venstresvingsbanen på Torshøjvej frem mod krydset ved Hovedvejen.

 • Trafikafviklingen i krydset mellem Oddervej og Ringvej Syd foreslås forbedret. I første omgang er der foretaget en forsøgslukning af Sandmosevej. Resultatet af borgerholdninger til projektet samt de trafikale analyser der er foretaget skal være med til at beslutte, hvilken løsning der skal gennemføres i 2016. Midlerne skal ses i sammenhæng med A.5 Oddervej/Ringvej Syd.

 • Projektet er et ønske fra Syddjurs Kommune for at forbedre forholdene for pendlerne ind mod Aarhus hver morgen. For at afhjælpe trafikken i krydset ændres vejforholdene, således at hovedretningen bliver fra Løgtenvej, nord til Kirkeholtvej øst.

 
 

Afdeling: Teknik og Miljø

Send kommentar:   Center for Byudvikling og Mobilitet

Telefon: 89 40 23 60

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code